Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Klementýnka a naprostý blázinec - kniha


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Klementýnka a napros­tý blá­zi­nec - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Klementýnka se v pon­dě­lí ráno pro­bu­di­la a nakres­li­la krá­vu, kte­ré tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chví­li. Klementýnka cho­di­la do tře­tí tří­dy, měla bra­t­ra a mamin­ka zrov­na čeka­la mimin­ko. Klementýnka se zlo­bi­la na tatín­ka, pro­to­že stej­ně jako mamin­ka byla vege­ta­ri­án­kou a tatí­nek sně­dl seka­nou. S tím se Klementýnka nehod­la­la smí­řit. Postěžovala si na to své nej­lep­ší kama­rád­ce ze tří­dy Margaretě. Ta byla expert­ka na svat­by, i přes svůj malý věk, pro­to­že vidě­la kdy­si v tele­vi­zi krá­lov­skou svat­bu a tak radi­la ostat­ním. Margareta Klementýně pora­di­la, aby děla­la, že je její tatí­nek nevi­di­tel­ný. Klementýna měla oblí­be­né­ho uči­te­le – pana Dymáka.

Ten se jí kaž­dé ráno po pří­cho­du do ško­ly ptal, jest­li se to už naro­di­lo. Margareta radi­la se svat­bou i Ríšovi a Marii, a to tako­vé věci, nad kte­rý­mi by se člo­věk poza­sta­vil. Například, aby měli na svat­bě tisíc světý­lek. V úte­rý Klementýnka nakres­li­la dal­ší obrá­zek s tema­ti­kou utr­pe­ní zví­řat. Mimo toho se ješ­tě rodi­na neu­snes­la na jmé­nu pro mimin­ko, kte­ré se za chví­li mělo naro­dit. Když skon­či­la v úte­rý ško­la, Margareta se pta­la, jak to fun­gu­je u nich doma s tera­pií ticha. Klementýna pro­zra­di­la, že celý večer neřek­la ani slo­vo. Když při­šla Klementýnka domů, tak se nesta­či­la divit.

Maminka totiž drh­la spo­rák. Tomuhle se říká hnízdě­ní, jak se dozvě­dě­la. Další ráno a opět stej­ná otáz­ka od pana Dymáka. Klementýnka ho však ten­to­krát zara­zi­la pří­mou otáz­kou, jest­li si mys­lí, že by mohl být dob­rým uči­te­lem čtvr­té tří­dy, kam měla Klementýnka po prázd­ni­nách nastou­pit. Pan Dymák pro­hlá­sil, že na ško­le je dané, že kaž­dý uči­tel učí svou tří­du a on má tře­tí, tudíž je nemož­né mít čtvr­tou, což Klementýnka nechtě­la pocho­pit. Klementýnak se dokon­ce muse­la dosta­ti do ředi­tel­ny, kde jí paní ředi­tel­ka řek­la, že se změ­ni­la a už umí ovlá­dat svo­je emo­ce. Poslední den ško­ly měla Klementýnka jeden úkol – chtě­la se roz­lou­čit s panem Dymákem.

Bohužel už tu mož­nost nedo­sta­la, nebyl pří­tom­ný. Klementýnku to moc mrze­lo, ale neda­lo se s tím už nic dělat. První den prázd­nin si s ní mamin­ka váž­ně pro­mlu­vi­la o její igno­ra­ci tatín­ka. Vysvětlovala jí, že done­ko­neč­na to takhle nepů­jde, pro­to­že jed­nou spo­lu stej­ně budou muset zno­vu mlu­vit. Jednoho veče­ra otec Klementýnu odve­zl k rodi­čům Margarety, aby tam přespa­la. Rodiče chtě­li osla­vit svo­je výro­čí. Tatínek se sna­žil s Klementýnou v autě mlu­vit, respek­ti­ve pro­mlou­vat jí do duše, ale ta v jeho pří­tom­nos­ti stá­le mlče­la. Tak tedy byla s Margaretou, ale ne pří­mo doma, ale v hote­lu Park Plaza.

Když byla návště­va u kon­ce, odve­zl Klementýnku domů tatí­nek Margarety. Když vešla do poko­je, tak na ni mamin­ka děla­la posun­ky a nabá­da­la ji k tichu. Klementýnka si mys­le­la, že mamin­ka drží na klí­ně boch­ník chle­ba, ale pak při­šla na to, že to není chle­ba, ale mimin­ko. Klementýnce se nej­pr­ve zdá­lo, že je dítě ošk­li­vé, ale pak se podí­va­la lépe a změ­ni­la názor. Byla to sestřič­ka, kte­rou pojme­no­va­li Summer. Miminko se naro­di­lo před­čas­ně, ani mamin­ka s tatí­nekm to ješ­tě neče­ka­li. Klementýnka s tatín­kem měli pro mamin­ku při­pra­ve­ný dárek – krás­ný stůl a mamin­ka byla nad­še­ná. Klementýnka se odhod­la­la napsat dopis panu Dymákovi a pro­zra­di­la mu i infor­ma­ci o nové sestřič­ce.

Tato pohád­ka je psa­ná tako­vým typic­ky pod­le mě ang­lic­kým sty­lem, i když je autor­ka Američanka, ale na mě to tak pros­tě půso­bí, tak­že je logic­ké, že musí být dob­rá. A taky že ano. Neumím si před­sta­vit, že by se to dětem nelí­bi­lo, tak­že dopo­ru­ču­ju všem. Má něko­lik dílů a na pod­zim vyjde dal­ší. Má 184 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 144 Kč zde.

 

 • Autor: Sara Pennypackerová
 • Ilustrace: Maria Frazeeová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Albatrosmedia
 • Datum vydá­ní: 24.07.2017
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih