Kitchen & the City - kniha
Kitchen & the City - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Petra Davidová, food­blo­ger­ka, napsa­la dal­ší kuchař­ku a tady je z ní výtah. Je roz­dě­le­na na něko­lik kate­go­rií. Začíná se salá­ty, před­kr­my a pří­lo­hy. Je zde mno­ho zvlášt­nos­tí a neob­vyk­lých recep­tů, napří­klad krém z peče­ných kašta­nů. Kaštany se nej­čas­tě­ji kupu­jí na Vánoce během trhů a pak jsou lidé, kte­ří by je nepo­zře­li. Tento recept není ze zce­la slad­kých suro­vin. Na más­le se totiž musí zpě­nit cibu­le a česnek, pak se při­da­jí pokrá­je­né kašta­ny a bílé víno. Podusí se, zali­je­me zele­ni­no­vým výva­rem, oso­lí, ope­pří a vaří se půl hodi­ny. Následně se vše roz­mi­xu­je tyčo­vým mixé­rem a na závěr se při­li­je sme­ta­na, vše zno­vu krát­ce pova­řit a pak už jen podá­vat.

Druhá kate­go­rie jsou hlav­ní cho­dy. Tady je to dosti tra­dič­ní v drti­vé vět­ši­ně recep­tů. Například raj­ská nebo kopro­vá omáč­ka. Strašná spous­ta lidí má ke kop­ru obrov­ský odpor, ale je to obrov­ská ško­da, pro­to­že když se dob­ře při­pra­ví, je to pochout­ka. Tady je vel­mi leh­ká pří­pra­va. Na más­le se zpě­ní cibu­le, zaprá­ší hlad­kou mou­kou a udě­lá se svět­lá jíš­ka. Přilijte mlé­ko a na mír­ném pla­me­ni povař­te. Posléze se to sce­dí, při­li­je se sme­ta­na, oso­lí, dochu­tí octem a cuk­rem a na závěr se při­dá pose­ka­ný kopr. Už se nyní neva­ří a koprov­ka je hoto­vá.

Třetí oddíl oce­ní lidé, kte­ří mají rádi asij­ská jíd­la, pro­to­že o nich to bude. Asijská kuchy­ně j úpl­ně něco jiné­ho, než na co jsou lidé zvyklí v našich pod­mín­kách a jed­nou ze zají­ma­vos­tí je suši dort. Je tře­ba mít spe­ci­ál­ní rýži na suši, kte­rá se uva­ří pod­le návo­du. Do hor­ké rýže se vmí­chá ocet a nechá se vychlad­nout. Krevety se vho­dí do vrou­cí vody pova­řit na maxi­mál­ně tři minu­ty. Propláchnou se stu­de­nou vodou. Avokádo se zba­ví pec­ky, olou­pe a nakrá­jí na kos­tič­ky. Řasa nori se nastří­há na ten­ké prouž­ky. Majonézu smí­chá­te se sójo­vou omáč­kou a sri­ra­chou. Do kula­tých for­mi­ček se upě­chu­je rýže, narov­ná avo­ká­do a při­dá­te kre­ve­ty. Formičku sejme­te, posyp­te seza­mem a poka­pej­te ochu­ce­nou majoné­zou.

Předposlední kapi­to­lou jsou dezer­ty. Jestli chce někdo slo­žit vyso­kou ško­lu cuk­rář­ství, může si zku­sit Pavlovu, dort půvo­dem z Ruska. Tady je to ovšem tro­chu upra­ve­no nebo zmo­di­fi­ko­vá­no, jak kdo chce. V pod­sta­tě je to recept z vaječ­ných bíl­ků, dopl­ně­ný o kru­pi­co­vý cukr, bílý vin­ný ocet a kuku­řič­ný škrob. Pavlova, tedy ta kla­sic­ká, je poměr­ně vyso­ký dort, ale zde jsou to mini dor­tíč­ky, kte­ré se ješ­tě zdo­bí sme­ta­nou ke šle­há­ní a čer­s­tvým ovo­cem. Musí se sušit v trou­bě, což se dá doce­la dob­ře poka­zit, avšak se zku­še­nost­mi s peče­ním by se to mělo povést.

Závěrečnou kapi­to­lou jsou svát­ky. Jsou tu recep­ty z Velikonoc a Vánoc, ale i dost spe­ci­fic­ká spe­ci­a­li­ta – cuk­ro­ví pro naše psí hol­čič­ky. V pod­sta­tě jde o to, že je to slad­kost, kte­rou Petra Davidová čas­tu­je s rodi­nou své milo­va­né fen­ky Cathy a Eby. Patří tam v pod­sta­tě pět suro­vin – oves­né vloč­ky, tuňák v ole­ji, mrkev, kuku­řič­ná mou­ka a voda. Dá se říci, že se všech­no smí­chá, při­čemž to musí být tzv. na madě­ru, aby to vytvo­ři­lo hus­tou směs. Pak se z toho udě­lá těs­to, vyvá­lí se a vykrá­jí­te tva­ry, kte­ré se dají na plech a upe­čou v trou­bě.

Petra Davidová stvo­ři­la výběr recep­tů – 84. Jedná se o food­blo­ger­ku, kte­rá se ze spe­ci­a­li­za­ce asij­ské pře­tvo­ři­la na vše­o­bec­nou. Dá se vybrat hod­ně recep­tů, urči­tě dopo­ru­ču­ju jak pro­fe­si­o­nál­ním kucha­řům, tak i ama­té­rům či začá­teč­ní­kům. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 339 Kč zde.

 

 • Autor: Petra Davidová
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Grada
 • Datum vydá­ní: 5. 5. 2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X