Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Kitchen & the City - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Kitchen & the City - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Petra Davidová, food­blo­ger­ka, napsa­la dal­ší kuchař­ku a tady je z ní výtah. Je roz­dě­le­na na něko­lik kate­go­rií. Začíná se salá­ty, před­kr­my a pří­lo­hy. Je zde mno­ho zvlášt­nos­tí a neob­vyk­lých recep­tů, napří­klad krém z peče­ných kašta­nů. Kaštany se nej­čas­tě­ji kupu­jí na Vánoce během trhů a pak jsou lidé, kte­ří by je nepo­zře­li. Tento recept není ze zce­la slad­kých suro­vin. Na más­le se totiž musí zpě­nit cibu­le a česnek, pak se při­da­jí pokrá­je­né kašta­ny a bílé víno. Podusí se, zali­je­me zele­ni­no­vým výva­rem, oso­lí, ope­pří a vaří se půl hodi­ny. Následně se vše roz­mi­xu­je tyčo­vým mixé­rem a na závěr se při­li­je sme­ta­na, vše zno­vu krát­ce pova­řit a pak už jen podá­vat.

Druhá kate­go­rie jsou hlav­ní cho­dy. Tady je to dosti tra­dič­ní v drti­vé vět­ši­ně recep­tů. Například raj­ská nebo kopro­vá omáč­ka. Strašná spous­ta lidí má ke kop­ru obrov­ský odpor, ale je to obrov­ská ško­da, pro­to­že když se dob­ře při­pra­ví, je to pochout­ka. Tady je vel­mi leh­ká pří­pra­va. Na más­le se zpě­ní cibu­le, zaprá­ší hlad­kou mou­kou a udě­lá se svět­lá jíš­ka. Přilijte mlé­ko a na mír­ném pla­me­ni povař­te. Posléze se to sce­dí, při­li­je se sme­ta­na, oso­lí, dochu­tí octem a cuk­rem a na závěr se při­dá pose­ka­ný kopr. Už se nyní neva­ří a koprov­ka je hoto­vá.

Třetí oddíl oce­ní lidé, kte­ří mají rádi asij­ská jíd­la, pro­to­že o nich to bude. Asijská kuchy­ně j úpl­ně něco jiné­ho, než na co jsou lidé zvyklí v našich pod­mín­kách a jed­nou ze zají­ma­vos­tí je suši dort. Je tře­ba mít spe­ci­ál­ní rýži na suši, kte­rá se uva­ří pod­le návo­du. Do hor­ké rýže se vmí­chá ocet a nechá se vychlad­nout. Krevety se vho­dí do vrou­cí vody pova­řit na maxi­mál­ně tři minu­ty. Propláchnou se stu­de­nou vodou. Avokádo se zba­ví pec­ky, olou­pe a nakrá­jí na kos­tič­ky. Řasa nori se nastří­há na ten­ké prouž­ky. Majonézu smí­chá­te se sójo­vou omáč­kou a sri­ra­chou. Do kula­tých for­mi­ček se upě­chu­je rýže, narov­ná avo­ká­do a při­dá­te kre­ve­ty. Formičku sejme­te, posyp­te seza­mem a poka­pej­te ochu­ce­nou majoné­zou.

Předposlední kapi­to­lou jsou dezer­ty. Jestli chce někdo slo­žit vyso­kou ško­lu cuk­rář­ství, může si zku­sit Pavlovu, dort půvo­dem z Ruska. Tady je to ovšem tro­chu upra­ve­no nebo zmo­di­fi­ko­vá­no, jak kdo chce. V pod­sta­tě je to recept z vaječ­ných bíl­ků, dopl­ně­ný o kru­pi­co­vý cukr, bílý vin­ný ocet a kuku­řič­ný škrob. Pavlova, tedy ta kla­sic­ká, je poměr­ně vyso­ký dort, ale zde jsou to mini dor­tíč­ky, kte­ré se ješ­tě zdo­bí sme­ta­nou ke šle­há­ní a čer­s­tvým ovo­cem. Musí se sušit v trou­bě, což se dá doce­la dob­ře poka­zit, avšak se zku­še­nost­mi s peče­ním by se to mělo povést.

Závěrečnou kapi­to­lou jsou svát­ky. Jsou tu recep­ty z Velikonoc a Vánoc, ale i dost spe­ci­fic­ká spe­ci­a­li­ta – cuk­ro­ví pro naše psí hol­čič­ky. V pod­sta­tě jde o to, že je to slad­kost, kte­rou Petra Davidová čas­tu­je s rodi­nou své milo­va­né fen­ky Cathy a Eby. Patří tam v pod­sta­tě pět suro­vin – oves­né vloč­ky, tuňák v ole­ji, mrkev, kuku­řič­ná mou­ka a voda. Dá se říci, že se všech­no smí­chá, při­čemž to musí být tzv. na madě­ru, aby to vytvo­ři­lo hus­tou směs. Pak se z toho udě­lá těs­to, vyvá­lí se a vykrá­jí­te tva­ry, kte­ré se dají na plech a upe­čou v trou­bě.

Petra Davidová stvo­ři­la výběr recep­tů – 84. Jedná se o food­blo­ger­ku, kte­rá se ze spe­ci­a­li­za­ce asij­ské pře­tvo­ři­la na vše­o­bec­nou. Dá se vybrat hod­ně recep­tů, urči­tě dopo­ru­ču­ju jak pro­fe­si­o­nál­ním kucha­řům, tak i ama­té­rům či začá­teč­ní­kům. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 339 Kč zde.

 

 • Autor: Petra Davidová
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelstvi: Grada
 • Datum vydá­ní: 5. 5. 2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Exkluzivní rozhovor s Janem Svěrákem
Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS