Kdes byla včera v noci
Kdes byla vče­ra v noci
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Jen těž­ko ucho­pi­tel­ná kni­ha. Jak z hle­dis­ka pří­bě­hu, tak z hle­dis­ka způ­so­bu vyprá­vě­ní.

Musím hned na začát­ku při­znat, že začíst se do této kni­hy může být znač­ně obtíž­né. Realita a sny či halu­ci­na­ce tu totiž vel­mi čas­to splý­va­jí a jsou od sebe těž­ko roze­zna­tel­né. Sledujeme pří­běh šest­nác­ti­le­té šika­no­va­né dív­ky jmé­nem Evelyn, kte­rá milu­je Kurta Cobaina tak moc, že ho při­ve­de zpát­ky mezi živé. Ačkoliv vzhle­dem k for­mě a žán­ru při­pus­tí­te tuto nere­ál­nou sku­teč­nost, stá­le tak tro­chu čeká­te, kdy se v kni­ze dočte­te, že vše je jen sen hlav­ní posta­vy.

Knihu čte­me nej­pr­ve z pohle­du Evelyn a po něja­ké době i z pohle­du její­ho zmrtvýchvsta­lé­ho pří­te­le. Vždy je ale vyprá­vě­ní veli­ce emo­ci­o­nál­ní a upřím­né. Sledujeme, jak se mla­dí lidé postup­ně stá­va­jí slav­ný­mi hudeb­ní­ky a ruku v ruce s tím likvi­du­jí pomo­cí drog své živo­ty i svůj vztah jed­no­ho k dru­hé­mu. Chvílemi se čte­ná­ři může i zdát, že kni­ha byla napsá­na pro­to, aby odra­di­la mla­dist­vé od uží­vá­ní návy­ko­vých látek. Odstrašující pří­klad by to jis­tě byl, ovšem neu­mím si před­sta­vit rodi­če, kte­rý by své­mu dospí­va­jí­cí­mu dítě­ti sám vlo­žil tuto kni­hu do rukou.

V prv­ní řadě se samo­zřej­mě jed­ná o pří­běh neo­by­čej­ně obrov­ské lás­ky, ovšem poja­tý úpl­ně jinak než by se u této „defi­ni­ce“ čeka­lo. To kaž­do­pád­ně při­dá­vá kni­ze na ori­gi­na­li­tě. Stejně tak jako fakt, že čte­nář si nemů­že být nikdy jis­tý tím, zda to, co čte, je sku­teč­ně prav­da. I kdy­by totiž posta­va popi­so­va­la sku­teč­ně věci, kte­ré vidí a cítí, nezna­me­ná to (vzhle­dem k její takřka per­ma­nent­ní dro­go­vé eufo­rii), že je to objek­tiv­ní rea­li­ta. Svým způ­so­bem je vlast­ně neu­stá­le jen na vás, čemu chce­te věřit a jak si to všech­no sami inter­pre­tu­je­te.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Pokud máte rádi jas­ný pří­běh, do kte­ré­ho se může­te začíst a bude vás napí­nat od začát­ku až do kon­ce, pak po této pub­li­ka­ci roz­hod­ně nesa­hej­te. Kdes byla vče­ra v noci je dílo pro ty, kte­ří si chtě­jí pře­číst něco jiné­ho. Pro čte­ná­ře, kte­rý je ochot­ný zce­la opus­tit logi­ku všed­ní­ho svě­ta a nechat se vtáh­nout do neko­neč­né­ho sle­du udá­los­tí, snů, úvah a sta­vů dro­go­vě otu­pě­lé mys­li.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine.   O tom, co by se stalo, kdyby se […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X