Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Karel Paulík - Psychologie lid­ské odol­nos­ti - 99%
Ohodnoťte člá­nek

Kto z nás sa vyhne život­ným ťaž­kos­ti­am? Zrejme nikto, všet­ci sa s nimi občas pasu­je­me. Ako zvlád­nuť svo­je život­né pro­blémy, aby sme zdo­la­li my ich a nie ony nás? To je nao­zaj dôle­ži­tá život­ná otáz­ka. Čo máme robiť, keď nás pro­blémy zava­lia? Ako sa zacho­vať v život­nej krí­ze? Kto nám dá prak­tic­ký návod?

Poteším vás, mám pre vás kon­krét­nu odpo­veď – je to kni­ha, o kto­rej prá­ve teraz píšem.

Problematika zvlá­da­nia život­ných ťaž­kos­tí a psy­chic­kej odol­nos­ti v nároč­ných život­ných situ­á­ci­ách je témou vyso­kou aktu­ál­nou v psy­cho­ló­gii ako ved­nej dis­ci­plí­ne a má dôle­ži­té posta­ve­nie aj v živo­te člo­ve­ka ako jed­not­liv­ca.

Profesor Paulík svo­jou kni­hou pote­šil nepo­chyb­ne obe sku­pi­ny záu­jem­cov

 • aj psy­cho­ló­gov – odbor­ní­kov, zao­be­raj­úcich sa pro­ble­ma­ti­kou, pre­to­že posky­tu­je aktu­ál­ne poznatky názo­ry, hypo­té­zy, teo­re­tic­ké úva­hy,
 • aj lai­kov, ktorí hľa­dajú v prak­tic­ký návod, ako zápa­siť s vlast­ný­mi pro­blé­ma­mi, ako zvlád­nuť život­né stras­ti a nepod­dať sa im.

Zaujalo ma, že kni­ha posky­tu­je zro­zu­mi­teľ­né vysvet­le­nia všet­kých pojmov, kto­ré sú v tej­to oblas­ti pou­ží­va­né – a nie je ich málo. Hovorí o mecha­ni­zmoch adap­tá­cie v rôz­nych oblas­ti­ach a záro­veň vysve­tľu­je základ­né pojmy s pro­blé­mo­vý­mi situ­á­ci­a­mi a ich zvlá­da­ním spo­je­né. K nim patria naprí­klad pojmy psy­chic­ká odol­nosť, resi­li­en­cia, nezdol­nosť, SOC (sen­se of cohe­ren­ce), či har­di­ness. Autor kni­hy pro­fe­sor Paulík vysve­tľu­je, že pre zvlád­nu­tie nároč­ných život­ných situ­á­cií je dôle­ži­tá naša vlast­ná účin­ná inte­gro­va­nosť osob­nos­ti. Kniha uvá­d­za základ­né poznatky o stre­se a o záťa­ži, o ich pôso­be­ní v roz­lič­ných oblas­ti­ach ľud­ské­ho živo­ta. Poskytuje i prak­tic­ké návo­dy, ako mož­no psy­chic­kú odol­nosť zis­ťo­vať, aj ako ju mož­no u člo­ve­ka roz­ví­jať a tým zmier­ňo­vať násled­ky záťa­že vo svo­jom živo­te.

Stráviť čas s tou­to kni­hou roz­hod­ne nie je neu­ži­toč­né. Čas inves­to­va­ný do jej číta­nia urči­te nebu­de­me ľuto­vať. Poskytne prehľad, pomô­že nám uve­do­miť si rizi­ká vo vlast­nom živo­te pri zvlá­da­ní nepo­ho­dy a pomô­že nám aj nájsť zdro­je a spô­so­by, kto­ré  nám môžu pri zvlá­da­ní nároč­ných život­ných situ­á­cií pomôcť pre­ko­nať ich.

Ak hľa­dá­te odpo­veď na otáz­ku, ako by ste moh­li zvlád­nuť svo­je život­né ťaž­kos­ti,  siahni­te po tej­to kni­he.

 • Autor:Karel Paulík
 • Edice: Psyché
 • Datum vydá­ní: 20.01.2017

Kniha sa dá zak­úpiť na grada.cz

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)17. dubna 2017 Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní majú dokonalosť iba ako akýsi navigačný bod, perfekcionisti vidia dokonalosť ako povinnosť. Bežia […]
 • Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)18. dubna 2017 Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%) Kto z nás nezatúžil v živote po tom, aby bol v niečom úspešný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech predstavujeme, ale  po nejakom úspechu každý z nás túži. Autor knihy Matthew Syed […]
 • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra5. září 2017 Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky propracovanou indiáni, a právě z této znalosti vychází Medicinské karty, kterých se vůbec […]
 • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […]
 • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
 • Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem15. listopadu 2017 Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem Kniha Svět bez stížností je jedinečná tím, že s ní je spojen nejen motivační náramek, který má praktický význam, ale také celosvětová výzva, která má naučit… a tady opravdu udělám tři […]
 • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.