Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jsou světla, která nevidíme


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me
Ohodnoťte člá­nek

Který milov­ník knih ješ­tě nesly­šel chvá­lu na slav­né vele­dí­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“? Já jsem kolem této bichle, kte­rou všich­ni vyzdvi­hu­jí do nebes, krou­ži­la již něko­lik měsí­ců. No, vlast­ně už od její­ho vydá­ní v roce 2015, což je doce­la dlou­há doba, že? Ale koneč­ně jsem se k této krás­ce dosta­la a můžu vám o ní něco povyprá­vět!

Marie-Laure spo­ko­je­ně s otcem vyrůs­tá v Paříži. Jako malá oslep­ne, ale to ji v živo­tě neza­sta­ví. Ztráta zra­ku před­sta­vu­je prv­ní vel­kou pře­káž­ku na její nesnad­né ces­tě živo­tem. Další nastá­vá v zápě­tí, když Marie-Laure musí s otcem opus­tit svůj domov, pro­to­že Paříž si pod­ma­ňu­jí Němci. A ješ­tě víc jim hle­dá­ní nové­ho úkry­tu kom­pli­ku­je vel­ké tajem­ství, kte­ré otec nese s sebou.

V této době v Německu vyrůs­tá Werner, zví­da­vý siro­tek, kte­rý by rád vyře­šil všech­ny záha­dy. Zajímá se o vědu, tech­ni­ku a spra­vu­je rádi­o­vá zaří­ze­ní – má dokon­ce tak vel­ký talent, že se díky své­mu neví­da­né­mu opra­vář­ské­mu umě­ní dosta­ne do vojen­ské aka­de­mie pro Hitlerjugend. Stane se sou­čás­tí vybra­né­ho týmu, kte­rý odha­lu­je a zabí­jí nepřá­te­le – a to jen díky jeho přes­ným výpo­čtům, jež dělá na zákla­dě radi­o­vých sig­ná­lů. Werner, kte­rý už neu­ne­se pomyš­le­ní na hrůz­né vraž­dě­ní, na kte­rém se podí­lí, se blí­ží k měs­tu Saint-Malo. A prá­vě Saint-Malo je mís­tem osu­do­vé­ho setká­ní Marie-Laure a Wernera…

Ať už nyní napíšu coko­liv, nic nemů­že plně vyjá­d­řit doko­na­lost kni­hy.  Všechny fámy a věhlas­né opěvy, kte­ré si toto dílo nese kolem sebe, mají dob­rý důvod své exis­ten­ce. Americký autor Anthony Doerr psal „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ deset let a na kni­ze je to oprav­du znát. Každé slo­vo je napsá­no s urči­tým zámě­rem a všech­no má svůj smy­sl a zapa­dá do sebe – i ty nejmen­ší malič­kos­ti!

Anthony Doerr je pod­le mě génius, nebo mini­mál­ně mis­tr své­ho obo­ru, pro­to­že tohle bylo prav­du něco! Něco veli­ké­ho, pro­cí­tě­né­ho, co si vza­lo kus mého srd­ce. Doerr je roze­ný vypra­věč, píše neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vě, upřím­ně a rea­lis­tic­ky. V prů­bě­hu své­ho líče­ní čte­ná­ře zave­de do roz­lič­ných oblas­tí – sezná­mí vás s kru­tou a nespra­ved­li­vou vál­kou a opí­rá se o mýty a legen­dy, což při­dá­vá na napě­tí a gra­da­ci. Nebojí se při­dat zají­ma­vos­ti z vědec­ké­ho svě­ta bio­lo­gie a tech­ni­ky, nechy­bí ale ani špet­ka nadě­je a čis­té lás­ky. Dokáže vám, že to nej­dů­le­ži­těj­ší je nevzdat se, věřit svým snům a vytr­vat.

Není divu, že tomu­to význam­né­mu lite­rár­ní­mu dílu nále­ží řada význam­ných oce­ně­ní, jako např. Pulitzerova cena. Samotný ten­to fakt už mlu­ví za vše. Ale pokud mám být upřím­ná, i kdy­by „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ dosta­la všech­na oce­ně­ní, kte­rá exis­tu­jí, nesta­či­lo by to. Nic nemů­že ve zkrat­ce vyjá­d­řit to, co se nám Anthony Doerr sna­ží sdě­lit a nazna­čit pomo­cí jedi­neč­né­ho pří­bě­hu dvou mla­dých lidí, kte­ré stih­ne kru­tá vál­ka.

„Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ jsou lite­rár­ním skvos­tem, kte­rý si zaslou­ží pozor­nost úpl­ně od všech - stu­den­tů, dospě­lých, kni­ho­mo­lů, nečte­ná­řů, mami­nek na mateř­ské, důchod­ců či pře­pra­co­va­ných lidí. Čte se úpl­ně jed­ním dechem a hlav­ně – pro­bu­dí ve vás změť sil­ných emo­cí a nepří­jem­ných poci­tů, kte­ré vám pár dní (tedy nocí) neda­jí spát. Ale pří­běh, kte­rý se skrý­vá pod tma­vě mod­rou obál­kou, má nesmír­nou moc, pomo­cí níž vás pohl­tí a pomů­že vám uvě­do­mit si, co je v živo­tě nej­dů­le­ži­těj­ší.

Přeji kaž­dé­mu z vás, aby se vám poda­ři­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ ale­spoň jed­nou za život pře­číst. Četba vám roz­ší­ří obzo­ry, na svět se bude­te dívat jinak. Začnete jinak pře­mýš­let, mož­ná si bude­te lépe uvě­do­mo­vat urči­té věci a tře­ba začne­te bys­tře­ji vní­mat své oko­lí. „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ jsou vskut­ku úžas­ným pří­bě­hem, kte­rý pozna­me­ná kaž­dé­ho z nás.

 • EAN: 9788024367606
 • ISBN: 978-80-243-6760-6
 • Nakladatel: MOBA
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem lesk­lá
 • Počet stran: 536
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Rozměry: 161,0x212,0x49,0mm
 • Váha: 788g
 • Jazyk: Česky
 • Kategorie: Světová pró­za

Knihu si může­te kou­pit u naše­ho part­ne­ra Dobre-Knihy.cz se sle­vou za 319 Kč.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...