Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Jozef Petro – Slovenské kle­no­ty UNESCO – 99%
Ohodnoťte člá­nek

Sú kni­hy, kto­ré člo­vek pre­čí­ta raz a zane­chajú na ňom sil­ný dojem. Jednou takou kni­hou je kni­ha Slovenské kle­no­ty UNESCO. Prečo?

Kniha má živé, fareb­né foto­gra­fie, auto­rom veľ­kej čas­ti foto­gra­fii je Jozef Petro, autor kni­hy. Videla som via­ce­ro turis­tic­kých sprie­vod­cov, no foto­gra­fie v tej­to kni­he sa mi zda­li naj­kraj­šie. Človek má po ich pozre­tí chuť vstať a ísť sa na vyfo­te­né mies­to pozrieť ihneď.

Vysoko pozi­tív­ne hod­no­tím aj to, že si autor dal náma­hu a ku kaž­dej turis­tic­kej zastáv­ke pri­dal cen­né infor­má­cie – polo­hu v GPS súrad­ni­ci­ach, „záchyt­ný bod“ – t.j väč­šie mes­to, kto­ré Vám pomô­že sa lep­šie zori­en­to­vať, mož­nos­ti dopra­vy z Českej Republiky, vstup­né a prí­pad­ne aj otvá­ra­cie hodi­ny.   Toto z kni­hy robí doko­na­lé­ho spo­loč­ní­ka na potul­kách Slovenskom. Okrem hmot­ných zážit­kov autor veno­val pries­tor aj „nehmot­né­mu kul­t­úr­ne­mu dedičstvu“, kto­ré sa spá­ja so Slovenskom – hud­ba z Terchovej, hra­nie na gajdy (čes­ky dudy).

Autor kni­hy sa zao­be­ral aj jed­nou špe­ci­ál­nou oblas­ťou pami­a­tok UNESCO – taký­mi, kto­ré sú zapí­sa­né na predbež­nom zozna­me, na zapí­sa­nie na „veľ­ký zoznam“ ešte čakajú – Herliansky gej­zír, Bukovské vrchy ale­bo Gemerské a abov­ské kos­to­ly so stre­do­veký­mi maľba­mi.

Záverečné hod­no­te­nie:

Kniha ma fakt dosta­la. Žijem na Slovensku celý svoj život, ale o niek­to­rých nád­her­ných miestach som poču­la prvý­krát prá­ve z tej­to kni­hy. Asi naj­vi­ac ma oča­ri­li dre­ve­ný arti­ku­lár­ny kos­tol v Hronseku a vrch Dreveník. Už viem, kam sa v lete vybe­ri­em počas dovo­len­ky. Túto kni­hu hod­no­tím ako jed­nu z tých, ktorú musí mať doma kaž­dý turis­ta.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze