Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Intimně po mailu – kniha – recenze – 100 %Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Román o dvou kama­rád­kách – Lenka a Danuše, kte­ré si spo­lu čile emai­lo­vě dopi­su­jí. Začíná tím, že si Lenka postě­žu­je na své­ho man­že­la Honzu, kte­rý si měl domů při­vést něja­kou cou­ru, když byla na pra­cov­ním ško­le­ní – tak jí to tedy dekla­mo­val mla­dý sou­sed Petr. Po něko­li­ka dnech Lenka píše Danče, že se jí odmí­tá Honza při­znat, pro­to­že nic tako­vé­ho neu­dě­lal. Nakonec to dospě­je do fáze, že se Lenka a Petr sblí­ží a začnou spo­lu cho­dit, i když je Lenka ješ­tě vda­ná, avšak čeká na roz­vod.

Danča si pro změ­nu stě­žu­je na prá­ci, kte­rou nestí­há, při­čemž se navíc musí věno­vat dce­ři Nelince a až na posled­ním mís­tě je její muž David. V prá­ci na ni kla­dou stá­le víc povin­nos­tí a začí­ná jí to pěk­ně štvát. Tak se roz­hod­la změ­nit mís­to. Ovšem ani Danuše není bez chy­by – když její David odje­de na ško­le­ní, pozve si Pana Božského nebo­li své­ho milen­ce.

Osud vzta­hu Lenky a Petra se změ­ní ve chví­li, kdy ji zbi­je sko­ro až do bez­vě­do­mí. Zachrání ji kupo­di­vu stá­le ješ­tě její man­žel Honza, kte­rý ho chce za to, co udě­lal Lence, zmlá­tit, avšak ta ho zasta­ví. Nakonec začne byd­let zno­vu u něj i s malým Matějem. Dokonce tím vyštve jeho blond pří­tel­ky­ni. Danča se po zis­ku nové­ho zaměst­ná­ní opět při­stihla, že nestí­há. Navíc už před­tím Lence radi­la, aby od Petra utekla, než ji zabi­je. Lenka také od Petra zjis­tí prav­du o Honzovi, kte­rá jí otře­se.

Kniha psa­ná jako emai­lo­vé zprá­vy, to je dost nápa­di­té, ješ­tě se u nás nikdy nic tako­vé­ho neu­ved­lo, ale tohle nemá chy­bu. Nečekala jsem od toho nic, spíš nao­pak, avšak byla jsem pře­kva­pe­ná. Je to straš­ně dob­rá a vtip­ná kníž­ka, řekla bych, že spí­še pro ženy. Líbí se mi také ilu­stra­ce na oba­lu. Mimoto je to pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Má 152 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Nava.

  • Autor: Lenka Bartáková, Daniela Procházková
  • Žánr: belet­rie, romá­ny
  • Ilustrace: Martina Pavlová
  • Nakladatelstvi: Nava
  • Datum vydá­ní: 2010
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.