Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědíPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Na naši­ch rukou se nachá­zí vel­ké množ­ství bak­te­rií a dal­ších mik­ro­or­ga­nismů, kte­rých se pou­hým umy­tím rukou vodou a mýdlem nezba­ví­me. Pro úpl­né odstra­ně­ní bak­te­rií je nut­né ruce vydezin­fi­ko­vat. Proto urči­tě zaujme kni­ha od Christiane Reichard, Karin Bunte-Schonberger a Patricia van der Linden – Hygiena a dez­in­fek­ce rukou.

Kniha je napsá­na for­mou otá­zek a odpo­vě­dí a těch je v kni­ze přes­ně sto. Je zde také krát­ká před­mlu­va, kte­rá pood­ha­lí proč je pro nás, hygi­e­na tak důle­ži­tá. Nechybí zde rejstřík, a také vel­mi pře­hled­ný obsah, kte­rým se čte­nář snad­no ori­en­tu­je a doká­že si vyhle­dat ty otáz­ky, kte­ré ho zají­ma­jí.

Kniha se může hodit lidem, kte­ří se dlou­ho­do­bě sta­ra­jí o seni­o­ry ane­bo ošet­řo­va­te­lům, kte­ří se sta­ra­jí o dlou­ho­do­bě nemoc­né paci­en­ty. Najdou zde rady, kte­ré jim budou nápo­moc­ni při ošet­řo­vá­ní a pře­va­zech (např. Proč se u viro­vých infek­cí musí pou­ží­vat jiné dez­in­fekč­ní pří­prav­ky? Jak rea­gu­je paci­ent na to, že si po kon­tak­tu s ním dez­in­fi­ku­ji ruce? Jaké jsou rizi­ko­vé fak­to­ry non-kompliance? atd.) Některé otáz­ky jsou důle­ži­té ale i pro běž­ný život lidí, kte­ří „lpí“ na zvý­še­né hygi­e­ně rukou. Zajímavé otáz­ky pro mě byly ohled­ně pou­ží­vá­ní ruka­vic a ekzé­mu kůže. To si mys­lím oce­ní sko­ro kaž­dý čte­nář. Dalšími důle­ži­tý­mi otáz­ka­mi jsou tře­ba ohled­ně aler­gií kůže, poško­ze­ní kůže atd.

Jinak pro mě byla kni­ha vcel­ku těž­ká na čte­ní. Hodně výra­zů jsou až pro­fe­si­o­nál­ní a i když jsou zde poslé­ze vysvět­le­ny, čte­nář může být z výkla­du zma­te­ný. Různé tabul­ky, kte­ré kni­hu také pro­vá­ze­jí, pro mě byly rov­něž těž­ké a pro člo­vě­ka, kte­rý nepra­cu­je ve zdra­vot­nic­tví, až zby­teč­né.

Pro koho je ale hygi­e­na rukou na prv­ním mís­tě, urči­tě mu v knihov­ně tato kni­ha nemů­že chy­bět. Ono v dneš­ním svě­tě, kde se roz­má­há „nemoc špi­na­vých rukou“ je to pro nás vlast­ně i tako­vá nut­nost jak ochrá­nit sebe a hlav­ně děti.

  • Datum vydá­ní: 17. 03. 2017
  • Katalogové čís­lo: 16018
  • ISBN: 978-80-271-0217-4
  • Formát / stran: 144×207, 72 stran
  • Hodnocení : 51 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Hygiena a dez­in­fek­ce rukou

Popis: Na naši­ch rukou se nachá­zí vel­ké množ­ství bak­te­rií a dal­ších mik­ro­or­ga­nismů, kte­rých se pou­hým umy­tím rukou vodou a mýdlem nezba­ví­me. Pro úpl­né odstra­ně­ní bak­te­rií je nut­né ruce vydezin­fi­ko­vat. Proto urči­tě zaujme kni­ha od Christiane Reichard, Karin Bunte-Schonberger a Patricia van der Linden – Hygiena a dez­in­fek­ce rukou Rating: 5 z 10

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redak­tor­kou na tom­to webu a mimo jiné píšu kni­hy, člán­ky a povíd­ky, kte­ré mi dodá­va­jí elán a ener­gii do živo­ta.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.