Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Hovor ako TED – 100%Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Videli ste nejakú z TED pre­zen­tá­cii? Prezentácie TED sú pre mňa syno­ny­mom úžas­ných pre­zen­tá­cii a doká­za­la by som ich poze­rať celé hodi­ny. Ako to tí ľudia robia? Vystupujú pred stov­kou ľudí, ich pre­zen­tá­cie sú také úžas­né a popri­tom je ich prejav pri­rod­ze­ný a neo­hro­ze­ný. A pre­to hneď, ako som v kníh­ku­pec­tve našla túto kni­hu, vede­la som, že ju musím pre­čí­tať, aby som spo­zna­la ich tajom­stvo.

Čo je to TED?

Len v rých­los­ti, ak by Vám TED nebol zná­my – mot­to TED-u je „myšli­en­ky, kto­ré sto­ja za šíre­nie„. TED (ale­bo TEDtalks) je strán­ka, kde sú zhro­maž­de­né videá z TEDx kon­fe­ren­cií.  V rám­ci TED kon­fe­ren­cií vyst­úpi­li rôzni reč­ní­ci – napr. Steve Jobs, Brené Brown, J.K Rowling, Bill Gates atď. Jedna pre­zen­tá­cia má dĺž­ku 18 min­út. Hlavnou silou pre­zen­tuj­úce­ho sú slo­vá, ďal­šie „pomôcky/rekvizity“ (gra­fy, ppt, obráz­ky) sú nepo­vin­né, ale víta­né. Napr. súčas­ťou pre­zen­tá­cie Billa Gatesa boli mosky­ty.

Teraz späť ku kni­he…

Gallo Carmine pri­chá­d­za s ďal­šou kni­hou, kto­rá učí, ako sa stať majstrom pre­zen­tá­cii. Jeho prvá kni­ha (s pro­ble­ma­ti­kou úspeš­nej komu­ni­ká­cie) ana­ly­zo­va­la pre­zen­tá­cie Steva Jobsa. Jobsove prezentácie/prejavy sú bez deba­ty legen­dár­ne a kaž­dý, koho neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou prá­ce je pre­zen­to­va­nie ale­bo preja­vy pred pub­li­kom, ich mini­mál­ne raz videl. Teraz sa Carmine roz­ho­dol pozrieť na mies­to, kde sa také­to legen­dár­ne pre­zen­tá­cie zhro­maž­ďujú – na TED – a ana­ly­zo­vať tie naj­ú­speš­nej­šie videá.

Kniha je roz­čle­ne­ná na tri čas­ti:

  • Emocionálne
  • Originálne
  • Nezabudnuteľné

Toto čle­ne­nie dáva čita­teľo­vi istú výho­du, že si môže pre­čí­tať len časť, kto­rá ho zau­jí­ma. Avšak, to by som Vám neod­por­úča­la, pre­to­že by ste moh­li prísť o kopec zau­jí­ma­vých infor­má­cii. Kniha je zau­jí­ma­vá od zači­at­ku do kon­ca a nemá „sla­bé pasá­že“. Veľkým plu­som celej kni­hy je, že čo autor v tex­te ana­ly­zu­je, na to hneď pod čia­rou odka­zu­je – čiže si to môže­te ľah­ko ove­riť na vlast­né oči. Rady na zlep­še­nia pre­zen­tá­cii sú kom­plex­né – začí­najú tvor­bou názvu, obsa­hom, inter­ak­ci­ou s pub­li­kom a kon­čia tým, ako je vhod­né zdieľať video na soci­ál­nych sie­ťa­ch. Systematickosť Carminovej ana­lý­zy je občas fas­ci­nuj­úca.

Záver

Je pre­zen­to­va­nie súčas­ťou Vašej prá­ce? Ak áno, kni­ha Vás nau­čí zopár tri­kov od pro­fe­si­o­nál­nych reč­ní­kov z popu­lár­ne­ho TED-u. Zlepšenie pre­zen­tá­cii nepon­úka autor na úrov­ni „dob­rých viet“ (t.j neja­ké „magic­ké vety“, kto­ré by Vám zabez­pe­či­li úspech) ale na úrov­ni „dob­rých myšli­e­nok“ (vyraz­te dych, odľa­h­či­te situ­á­ciu). Nemôžem sa dočkať, kedy aj ja nie­čo z toho pou­ži­jem.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.