Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Doktor Proktor a velká loupež zlata - audioknihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Doktor Proktor a vel­ká lou­pež zla­ta - audi­ok­ni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Příběh začí­ná v Oslu, hlav­ním měs­tě Norska, kde se ban­da zlo­dě­jů roz­hod­ne, že ukrad­ne vel­ký nor­ský poklad. Je to sice jen jed­na cih­la zla­ta, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemě­lo. Loupež se zjis­ti­la v osm hodin ráno, když pan ředi­tel nor­ské ban­ky otví­ral svo­ji insti­tu­ci. V devět hodin ráno, čili o hodi­nu poz­dě­ji, se král ve svém palá­ci díval na spor­tov­ní zprá­vy. Vyrušil ho slu­ha, pro­to­že při­šel ředi­tel nor­ské národ­ní ban­ky, kte­rý mu ozná­mil, co se sta­lo. Král nejdřív nechá­pal, o čem to mlu­ví a del­ší dobu mu trva­lo, než pocho­pil, co se vlast­ně sta­lo. Teprve potom mu došlo, co to bude za hrů­zu, jest­li tu cihlu nena­jdou.

Král začal vydá­vat roz­ka­zy a oka­mži­tě naří­dil povo­lat taj­nou služ­bu. Několik minut po jede­nác­té hodi­ně byla už u krá­le taj­ná služ­ba hrad­ní gar­dy. Ti muse­li však čekat, než se král nasní­dá. Když už byl král nasní­da­ný, tak poslou­chal názo­ry taj­né gar­dy a nako­nec se roz­ho­dl, že povo­lá Lízu, Bulíka a dok­to­ra Proktora. Tajní gar­dis­té nebo pros­tě jed­no­du­še taj­ná služ­ba, poz­dě­ji odpo­led­ne zvo­ni­li na domek, kde byd­le­la Líza. Otevřel jim tatí­nek Lízy, kte­rý hned poznal, že to jsou taj­ní gar­dis­té. Ti se tomu divi­li, ale necha­li to být. Ptali se, jest­li je jeho dce­ra doma.

Líza doma v poko­ji zatím cvi­či­la hru na kla­ri­net. Měla totiž vystou­pe­ní se škol­ním orchestrem. Líza se na ně podí­va­la a pta­la se, co potře­bu­jí. Ti jí ve zkrat­ce řek­li, Norsko je ohro­že­né a potře­bu­je pomoc, i když oni o tom pře­svěd­če­ní neby­li, že by Líza jako malá hol­ka, moh­la něco tako­vé­ho zvlád­nout. O něko­lik minut poz­dě­ji pro změ­nu šli za dok­to­rem Proktorem. Ten je pova­žo­val za jinou návště­vu než byli. Též ho pro­si­li o záchra­nu Norska. Na závěr šli zvo­nit na Bulíka. Tam jim ote­vře­la jeho sest­ra. Bulíka zapí­ra­la, pro­to­že mu slí­bi­la, že niko­mu nepro­zra­dí, kde je.

Nakonec se necha­la v uvo­zov­kách pod­pla­tit - za dvě stov­ky. Tajná služ­ba se tedy dosta­la k Bulíkovi, ale ten je hned na začát­ku důraz­ně odmí­tl. Poslal je domů s tím, že mají krá­li vyří­dit, že pros­tě niko­ho nebu­de zachra­ňo­vat. Bulík totiž všem poví­dal o minu­lém dob­ro­druž­ství, kdy spo­lu s Lízou a dok­to­rem Proktorem zachrá­ni­li svět před inva­zí měsíč­ních cha­me­le­o­nů. Jelikož všich­ni byli zhyp­no­ti­zo­va­ní, tak si to nepa­ma­to­va­li a smá­li se mu a navíc ho pova­žo­va­li za lhá­ře. Bulík se najed­nou vrá­til, a když se taj­ní gar­dis­té divi­li, že se vrá­til, tak jim Bulík řekl, že si to roz­mys­lel.

A tak odjel s gar­dis­ty za krá­lem. U krá­le se setkal s Lízou a dok­to­rem Proktorem. Král jim něco řekl, ale ne úpl­ně všech­no. Tajná služ­ba jim dala infor­ma­ce, kte­ré měli. Doktor Proktor se jenom se smí­chem divil, jak ten poklad dosta­li do leta­dla. Ředitel ban­ky na to dodal, že je to jenom jed­na cih­la. Líza se oka­mži­tě divi­la a dok­tor Proktor se pídil po tom, kam se poděl zby­tek zla­ta. To skon­čil v zub­ních plom­bách. Doktor Proktor se rozohnil nad tím, jak to, že vědí, kdo zla­to ukra­dl, ale nejsou přes­to za mří­že­mi. Bohužel nevě­dě­li, kdo zadal lupi­čům tu zakáz­ku a tak všech­no bylo na této tro­ji­ci.

Byla jsem natě­še­ná z pře­de­šlých dílů, ale ten­to­krát mě děj zkla­mal. Ne, že by to David Novotný špat­ně nače­tl, to prá­vě že vůbec ne, ale pros­tě mi to nesed­lo. Je to sub­jek­tiv­ní názor, tak­že dopo­ru­ču­ju těm, kte­rým se líbi­li před­cho­zí díly. Má 5 hodin a 8 minut.

 

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbookRecenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/doktor-proktor-velka-loup/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2807/Audiokniha-Doktor-Proktor-a-velka-loupez-zlata-Jo-Nesbo.

 • Druh zbo­ží: Cd nosič
 • Autor: Jo Nesbø
 • Žánr: pro děti
 • Nakladatelství: OneHotBook
 • Datum vydá­ní:2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Doktor Proktor a vana času - audiokniha22. června 2017 Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, aby našel svoji lásku, ženu svého života, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím chodí do škola, […]
 • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
 • Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %30. března 2017 Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 % Klubíčko veselých pohádek patří mezi audioknihy, na kterých se podílelo více herců. Celkem je zde sedm pohádek, přičemž každou čte jiný interpret. V první – O Lucince a větru Matyášovi […]
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […]
 • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […]
 • Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %28. března 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 % Kdo někdy četl pohádky od norské spisovatelské hvězdy Jo Nesbø, tak zcela jistě ví, že série o doktoru Proktorovi je skvělá knižně, tudíž se dalo předpokládat, že i první díl, načtený do […]
 • Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Černá krev - audiokniha - recenze - 100 % Mladý chlapec Bernard píše do novin, podle vydavatele značně nudné články. Tak mu prostě dá úkol, aby jeho noviny začínaly tam, kde ostatní končí. Tak si Bernard vymyslí tzv. novinářskou […]
 • O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 %22. března 2017 O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 % Třemi slovy - kouzelná, nádherná, dojemná. Tak můžu označit jednu z nejlepších audioknih – O rackovi a kočce, která ho naučila létat. Autorem knižní předlohy je Luis Sepúlveda, kterému se […]
 • Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %4. dubna 2017 Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 % Někteří možná tento dobrodružný román znají knižně od Julese Verna, avšak dnes přináším recenzi audioknihy. Na motivy knihy napsal tento příběh Václav Knop, který si zároveň střihl jednu […]
 • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze