Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezenýmPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Pokud pod­ni­ká­te pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným nebo uva­žu­je­te o jejím zalo­že­ní, tato pub­li­ka­ce vám poskyt­ne vel­mi dob­rý návod, jak začít.

Daňový porad­ce Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, mimo jiné autor knih Daňové a neda­ňo­vé nákla­dy 2017 a Zcela legál­ní daňo­vé tri­ky 2016, se zamě­řu­je na práv­ní pomoc a finanč­ně eko­no­mic­ké rady ve věcech daní, odvo­dů a poplat­ků.

V úvo­du pozna­me­ná­vá, že se zří­ze­ní spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným sta­lo v posled­ních letech nej­žá­da­něj­ší for­mou pod­ni­ká­ní, jeli­kož má řadu před­nos­tí. Výhodou je ome­ze­né ruče­ní, ochra­na majet­ku spo­leč­ní­ků a kle­sa­jí­cí daňo­vé zatí­že­ní na sou­čas­nou sazbu daně z pří­jmů práv­nic­kých osob ve výši 19%.

Cílem pří­ruč­ky je při­nést co nej­ví­ce infor­ma­cí  týka­jí­cích se správ­né­ho a opti­mál­ní­ho vyu­ži­tí záko­na o daních z pří­jmů při pod­ni­ká­ní pro­střed­nic­tvím této práv­ní for­my.

Začíná téma­tem Zdanění spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným, jež se řídí záko­nem č. 563/1991 Sb., o účet­nic­tví, pro­vá­dě­cí vyhláš­kou č. 500/2002 Sb. a Českými účet­ní­mi stan­dar­dy pro pod­ni­ka­te­le. Při výpo­čtu zákla­du daně se v daňo­vém při­zná­ní k dani z pří­jmů práv­nic­kých osob vychá­zí z hos­po­dář­ské­ho výsled­ku pře­vza­té­ho z účet­nic­tví. V pod­ka­pi­to­le Podíl na zis­ku a jeho zda­ně­ní je důraz kla­den zejmé­na na usta­no­ve­ní § 34 až § 36 a § 161 záko­na o obchod­ních kor­po­ra­cích, jenž Mgr. Ing. Hnátek vyklá­dá.

Kapitola Podnikání fyzic­ké osoby a pod­ni­ká­ní pro­střed­nic­tvím s.r.o. srov­ná­vá tyto dru­hy pod­ni­ká­ní a radí při pře­cho­du z fyzic­ké osoby na spo­leč­nost s ruče­ním ome­ze­ným. Jmenuje úska­lí, s nimiž se mohou lidé setkat a zabý­vá se pro­de­jem obchod­ní­ho závo­du i daňo­vý­mi dopa­dy sou­bě­hu pod­ni­ká­ní fyzic­ké osoby a čin­nos­ti s.r.o.

Dále autor roze­bí­rá pří­jmy jed­na­te­lů a spo­leč­ní­ků s.r.o., jejich odmě­ňo­vá­ní, daňo­vé výho­dy,  osvo­bo­ze­ní pří­jmů z pře­vo­du obchod­ní­ho podí­lu spo­leč­ní­ka fyzic­ké osoby, podí­ly na zis­ku spo­leč­ní­ka zda­ňo­va­né i nezda­ňo­va­né a pří­jem pro­ku­ris­ty spo­leč­nos­ti.

Řeší pří­jmy zaměst­nan­ců, jejich zda­ně­ní, zaměst­na­nec­ké výho­dy, finanč­ní odmě­ny zaměst­nan­ců mimo režim veřej­no­práv­ní­ho pojiš­tě­ní a nechy­bí ani vzor doho­dy o pro­ve­de­ní prá­ce. Jak může zaměst­na­va­tel zvý­še­ním mzdy ušet­řit na pojist­ném? I na to odpo­ví­dá ten­to odbor­ný sva­zek.

Osvobozené výno­sy spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným s pod­ka­pi­to­la­mi zabý­va­jí­cí­mi se osvo­bo­ze­ním podí­lů na zis­ku vypla­ce­né dce­ři­nou spo­leč­nos­tí, osvo­bo­ze­ním výno­su z pře­vo­du podí­lu v dce­ři­né spo­leč­nos­ti a tím, jak si zacho­vat osvo­bo­ze­ní při nedo­dr­že­ní pod­mín­ky drž­by podí­lu po dobu 12 měsí­ců.

Vybrané nákla­dy v zákla­du daně z pří­jmů posky­tu­jí pra­vi­dla pro uplat­ňo­vá­ní nákla­dů v zákla­du daně, daňo­vou účin­nost odměn jed­na­te­le a spo­leč­ní­ků, nákla­dy na vzdě­lá­vá­ní zaměst­nan­ců, nákla­dy na pra­cov­ní pro­střed­ky a pra­cov­ní oble­če­ní, daňo­vý režim roč­ních odměn a bonu­sů i vyřa­ze­ní hmot­né­ho a nehmot­né­ho majet­ku. Náklady sou­vi­se­jí­cí s drž­bou podí­lu v dce­ři­né spo­leč­nos­ti celý oddíl zakon­ču­jí.

Osmá kapi­to­la roze­bí­rá pohle­dáv­ky a oprav­né polož­ky.

Finanční pro­střed­ky posky­to­va­né spo­leč­ní­ky, zápůjč­ky, ceny mezi spo­je­ný­mi oso­ba­mi, daňo­vá ztráta a mož­nos­ti její­ho uplat­ně­ní jsou dal­ší téma­ta, jimiž se autor zabý­vá.

Vše zakon­ču­jí rady ohled­ně podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní k dani z pří­jmů práv­nic­kých osob.

Publikace ve dva­nác­ti kapi­to­lách nabí­zí cen­né návo­dy pro sprá­vu spo­leč­nos­ti s ruče­ním ome­ze­ným. Ocení ji pra­cov­ní­ci účtá­ren, eko­no­mo­vé, spo­leč­ní­ci a jed­na­te­lé spo­leč­nos­tí s ruče­ním ome­ze­ným i samot­ní pod­ni­ka­te­lé. Musím pochvá­lit pře­hled­nost a sro­zu­mi­tel­nost pří­ruč­ky i jed­not­li­vé pří­kla­dy účto­vá­ní, kte­ré pro názor­nost uvá­dí.


 • Datum vydá­ní: 05. 01. 2017
 • Katalogové čís­lo: 4867
 • ISBN: 978-80-905899-5-7
 • Formát / stran: 147×210, 168 stran

Hodnocení: 95%

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 %19. června 2016 Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 % Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., je autorkou mnoha článků s lékařskou tematikou, mimo jiné i Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry (2009), Význam sociální komunikace v dětském lékařství (2009) či Práva dětského […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Investování pro začátečníky6. června 2016 Investování pro začátečníky Znáte systém a finanční strategii akciových a dluhopisových investic či fondů životního cyklu? Víte, jaké výhody a nevýhody jsou spojeny se stavebním spořením, životním pojištěním a penzijním připojištěním? Pokud ne, tato publikace je […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Gramatika v obrázcích: Němčina9. října 2016 Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, protože si vzpomenete na hodiny drilování, kdy jste si do hlavy pokoušeli vtlouct různá pravidla, kdy se používá jaká předložka, který pád, koncovka, jak […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Samuel Bjørk: V lese visí anděl20. června 2016 Samuel Bjørk: V lese visí anděl V lese visí anděl je detektivka a hned první věta prozradí, že příběh píše opět chladný sever. „Na porodním sále v  hønefosské nemocnici v  okrese Ringerike se 28. srpna 2006 narodila holčička. Její matka Katarina Olsenová, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jak to chodí v cirkusu28. února 2017 Jak to chodí v cirkusu Hlavně pro „předčtenáře“ je určená knížka německých autorů Doro Göbelové a Petera Knorra s názvem Jak to chodí v cirkusu. Najděte si vlastní příběh. Neobsahuje totiž žádný text, pouze velké, celostránkové, barevné obrázky. Na nich je […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst dobře, levně a s chutí, napsal v roce 2009. Kromě […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Bedekr: Rakousko11. září 2016 Bedekr: Rakousko Po zhlédnutí magazínu České televize jsem byla zvědavá na jeho knižní podobu. Televizní verze nebyla špatná, jen mi tam některé věci vadily, proto mě zajímalo, jak se popraly s knižní formou. Musím říct, že jsem byla mile překvapena. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora životopisné knihy a Tom Michell v roli vypravěče i hlavního […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek.20. června 2016 FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek. FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek. Překlad Magdaléna Pomikálková. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5701-8. Košíkářství patří k nejstarším řemeslům na světě. Nejstarší známé koše pocházejí z Egypta a byly […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce vydezinfikovat. Proto určitě zaujme kniha od Christiane […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.