Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Celý životPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Celý život
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

Útlá kníž­ka, kte­rá však ve svém tex­tu doká­že obsáh­nout, jak již sám název napo­ví­dá, celý život jed­no­ho muže. Muže, kte­rý by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výji­meč­ný, avšak doba, kte­rou si pro­žil, uka­zu­je, jak moc se může svět kolem nás během jedi­né gene­ra­ce změ­nit.

V tom­to pří­bě­hu se čte­nář postup­ně sezna­mu­je s hlav­ní posta­vou jmé­nem Egger. Je to samo­tář­ský muž žijí­cí v malé hor­ské ves­nič­ce. Děj je z vel­ké čás­ti zasa­zen do obdo­bí před dru­hou svě­to­vou vál­kou, avšak v prů­bě­hu Eggerova živo­ta se pře­ne­se­me i do pová­leč­ných let. Můžeme tak sle­do­vat, jak se z bez­vý­znam­né ves­nič­ky sta­ne hor­ské stře­dis­ko s něko­li­ka lanov­ka­mi a lázeň­ským cen­t­rem, kde, zdá se, už není pro osa­mě­lé­ho staré­ho muže mís­to.

Ačkoliv je děj celé­ho jed­no­ho živo­ta člo­vě­ka kon­cen­t­ro­ván na rela­tiv­ně malém pro­sto­ru, máte při čet­bě pocit, že čas kolem vás se zasta­vil. Vše ply­ne tak nějak poma­lu a i extrém­ní zážit­ky hlav­ní­ho hrdi­ny jsou popi­so­vá­ny s leh­kos­tí a napro­s­tou samo­zřej­mos­tí. Často se vám dokon­ce bude zdát, že Egger je až lhos­tej­ný k udá­los­tem kolem sebe i ke své­mu živo­tu jako tako­vé­mu. Zůstat však u tako­vé­ho hod­no­ce­ní hlav­ní posta­vy by byla chy­ba. Je to člo­věk, kte­rý při­jí­má vše, co mu osud při­ne­se, s vel­kou dáv­kou poko­ry, což ale nezna­me­ná, že by ho to vnitř­ně nepo­zna­me­na­lo.

Kniha je z vel­ké čás­ti psa­ná ve tře­tí osobě a pří­mé řeči se zde dočká­te oprav­du vel­mi zříd­ka. I to by se ovšem dalo pova­žo­vat za nástroj, jak zpo­ma­lit ply­nu­tí času v celém vyprá­vě­ní. Ostatně čas a jeho účin­ky na fyzic­kou a psy­chic­kou strán­ku jed­not­liv­ce i celé spo­leč­nos­ti, je v tom­to tex­tu veli­ce zásad­ní téma. Ať už se jed­ná o bolest, kte­rou při­ná­ší nebo o milo­srd­né otu­pě­ní špat­ných vzpo­mí­nek či jde jen o pokrok v mate­ri­ál­ní oblas­ti. Vždy zastih­ne­me Eggera, jak se sna­ží s těmi­to nej­růz­něj­ší­mi změ­na­mi vypo­řá­dat, aniž by nám došlo, že se jed­ná o něco pod­stat­né­ho. A to je asi moment, kdy si čte­nář uvě­do­mí, že i jeho vlast­ní celý život se čas­to ode­hrá­vá bez vět­ší­ho povšim­nu­tí těch nej­dů­le­ži­těj­ších oka­mži­ků.

Pokud máte rádi divo­kou akci a sple­ti­tý pří­běh plný kom­pli­ko­va­ných cha­rak­te­rů, pak tato kni­ha roz­hod­ně nebu­de pro vás. Najdete zde ale dra­ma jed­no­ho zdán­li­vě neza­jí­ma­vé­ho muže, kte­ré vám dost mož­ná pomů­že odha­lit něco o vás samot­ných.

 • Autor:Robert Seethaler
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, nove­la
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní: 01.05.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mládí14. ledna 2016 Mládí V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger (Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde Fred léčí pod dozorem své dcery (Rachel Weisz) a mezi léčebnými kúrami s […] Posted in Filmy online
 • Tom Perrotta: Pozůstalí30. září 2016 Tom Perrotta: Pozůstalí Příběh, jenž je zajímavý především počáteční situací, která předchází samotnému vyprávění. Při čtení tohoto románu zapomeňte na snahu logicky jakkoliv vysvětlit nepochopitelné události, které vám autor předloží hned v úvodu jako […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Městská hromadná doprava28. února 2017 Městská hromadná doprava Pro nejmenší „čtenáře – prohlížeče“ je určená knížka ilustrátora Mira Stacha Městská hromadná doprava. Stačí ji otevřít a rázem se před vámi otevře svět moderních městských přibližovadel. Slovenský grafik a grafický designér Miro Stacho […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Contreras Bret: Posilování na anatomických základech20. listopadu 2016 Contreras Bret: Posilování na anatomických základech Kniha s názvem Posilování na fyzických základech je velmi úspěšná kniha se zaměřením na posilování a zlepšení fyzické kondice obecně. Knihu sepsal ve světě fitness dobře známý Bret Contreras jež je majitelem sítě fitness center ale taky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Lee Harper: Postav hlídku12. září 2016 Lee Harper: Postav hlídku Postav hlídku je pokračováním úspěšné knihy Jako zabít ptáčka. Dalo by se říct, že se jedná sice o jakýsi druhý díl, ale zajímavé je to, že Postav hlídku autorka Harper Lee napsala již před vydáním Jako zabít ptáčka. Příběh se odehrává […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • David Hidden: Děti boží14. září 2016 David Hidden: Děti boží Poutavý detektivní román bez jakýchkoliv příkras drsné reality. Téma zmizení několika malých chlapců nedovolí čtenáři knihu s klidným svědomím jen tak odložit. Děj se navíc odehrává v nehostinném prostředí amerického pouštního městečka a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a jeho přítelkyně Marie, a to dobrých sedmnáct […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů3. července 2016 Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů Také jste již někdy na procházce přemýšleli, jaký pták hnízdí v tom křoví u rybníka, z něhož se line směsice zvuků? Nebo jste uvažovali, co je to za ptáka, který proletěl nad hladinou rybníka, aniž jste si ho stihli prohlédnout, zato vás […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Labyrint: Zkoušky ohněm27. září 2015 Labyrint: Zkoušky ohněm Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce se pletli, neboť se dostali pouze do druhé fáze. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 % Mnozí jistě znají pohádky, v nichž je hlavním hrdinou malé prasátko Lojzík. Další z dílů má podtitul Pozdrav slunci. Děj začíná tím, že Lojzíkovi a jeho spolužákům ve škole oznámí paní učitelka Kudrnka, že přijde pan ředitel. Ten pro […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.