Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Čáry životaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Čáry živo­ta
Ohodnoťte člá­nek

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar. Je to svět, kde vlád­ne kru­tost, nási­lí a hlav­ní moc mají ti nej­sil­něj­ší a nej­bo­hat­ší. Najdou se však i tako­ví jedin­ci, jejichž dar není chlou­bou, ale zká­zou - půso­bí jim potí­že a jsou kvů­li svým schop­nos­tem vyu­ží­vá­ni.

Platí to nejen pro Cyru, sest­ru násil­ní­ka Ryzka, kte­rý vlád­ne celé­mu náro­du a její dar zne­u­ží­vá k týrá­ní ostat­ních. Podobně se svým darem je na tom i Akos, míru­mi­lov­ný hoch, kte­ré­ho se svým bra­t­rem Eijehem zajmou Ryzkovi vojác. Akos chce stůj co stůj zachrá­nit Eijeha a dostat ho do bez­pe­čí. Podaří se mu to ale, když má ved­le sebe Cyru – bytost, se kte­rou se mohou zni­čit navzá­jem, nebo své vzác­né dary mohou nao­pak vyu­žít tak, aby pomoh­li nejen sobě, ale celé­mu náro­du?

I když se vždy sna­žím vyva­ro­vat srov­ná­vá­ní s jiný­mi díly dané­ho auto­ra, tady si to neod­pus­tím. Divergence je pro mě jed­na z nej­lep­ších dysto­pií, jaké jsem kdy čet­la. Miluju na ní všech­no – geni­ál­ní myš­len­ku, roz­dě­le­ní do pěti frak­cí, autor­čin pou­ta­vý styl psa­ní a také to, že mě Veronica Roth při­mě­la hltat kaž­dé své slo­vo, kte­ré napsa­la. Akce, napě­tí, lás­ka a nejis­tá budouc­nost. To vše bylo v diver­gent­ní tri­lo­gii zpra­co­vá­no nesku­teč­ně dob­ře. Proto jsem na Čáry živo­ta byla zvě­da­vá a měla jsem jis­tá oče­ká­vá­ní. A přes­to­že neby­la nijak obrov­ská, Čárami živo­ta jsem byla zkla­ma­ná.

Rušilo mě nezná­mé pro­stře­dí dysto­pic­ké­ho vesmí­ru, kte­ré mi bylo cizí i po „pár“ sto strán­kách a zpr­vu jsem se nedo­ká­za­la moc dob­ře ori­en­to­vat v jed­not­li­vých rodi­nách, posta­vách, vzta­zích a cel­ko­vě celém pří­bě­hu. Rozdílné vyprá­vě­ní z dvou pohle­dů hlav­ních hrdi­nů, Cyry a Akose, taky nepři­spí­va­lo k něja­ké­mu čte­nář­ské­mu zážit­ku, kte­rý by stál za to. Místo napí­na­vé a akč­ní dysto­pie s tro­chou roman­ti­ky, jako byla Divergence, se mi tak dosta­lo jen její­ho sla­bé­ho a nud­něj­ší­ho odva­ru.

Čáry živo­ta dopo­ru­ču­ji všem mlad­ším čte­ná­řům, kte­ří neza­ne­vřou nad dysto­pi­e­mi a fan­ta­sy kni­ha­mi, ať už lépe či méně pove­de­ný­mi. Prostředí vesmí­ru bylo zají­ma­vé, ale pro mě bohu­žel bylo podá­no tak zvlášt­ně a nezá­živ­ně, že mi pří­běh nijak nepři­ros­tl k srd­ci a nebyl pro mě ničím jiným, než dal­ším sci-fi, o kte­rém vím, že na něj za chví­li zapo­me­nu. Pokud ale hle­dá­te něja­kou fajn nená­roč­nou a poho­do­vou kni­hu z jiné­ho svě­ta a nemá­te moc vel­ká oče­ká­vá­ní, do Čar živo­ta se může­te s chu­tí pus­tit!


 • Autor:Veronica Rothová
 • Žánr:fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 17.01.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […]
 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […]
 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.