Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Čáry životaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Veronica Rothová, autor­ka Divergence – jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar. Je to svět, kde vlád­ne kru­tost, nási­lí a hlav­ní moc mají ti nej­sil­něj­ší a nej­bo­hat­ší. Najdou se však i tako­ví jedin­ci, jejichž dar není chlou­bou, ale zká­zou – půso­bí jim potí­že a jsou kvů­li svým schop­nos­tem vyu­ží­vá­ni.

Platí to nejen pro Cyru, sestru násil­ní­ka Ryzka, kte­rý vlád­ne celé­mu náro­du a její dar zne­u­ží­vá k týrá­ní ostat­ních. Podobně se svým darem je na tom i Akos, míru­mi­lov­ný hoch, kte­ré­ho se svým bra­t­rem Eijehem zajmou Ryzkovi vojác. Akos chce stůj co stůj zachrá­nit Eijeha a dostat ho do bez­pe­čí. Podaří se mu to ale, když má ved­le sebe Cyru – bytost, se kte­rou se mohou zni­čit navzá­jem, nebo své vzác­né dary mohou nao­pak vyu­žít tak, aby pomoh­li nejen sobě, ale celé­mu náro­du?

I když se vždy sna­žím vyva­ro­vat srov­ná­vá­ní s jiný­mi díly dané­ho auto­ra, tady si to neod­pus­tím. Divergence je pro mě jed­na z nej­lep­ších dysto­pií, jaké jsem kdy četla. Miluju na ní všech­no – geni­ál­ní myš­len­ku, roz­dě­le­ní do pěti frak­cí, autor­čin pou­ta­vý styl psa­ní a také to, že mě Veronica Roth při­mě­la hltat kaž­dé své slo­vo, kte­ré napsa­la. Akce, napě­tí, lás­ka a nejistá budouc­nost. To vše bylo v diver­gent­ní tri­lo­gii zpra­co­vá­no nesku­teč­ně dobře. Proto jsem na Čáry živo­ta byla zvě­da­vá a měla jsem jistá oče­ká­vá­ní. A přes­to­že neby­la nijak obrov­ská, Čárami živo­ta jsem byla zkla­ma­ná.

Rušilo mě nezná­mé pro­stře­dí dysto­pic­ké­ho vesmí­ru, kte­ré mi bylo cizí i po „pár“ sto strán­kách a zpr­vu jsem se nedo­ká­za­la moc dobře ori­en­to­vat v jed­not­li­vých rodi­nách, posta­vách, vzta­zích a cel­ko­vě celém pří­bě­hu. Rozdílné vyprá­vě­ní z dvou pohle­dů hlav­ních hrdi­nů, Cyry a Akose, taky nepři­spí­va­lo k něja­ké­mu čte­nář­ské­mu zážit­ku, kte­rý by stál za to. Místo napí­na­vé a akč­ní dysto­pie s tro­chou roman­ti­ky, jako byla Divergence, se mi tak dosta­lo jen její­ho sla­bé­ho a nud­něj­ší­ho odva­ru.

Čáry živo­ta dopo­ru­ču­ji všem mlad­ším čte­ná­řům, kte­ří neza­ne­vřou nad dysto­pi­e­mi a fan­ta­sy kni­ha­mi, ať už lépe či méně pove­de­ný­mi. Prostředí vesmí­ru bylo zají­ma­vé, ale pro mě bohu­žel bylo podá­no tak zvlášt­ně a nezá­živ­ně, že mi pří­běh nijak nepři­rostl k srd­ci a nebyl pro mě ničím jiným, než dal­ším sci-fi, o kte­rém vím, že na něj za chví­li zapo­me­nu. Pokud ale hle­dá­te něja­kou fajn nená­roč­nou a poho­do­vou kni­hu z jiné­ho svě­ta a nemá­te moc vel­ká oče­ká­vá­ní, do Čar živo­ta se může­te s chu­tí pus­tit!


 • Autor:Veronica Rothová
 • Žánr:fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 17.01.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­nic čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně s jejími přáteli naskytne možnost prozkoumat svět za […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl otevřený a já jsem se samozřejmě co nejdříve chtěla […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Brontík – Kamarád z pravěku2. března 2017 Brontík – Kamarád z pravěku Knížka Thomase Breziny s půvabnými ilustracemi Pabla Tambruscia vyšla v loňském roce ve vídeňském nakladatelství GaG Verlagsgessellschaft mbH. V letošním roce se malí čtenáři dočkali jejího překladu. V únoru vychází v nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Caroline Brothersová: Na útěku21. června 2016 Caroline Brothersová: Na útěku V jakém světě musí děti prchající z válčících států risknout umrznutí v chladničce s masem, aby se dostali do vysněné země, kde netouží po ničem jiném, než žít v míru a chodit do školy? Ano, v našem. A to dokonce i v moderní, vyspělé […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Myší hlídka 2: Zima 1152 – 65 %12. ledna 2017 Myší hlídka 2: Zima 1152 – 65 % Mrazivé období plné sněhu a ostrého větru nikoho ven neláká, ale členové Myší hlídky si nemohou vybírat čas, kdy budou plnit důležité úkoly. Obyvatelé Myšího teritoria své Myší hlídce věří a spoléhají, že se jim podaří vyřešit problémy […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků…22. dubna 2017 Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků… „Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele…” Snáší se odněkud z nebe a zůstává jen na chvíli… Malý velký princ. Nese v sobě smutek, nese v sobě strach, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Co kdo dělá?2. března 2017 Co kdo dělá? S deseti povoláními seznámí děti texty Hany Porebské doplněná krásnými ilustracemi Šárky Mrvové. Jde o jednoduché texty, v nichž jsou některá ze slov nahrazená obrázky. Dítě si tak procvičuje nejen čtení, ale i slovní zásobu a logické […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • O mráčkovi – kniha – recenze – 100 %27. března 2017 O mráčkovi – kniha – recenze – 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné výjimky, kterých je však minimum. Hlavní hrdina je […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Paullina Simonsová: Bellagrand29. června 2016 Paullina Simonsová: Bellagrand Bellagrand je příběhem vášnivé italky Giny, která imigruje do Ameriky a zde se potká s Harrym, který pochází z vyšší vrstvy a chce změnit svět. A tak sledujeme, jak se na počátku dvacátého století tato dvojice potýká s láskou, emocemi, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.