Bezlepková cukrárna - kniha
Bezlepková cuk­rár­na - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Lidé, kte­ří musí dodr­žo­vat bezlep­ko­vou die­tu, to mají doce­la těž­ké, pro­to­že si nemů­žou vzít to, co v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk. Právě pro ně, ale neje­nom, vznik­la spe­ci­ál­ní kuchař­ka, kte­rá je plná bezlep­ko­vých slad­kos­tí. Kniha je roz­dě­le­ná na čty­ři roč­ní obdo­bí a začí­ná se tedy logic­ky jarem. Najdeme tu napří­klad kaka­o­vou rolá­du, kte­rá skrý­vá uvnitř sebe pře­kva­pe­ní v podo­bě nápl­ně z čoko­lá­do­vé­ho pudin­ku, do kte­ré­ho je ješ­tě při­mí­chán koko­so­vý olej. Tahle slad­ká směs se natře na rolá­du a pokla­de se poslé­ze baná­nem nakrá­je­ným na koleč­ka a zato­čí. Než se bude kon­zu­mo­vat, tak je dodr­žet pra­vi­dlo o chlad­nu­tí v podo­bě mini­mál­ně šes­ti hodin, klid­ně i celé noci v led­nič­ce.

Oddíl léto skrý­vá zvlášt­nost v podo­bě recep­tu zva­né­ho Levandulový cup­ca­ke. Nemusí se někdo bát, že by se do recep­tu při­mí­chá­va­la levan­du­le, ne, jenom se při­dá­vá extrakt z této kvě­ti­ny. Mimoto je dopl­něn nápl­ní, v níž se kupří­kla­du skrý­vá kré­mo­vý sýr, más­lo, mouč­ko­vý cukr, bran­dy, potra­vi­nář­ské bar­vi­vo, ale to není nut­né, opět spo­lu s levan­du­lo­vým extrak­tem. Tyto mini dor­tíč­ky mají díky levan­du­li inten­ziv­ní koře­ni­tou vůni, kte­rá autor­ce evo­ku­je léto na jihu Francie. Jelikož je tam alko­hol, tak by to nemě­li děti, nicmé­ně se dá pro ně vyne­chat, pro­to­že bezlep­ká­ři si moc vybí­rat v jíd­le bohu­žel nemo­hou.

Co je zají­ma­vé­ho z hle­dis­ka bezlep­ko­vé kuchař­ky na pod­zi­mu – štr­ú­dl z oves­ných vlo­ček. Všichni zna­jí kla­sic­ký štr­ú­dl, ale tohle je něco doce­la jiné­ho. Těsto se sklá­dá z úpl­ně jiných suro­vin – oves­né vloč­ky, bílý jogurt, koko­so­vý olej, sko­ři­ce a dat­lo­vý sirup. Ano, i tako­vý­to typ štr­údlu se plní ovo­cem, v tom­to pří­pa­dě ne jen jabl­ky, ale i hruš­ka­mi. Je dopo­ru­če­no po nastrou­há­ní ovo­ce při­dat ješ­tě dat­lo­vý sirup, pří­pad­ně jiné sla­di­dlo. Samozřejmě se to dá péct do trou­by a ti, kte­ří musí jíst bezlep­ko­vé potra­vi­ny, si mohou pochut­nat. Jistě, může jim chy­bět kla­sic­ký štr­ú­dl, jako jedí ostat­ní, ale tím­to recep­tem se dá doce­la dob­ře nahra­dit.

No, a máme tu zimu a s ní vydat­né bezlep­ko­vé dezer­ty. Samozřejmě se tu najdou čis­tě vánoč­ní recep­ty, ale také ty, kte­ré si může stráv­ník dopřát i mimo tyto svát­ky, napří­klad kru­pi­co­vou kaši. Ano, je to tro­chu zvlášt­ní, ale tady je to zno­vu řeše­no jako v celé kuchař­ce, pro lidi s bezlep­ko­vou die­tou. V tom­to pří­pa­dě se kru­pi­co­vá kaše sklá­dá z kuku­řič­né mou­ky, kuku­řič­né kru­pi­ce, mlé­ka, más­la a soli. Jediný roz­díl kro­mě suro­vin je v tom, že se ješ­tě před samot­ným vaře­ním dává na mini­mál­ně hodi­nu odpo­či­nout do led­ni­ce. Po uva­ře­ní se už kla­sic­ky ozdo­bí.

I když zima je vánoč­ním obdo­bím, tedy co se týká pro­sin­ce, tak v této kuchař­ce se najdou i oprav­do­vé bom­by, napří­klad spe­ci­ál­ní dost jmé­nem Pavlova, kte­rý je půvo­dem z Ruska. Tahle vari­an­ta, kte­rou pou­ži­la autor­ka, je vylep­še­ní kla­si­ky. Stačí vlast­ně jen mouč­ko­vý cukr, ocet, bíl­ky, sůl a kakao z nera­že­ných bobů. To je na těs­to. Následují suro­vi­ny na náplň, a to je prá­vě to vylep­še­ní. Stačí k tomu sme­ta­na ke šle­há­ní, mučen­ka jed­lá, zrníč­ka z gra­ná­to­vé­ho jabl­ka a kiwi. V pod­sta­tě se jed­ná o sně­ho­vé těs­to, kte­ré se dopl­ní už zmí­ně­nou nápl­ní. Rodilí Rusové by to prav­dě­po­dob­ně neskous­li, ale bezlep­ká­ři si nemo­hou pří­liš vybí­rat.

Tahle kuchař­ka se bude lidem, kte­ří mají bezlep­ko­vou die­tu urči­tě hodit. Jelikož se mezi nimi najde mno­ho těch, kte­ří mají rádi slad­ké, tak ji zce­la jis­tě vyu­ži­jí. Kromě recep­tů je zde také mno­ho foto­gra­fií, jak má ta kte­rá slad­kost vypa­dat a navíc je to napsa­né tzv. po lopa­tě. Má 124 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 197 Kč zde.

 

 • Autor: Zuzana Zachová
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelství: Albatrosmedia
 • Datum vydá­ní: 2017
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Pax, můj liščí přítel19. září 2017 Pax, můj liščí přítel Petr jel v autě se svým otcem a svým zvířecím kamarádem - lišákem Paxem. Toho našel ještě jaké velmi maličké mládě a vychovával ho až do nynějška - několik týdnů. Nyní ho otec přinutil, […]
 • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […]
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]

1 komentář: „Bezlepková cukrárna - kniha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X