Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Bezlepková cukrárna - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Bezlepková cuk­rár­na - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Lidé, kte­ří musí dodr­žo­vat bezlep­ko­vou die­tu, to mají doce­la těž­ké, pro­to­že si nemů­žou vzít to, co v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk. Právě pro ně, ale neje­nom, vznik­la spe­ci­ál­ní kuchař­ka, kte­rá je plná bezlep­ko­vých slad­kos­tí. Kniha je roz­dě­le­ná na čty­ři roč­ní obdo­bí a začí­ná se tedy logic­ky jarem. Najdeme tu napří­klad kaka­o­vou rolá­du, kte­rá skrý­vá uvnitř sebe pře­kva­pe­ní v podo­bě nápl­ně z čoko­lá­do­vé­ho pudin­ku, do kte­ré­ho je ješ­tě při­mí­chán koko­so­vý olej. Tahle slad­ká směs se natře na rolá­du a pokla­de se poslé­ze baná­nem nakrá­je­ným na koleč­ka a zato­čí. Než se bude kon­zu­mo­vat, tak je dodr­žet pra­vi­dlo o chlad­nu­tí v podo­bě mini­mál­ně šes­ti hodin, klid­ně i celé noci v led­nič­ce.

Oddíl léto skrý­vá zvlášt­nost v podo­bě recep­tu zva­né­ho Levandulový cup­ca­ke. Nemusí se někdo bát, že by se do recep­tu při­mí­chá­va­la levan­du­le, ne, jenom se při­dá­vá extrakt z této kvě­ti­ny. Mimoto je dopl­něn nápl­ní, v níž se kupří­kla­du skrý­vá kré­mo­vý sýr, más­lo, mouč­ko­vý cukr, bran­dy, potra­vi­nář­ské bar­vi­vo, ale to není nut­né, opět spo­lu s levan­du­lo­vým extrak­tem. Tyto mini dor­tíč­ky mají díky levan­du­li inten­ziv­ní koře­ni­tou vůni, kte­rá autor­ce evo­ku­je léto na jihu Francie. Jelikož je tam alko­hol, tak by to nemě­li děti, nicmé­ně se dá pro ně vyne­chat, pro­to­že bezlep­ká­ři si moc vybí­rat v jíd­le bohu­žel nemo­hou.

Co je zají­ma­vé­ho z hle­dis­ka bezlep­ko­vé kuchař­ky na pod­zi­mu – štr­ú­dl z oves­ných vlo­ček. Všichni zna­jí kla­sic­ký štr­ú­dl, ale tohle je něco doce­la jiné­ho. Těsto se sklá­dá z úpl­ně jiných suro­vin – oves­né vloč­ky, bílý jogurt, koko­so­vý olej, sko­ři­ce a dat­lo­vý sirup. Ano, i tako­vý­to typ štr­údlu se plní ovo­cem, v tom­to pří­pa­dě ne jen jabl­ky, ale i hruš­ka­mi. Je dopo­ru­če­no po nastrou­há­ní ovo­ce při­dat ješ­tě dat­lo­vý sirup, pří­pad­ně jiné sla­di­dlo. Samozřejmě se to dá péct do trou­by a ti, kte­ří musí jíst bezlep­ko­vé potra­vi­ny, si mohou pochut­nat. Jistě, může jim chy­bět kla­sic­ký štr­ú­dl, jako jedí ostat­ní, ale tím­to recep­tem se dá doce­la dob­ře nahra­dit.

No, a máme tu zimu a s ní vydat­né bezlep­ko­vé dezer­ty. Samozřejmě se tu najdou čis­tě vánoč­ní recep­ty, ale také ty, kte­ré si může stráv­ník dopřát i mimo tyto svát­ky, napří­klad kru­pi­co­vou kaši. Ano, je to tro­chu zvlášt­ní, ale tady je to zno­vu řeše­no jako v celé kuchař­ce, pro lidi s bezlep­ko­vou die­tou. V tom­to pří­pa­dě se kru­pi­co­vá kaše sklá­dá z kuku­řič­né mou­ky, kuku­řič­né kru­pi­ce, mlé­ka, más­la a soli. Jediný roz­díl kro­mě suro­vin je v tom, že se ješ­tě před samot­ným vaře­ním dává na mini­mál­ně hodi­nu odpo­či­nout do led­ni­ce. Po uva­ře­ní se už kla­sic­ky ozdo­bí.

I když zima je vánoč­ním obdo­bím, tedy co se týká pro­sin­ce, tak v této kuchař­ce se najdou i oprav­do­vé bom­by, napří­klad spe­ci­ál­ní dost jmé­nem Pavlova, kte­rý je půvo­dem z Ruska. Tahle vari­an­ta, kte­rou pou­ži­la autor­ka, je vylep­še­ní kla­si­ky. Stačí vlast­ně jen mouč­ko­vý cukr, ocet, bíl­ky, sůl a kakao z nera­že­ných bobů. To je na těs­to. Následují suro­vi­ny na náplň, a to je prá­vě to vylep­še­ní. Stačí k tomu sme­ta­na ke šle­há­ní, mučen­ka jed­lá, zrníč­ka z gra­ná­to­vé­ho jabl­ka a kiwi. V pod­sta­tě se jed­ná o sně­ho­vé těs­to, kte­ré se dopl­ní už zmí­ně­nou nápl­ní. Rodilí Rusové by to prav­dě­po­dob­ně neskous­li, ale bezlep­ká­ři si nemo­hou pří­liš vybí­rat.

Tahle kuchař­ka se bude lidem, kte­ří mají bezlep­ko­vou die­tu urči­tě hodit. Jelikož se mezi nimi najde mno­ho těch, kte­ří mají rádi slad­ké, tak ji zce­la jis­tě vyu­ži­jí. Kromě recep­tů je zde také mno­ho foto­gra­fií, jak má ta kte­rá slad­kost vypa­dat a navíc je to napsa­né tzv. po lopa­tě. Má 124 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 197 Kč zde.

 

 • Autor: Zuzana Zachová
 • Žánr: kuchař­ky
 • Nakladatelství: Albatrosmedia
 • Datum vydá­ní: 2017
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […]
 • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […]
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]

1 komentář: „Bezlepková cukrárna - kniha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Fifa 18
>