Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Anglická gramatika rychlostí bleskuPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Anglická gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku
Ohodnoťte člá­nek

Začínate se stu­di­em ang­lič­ti­ny a potře­bu­je­te shr­nu­tí základ­né ang­lic­ké gra­ma­ti­ky nebo se tomuhle cizí­mu jazy­ku věnu­je­te již del­ší dobu , ale chce­te mít po ruce struč­ný pře­hled nej­dů­le­ži­těj­ších gra­ma­tic­kých pra­vi­del? Pokud ano, je kni­ha Anglická gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku urče­na pří­mo vám.

Na začát­ku kni­hy vás čeka­jí tes­ty úrov­ně jazy­ko­vých doved­nos­tí, díky kte­rým zjis­tí­te, jak je to s vaši­mi zna­lost­mi ang­lič­ti­ny. Následuje něko­lik prak­tic­kých tipů, jak si usnad­nit uče­ní a pak při­chá­zi na řadu samot­ná gra­ma­ti­ka, kon­krét­ně urči­tý a neur­či­tý člen, pod­stat­ná a pří­dav­ná jmé­na, pří­slov­ce, zájme­na, ozna­če­ní množ­ství, slo­ve­sa, časy, otáz­ky, zápor, pomoc­ná slo­ve­sa, pří­čes­tí, trp­ný rod, spoj­ky, nepří­má řeč a věty pod­mín­ko­vé. Každá kapi­to­la je zakon­če­na krát­kým shr­nu­tím s názvem V kost­ce.

Na kon­ci kni­hy najde­te seznam nepra­vi­del­ných slo­ves spo­lu s jejich for­ma­mi v minu­lých časech a čes­kým pře­kla­dem a tes­ty zamě­ře­né na ově­ře­ní si zís­ka­ných zna­los­tí. Samozřejmostí jsou jejich řeše­ní i řeše­ní tes­tů úrov­ně jazy­ko­vých zna­los­tí z úvo­du kni­hy.

Všechny gra­ma­tic­ké jevy jsou vysvět­lo­vá­ny čes­ky a za vysvět­le­ním jsou pří­kla­dy v ang­lič­ti­ne s čes­kým pře­kla­dem. Nejpodstatnější infor­ma­ce jsou uspo­řá­da­ny v barev­ných rámeč­cích nebo vytiš­tě­ny tuč­ně. Jelikož je vše vysvě­lo­vá­no jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, je kni­ha vhod­ná i pro úpl­né začá­teč­ní­ky. Využijí ji i žáci a stu­den­ti a taky lidi, kte­ří si potře­bu­jí zopa­ko­vat zákla­dy ang­lic­ké­ho jazy­ka.

 

Hodnocení: 90%

 

ANGLICKÁ GRAMATIKA RYCHLOSTÍ BLESKU

Autor: Lutz Walther

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2017

Počet stran: 176

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Německá gramatika rychlostí blesku18. prosince 2017 Německá gramatika rychlostí blesku Hledáte knihu, ve které je shrnuto vše, co potřebujete pro běžnou komunikaci v němčině a ve které najdete přehledně a logicky seřazené gramatické jevy, které se můžete učit nebo si je jen […]
  • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […]
  • Od nápadu k podnikatelskému plánu26. listopadu 2017 Od nápadu k podnikatelskému plánu Máte skvělý nápad, jste přesvědčení, že by vám mohl vydělat peníze a uvažujete o tom, že začnete podnikat? Nebo jste zkušení podnikatelé a chcete svůj byznys dále rozvíjet?  Nebo o […]
  • Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět3. srpna 2017 Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět Chystáte se na pohovor, máte vystupovat na konferenci nebo vás čeká proslov? Chcete lépe poznat lidi kolem vás? Máte přátele, obchodní partnery, spolupracovníky nebo děti, na které chcete […]
  • Dárky inspirované přírodou23. června 2017 Dárky inspirované přírodou Knížek a brožurek zabývajících se výrobou dekorací z přírodních materiálů stejně tak jako kuchařek věnující se zpracování bylinek a ostatních jedlých darů přírody je na trhu ohromné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze