Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha
Alea - dív­ka moře: Tajemství oce­á­nů - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Alea se jed­no­ho dne k veče­ru pro­bu­di­la a najed­nou zjis­ti­la, že leží v tep­lé kaju­tě a vtom si uvě­do­mi­la, že je v bez­pe­čí u svých kama­rá­dů na lodi Crusis. Plachetnice se pla­vi­la na ote­vře­né moře, při­čemž cíl byl jas­ný - Island. Alea měla svůj osob­ní cíl - dou­fa­la, že se na Islandu setká se svým otcem. Vtom do její kaju­ty vpa­dl Sammy. Okamžitě si zale­zl k Alee pod deky a nutil ji k maz­le­ní, pro­to­že mu schá­ze­lo. Přitom měl za kapi­tá­na Bena, své­ho bra­t­ra a Alea ho mír­ně popi­cho­va­la, že se měl tulit k němu, když tam neby­la ona. Ben byl kapi­tá­nem, jeli­kož mu bylo osm­náct, tudíž za všech­ny ostat­ní zod­po­ví­dal, neboť kro­mě něj byli nezle­ti­lí.

Sammy po chví­li s Aleou odha­lil, že je nej­spíš zami­lo­va­ná do Scorpia, se kte­rým byla pryč. Alea se mu to ani nesna­ži­la vyvrá­tit. Sammy ji též nutil, aby mu poví­da­la o jejich vzta­hu. Zrovna, když Alea chtě­la Sammymu vyprá­vět, co je mezi nimi, tak se ozval Ben z palu­by - blí­ži­la se totiž bouř­ka. Alee to moh­lo být jed­no, uto­pit se nemoh­la - měla tako­vé stru­py za uši­ma, kte­ré se ve vodě měni­ly na žábry. Během bou­ře vyšleh­ly pla­me­ny ze stěž­ně, ovšem nebyl to požár, nýbrž Eliášův oheň.

Jedná se obvykle o elek­tric­ký výbor při bouř­ce, ale tohle bylo něco jiné­ho - pomy­sl­né pla­me­ny měly lid­ské obli­če­je. Navíc ješ­tě zača­li s dospí­va­jí­cí posád­kou mlu­vit i lid­ský­mi hla­sy. Jednalo se o stráž­ce bouř­ky - Helmové. Helmové při­šly, aby ochrá­ni­li Aleu a Lennoxe od sucho­zem­ců, pro­to­že oni dva byli moř­ští lidé. Nutili je, aby sko­či­li z palu­by do vody. Alea s Lennoxem Helmy pře­mlou­va­li, aby je necha­li s ostat­ní­mi, pro­to­že jsou to správ­ní sucho­zem­ci. Helmové se po men­ší pora­dě roz­hod­li, že tomu budou věřit. Helmové pro­hlá­si­li, že se nor­mál­ně sucho­zem­cům neu­ka­zu­jí, avšak tady udě­la­li výjim­ku, pro­to­že Lennox může zaří­dit, aby na to všech­no zapo­mně­li.

Pozdě večer Ben pro­ne­sl k Aley, že může řídit Crusis, i když to zatím nikdy nezkou­še­la. Ráno se potka­la s Lennoxem a mlu­vi­li spo­lu o váž­ných věcech - Lennoxova mat­ka, kte­rá už neži­je a nemá smy­sl si před­sta­vo­vat, že ji někdy najde. Později se zje­vi­la na můst­ku Tess a chtě­la pře­vzít hlíd­ku. Dělala to vlast­ně z důvo­du, aby Lennox nebyl s Aleou. Tess totiž pozna­la, že je Lennox do Aley zami­lo­va­ný. Crusis po něko­li­ka hodi­nách vyplu­la na širé moře. Alea měla však ješ­tě jiné sta­ros­ti - čeka­la na tele­fon její milo­va­né pěs­toun­ky Marianne.

Ta pro­dě­la­la před něko­li­ka týd­ny infarkt a Alea muse­la ode­jít zjis­tit prav­du o svém půvo­du. Navíc od Marianne potře­bo­va­la svo­le­ní, aby moh­la s ostat­ní­mi plout na Island. Konečně Marianne zavo­la­la. Marianne se oší­va­la. Už nyní lha­la soci­ál­ce o tom, kde Alea je, ale nako­nec jí to povo­li­la. Alea si z lodi zavo­la­la na Ropušnice - magic­ká moř­ská stvo­ře­ní, se kte­rý­mi moh­la mlu­vit díky svým schop­nos­tem. Vedle Aley se zje­vil samy, a to se Ropušnice oka­mži­tě scho­va­ly. Nakonec se od Aley necha­li pře­mlu­vit, aby se uká­za­ly i Sammymu. Ropušnice měli vzkaz pro Aleu i její kama­rá­dy na lodi, a to dosti důle­ži­tý.

Třetí díl celé série mě zkla­mal. Četla jsem před­cho­zí a byl per­fekt­ní, tak­že jsem tak nějak před­po­klá­da­la, že bude dob­rý i ten­to, ale pro mě bohu­žel. Nicméně komu se líbi­ly před­cho­zí, tak by se mohl zamlou­vat i ten­to, je to tak půl na půl.

Knihu může­te zakou­pit za 239 Kč zde.

 

 • Autor: Tanya Stewnerová
 • Žánr: dob­ro­druž­ství, fan­ta­sy
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:10. 08. 2017

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […]
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X