Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

ZOM-B 2 V podzemíPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
ZOM-B 2 V pod­ze­mí
Ohodnoťte člá­nek

Jestliže milu­je­te horo­ry ane­bo fan­ta­sy pří­běhy, zajis­té nepo­hrd­ne­te dru­hým dílem ze série Zom – B,  v pod­ze­mí, od spi­so­va­te­le Darrena Shana.

Darren Shan, vlast­ním jmé­nem Darren O’Shaughnessey pochá­zí z Irska a horo­ro­vým pří­bě­hům se věnu­je od svých čtr­nác­ti let. Po něko­li­ka neú­spě­ších pro­ra­zil až s kni­hou, pří­běhy Darrena Shana. Mezi jeho nej­zná­měj­ší díla pat­ří Město, Demonata a prá­vě již zmí­ně­né Zom – B.

V prv­ním díle nás autor sezna­mu­je s ne moc sym­pa­tic­kou puber­ťač­kou Becky, kte­rá díky své­mu rasis­tic­ké­mu a tyran­ské­mu otci, se k někte­rým spo­lu­žá­kům ve ško­le cho­vá nepřá­tel­sky a pový­še­ně. Na inter­ne­tu se obje­vu­jí úto­ky zom­bií a Becky, kte­ré nikdo jiný neřek­ne jinak než B, má jen jedi­ný úkol, a to, pře­žít.

V dru­hém díle se B pro­bu­dí v něja­ké míst­nos­ti a začí­ná si uvě­do­mo­vat kru­tou prav­du. Je z ní zom­bík! Vzpomíná si, že její ško­lu napad­li zom­bie a ona, aby se zachrá­ni­la, jim před­ho­di­la své­ho spo­lu­žá­ka Tylera. Ten se pro­mě­nil ve zrů­du tou­ží­cí po moz­ku a B pak doslo­va vytrh­nul srd­ce z těla a ona zemře­la.

Jejím prů­vod­cem „v novém živo­tě“ se sta­ne sym­pa­tic­ký Reilly, kte­rý má za úkol se o ni v izo­la­ci sta­rat. Časem B zjis­tí, že není jako ostat­ní zom­bie, že je jiná. Reilly ji sezná­mí s dal­ší­mi revi­ta­li­zo­va­ný­mi, jak je vojá­ci a léka­ři nazý­va­jí a ona má za úkol se s nimi spřá­te­lit a poznat je. Všechno je pro ni nové a tak těž­ké, že si mezi zomhla­vou­ni, jak si mezi sebou říka­jí, nepad­ne do oka s nikým, jen s bojác­ným Markem. B je šoko­vá­na vším, co se dozví­dá a jed­no­ho dne si uvě­do­mí, že ani ve vojen­ském kom­ple­xu, ve kte­rém jsou všich­ni zavře­ni, není v bez­pe­čí.

Některé scé­ny mi v kni­ze při­jdou málo popsa­né, že má čte­nář pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí. Další tako­vé men­ší mínus bych vidě­la v tom, že se autor mohl více roze­psat. Když jsem se totiž do něče­ho začet­la a bavi­lo mě to, tak autor sko­čil jinam, to mě doce­la zkla­ma­lo.

Jinak se mi ale kni­ha líbi­la a musím uznat, že ji nechy­bí akce a ani napě­tí. Je psa­ná tak, aby se dob­ře čet­la, což pova­žu­ji za vel­ké plus! Dále se mi na kni­ze líbí, jak autor doká­zal popsat poci­ty a myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky. Čtenář tak díky tomu doká­že pocho­pit, jak se asi musí B cítit a i když v prv­ním díle má k sym­pa­tic­ké hol­ce dale­ko, tak v dru­hém si k ní ces­tu najde­te, kvů­li tomu, co kru­té­ho zaží­vá.

Rozhodně si nene­chám ujít pokra­čo­vá­ní a jen dou­fám, že nena­pad­ne niko­ho kni­hu zfil­mo­vat. Myslím si totiž, že by to byl jen tako­vý „béč­ko­vý“ horor, plný krve a pří­šer, bez mož­nos­ti poznat poci­ty a myš­len­ky, kte­ré v kni­ze roz­hod­ně nechy­bí.


 • ISBN: 978-80-7544-054-9
 • Přeložil: Jakub Kalina
 • Počet stran: 171
 • Vydalo: Albatros Media
 • Hodnocení: 78%

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer
Jsem redak­tor­kou na tom­to webu a mimo jiné píšu kni­hy, člán­ky a povíd­ky, kte­ré mi dodá­va­jí elán a ener­gii do živo­ta.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
 • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […]
 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
 • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz