Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

ZOM-B 2 V podzemíPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
ZOM-B 2 V pod­ze­mí
Ohodnoťte člá­nek

Jestliže milu­je­te horo­ry ane­bo fan­ta­sy pří­běhy, zajis­té nepo­hrd­ne­te dru­hým dílem ze série Zom – B,  v pod­ze­mí, od spi­so­va­te­le Darrena Shana.

Darren Shan, vlast­ním jmé­nem Darren O’Shaughnessey pochá­zí z Irska a horo­ro­vým pří­bě­hům se věnu­je od svých čtr­nác­ti let. Po něko­li­ka neú­spě­ších pro­ra­zil až s kni­hou, pří­běhy Darrena Shana. Mezi jeho nej­zná­měj­ší díla pat­ří Město, Demonata a prá­vě již zmí­ně­né Zom – B.

V prv­ním díle nás autor sezna­mu­je s ne moc sym­pa­tic­kou puber­ťač­kou Becky, kte­rá díky své­mu rasis­tic­ké­mu a tyran­ské­mu otci, se k někte­rým spo­lu­žá­kům ve ško­le cho­vá nepřá­tel­sky a pový­še­ně. Na inter­ne­tu se obje­vu­jí úto­ky zom­bií a Becky, kte­ré nikdo jiný neřek­ne jinak než B, má jen jedi­ný úkol, a to, pře­žít.

V dru­hém díle se B pro­bu­dí v něja­ké míst­nos­ti a začí­ná si uvě­do­mo­vat kru­tou prav­du. Je z ní zom­bík! Vzpomíná si, že její ško­lu napad­li zom­bie a ona, aby se zachrá­ni­la, jim před­ho­di­la své­ho spo­lu­žá­ka Tylera. Ten se pro­mě­nil ve zrů­du tou­ží­cí po moz­ku a B pak doslo­va vytrh­nul srd­ce z těla a ona zemře­la.

Jejím prů­vod­cem „v novém živo­tě“ se sta­ne sym­pa­tic­ký Reilly, kte­rý má za úkol se o ni v izo­la­ci sta­rat. Časem B zjis­tí, že není jako ostat­ní zom­bie, že je jiná. Reilly ji sezná­mí s dal­ší­mi revi­ta­li­zo­va­ný­mi, jak je vojá­ci a léka­ři nazý­va­jí a ona má za úkol se s nimi spřá­te­lit a poznat je. Všechno je pro ni nové a tak těž­ké, že si mezi zomhla­vou­ni, jak si mezi sebou říka­jí, nepad­ne do oka s nikým, jen s bojác­ným Markem. B je šoko­vá­na vším, co se dozví­dá a jed­no­ho dne si uvě­do­mí, že ani ve vojen­ském kom­ple­xu, ve kte­rém jsou všich­ni zavře­ni, není v bez­pe­čí.

Některé scé­ny mi v kni­ze při­jdou málo popsa­né, že má čte­nář pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí. Další tako­vé men­ší mínus bych vidě­la v tom, že se autor mohl více roze­psat. Když jsem se totiž do něče­ho začet­la a bavi­lo mě to, tak autor sko­čil jinam, to mě doce­la zkla­ma­lo.

Jinak se mi ale kni­ha líbi­la a musím uznat, že ji nechy­bí akce a ani napě­tí. Je psa­ná tak, aby se dob­ře čet­la, což pova­žu­ji za vel­ké plus! Dále se mi na kni­ze líbí, jak autor doká­zal popsat poci­ty a myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky. Čtenář tak díky tomu doká­že pocho­pit, jak se asi musí B cítit a i když v prv­ním díle má k sym­pa­tic­ké hol­ce dale­ko, tak v dru­hém si k ní ces­tu najde­te, kvů­li tomu, co kru­té­ho zaží­vá.

Rozhodně si nene­chám ujít pokra­čo­vá­ní a jen dou­fám, že nena­pad­ne niko­ho kni­hu zfil­mo­vat. Myslím si totiž, že by to byl jen tako­vý „béč­ko­vý“ horor, plný krve a pří­šer, bez mož­nos­ti poznat poci­ty a myš­len­ky, kte­ré v kni­ze roz­hod­ně nechy­bí.


 • ISBN: 978-80-7544-054-9
 • Přeložil: Jakub Kalina
 • Počet stran: 171
 • Vydalo: Albatros Media
 • Hodnocení: 78%

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redak­tor­kou na tom­to webu a mimo jiné píšu kni­hy, člán­ky a povíd­ky, kte­ré mi dodá­va­jí elán a ener­gii do živo­ta.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
 • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […]
 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
 • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
 • Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)16. února 2016 Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000) Módní návrhářka Isabella žije snový život ve slunné Itálii. Má všechno, po čem ženy touží – zářnou kariéru, uznávané postavení, malého rozkošného syna a pohledného milujícího manžela. Její […]
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.