Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. stoletíPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Kniha so zau­jí­ma­vým názvom a ešte zau­jí­ma­vej­ším prí­be­hom. Nie, nie váže­ní čita­te­lia, nemám na mys­li dej kni­hy – kni­ha je písa­ná odbor­ne. Hovorím o veľ­kom roz­ru­chu, kto­rý sa spá­ja s prvým vyda­ním kni­hy.

Prvé vyda­nie kni­hy, kto­ré bolo v roku 1970, sa dočka­lo obrov­ské­ho záujmu. Kniha bola do týždňa bezná­dej­ne vypre­da­ná. Druhé, roz­ší­re­né a dopl­ne­né vyda­nie po štvr­ťs­to­ro­čí pri­náša aktu­a­li­zo­va­né poznatky v oblas­ti psy­cho­t­ro­ni­ky.

Ak hľa­dá­te kni­hu, kto­rá Vás nau­čí, ako „tele­pa­ti­zo­vať“, čítať myšli­en­ky cud­zích ľudí ale­bo vidieť bud­úcnosť, tak ste tu nespráv­ne. Ako som už vyššie spo­mí­na­la, kni­ha je odbor­ným pohľa­dom na psy­cho­t­ro­ni­ku. Obaja auto­ri celé roky zbie­ra­li prí­pa­dy spon­tán­nej tele­pa­tie a robi­li expe­ri­men­ty – kva­li­ta­tív­ne aj kvan­ti­ta­tív­ne. Experimenty pocti­vo zazna­me­ná­va­li nie­len oni, ale aj elek­tro­gra­fy, rönt­ge­ny a iné elek­tro­nic­ké zari­a­de­nia. Výsledky šta­tis­tic­ky vyhod­no­co­va­li. Mravčou prá­cou budo­va­li povesť psy­cho­t­ro­ni­ke a pre­to sa nemož­no čudo­vať, že bol o tak dôklad­ne pri­pra­ve­nú kni­hu záu­jem. Aj keď niek­to­ré zvlášť zau­jí­ma­vé prí­pa­dy lákajú k sub­jek­ti­vi­zo­va­niu, auto­ri sa držia svo­jej vedec­kej línie a ostá­vajú po celý čas objek­tív­ni. Čitateľ nemu­sí byť vedec, aby poro­zu­mel – kni­ha je písa­ná vec­ne, púta­vo a zro­zu­mi­teľ­ne pre kaž­dé­ho.

Hodnotenie – 90%

Kniha nie je oby­čaj­ným zhr­nu­tím poznat­kov a expe­ri­men­tov. Autori v kni­he objek­tív­ne pri­bli­žujú „per­spek­tí­vy tele­pa­tie“ – t.j. aké expe­ri­men­ty sa v tej­to oblas­ti robi­li v minu­lom sto­ro­čí po celom sve­te plus aktív­ne pou­ka­zujú, kde sú na výskum­nej mape „bie­le miesta“ (t.j kde je ešte pries­tor pre bud­úci výskum).

Obaja auto­ri sa dlhé roky aktív­ne veno­va­li výsku­mu pro­ble­ma­ti­ky, zhro­maž­ďo­va­li empi­ric­ké poznatky a spo­lu­pra­co­va­li s význam­ný­mi sve­to­vý­mi pred­sta­vi­teľ­mi psy­cho­t­ro­ni­ky. Domnievam sa, že iba málo­k­to by bol kom­pe­tent­nej­ší pre napí­sa­nie tej­to základ­nej psy­cho­t­ro­nic­kej pub­li­ká­cie.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.