Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Veronica Rothová: RezistencePartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Veronica Rothová: Rezistence
Ohodnoťte člá­nek

Rezistence je dru­hý díl tri­lo­gie Divergence od úspěš­né spi­so­va­tel­ky Veronicy Roth. Když jsem dočet­la Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, pro­to­že konec byl ote­vře­ný a já jsem se samo­zřej­mě co nejdří­ve chtě­la dozvě­dět, jak to bude dál  s Tris a její­mi kama­rá­dy.

Rezistence je poně­kud jiná než prv­ní díl – při­jde mi ješ­tě více akč­ní, bru­tál­něj­ší, ale i reál­něj­ší opro­ti pře­de­šlé kni­ze. Veronica Roth si pod­le mě nasa­di­la Divergencí lať­ku hod­ně vyso­ko a bylo milým pře­kva­pe­ním zjis­tit, že si ji doká­za­la udr­žet, ne-li ji pře­ko­nat. Nemohu se roz­hod­nout, kte­rý díl byl lep­ší – v Divergenci bylo vše nové a plné oče­ká­vá­ní – roz­dě­le­ní spo­leč­nos­ti do pěti frak­cí dle ctnos­tí, sezna­mu­je­me se s Tris, pozná­vá­me Neohrožené a všech­na dob­ro­druž­ství i smu­tek, kte­rý je spo­jen s výcvi­kem neo­hro­že­ných nováč­ků. Sledujeme, jak se vyví­jí vztah mezi Tris a Čtyřkou – Tobiasem a jak padá celý sys­tém a schy­lu­je se k vál­ce.

Ale Rezistence? Ta je něčím jiná. Ve vzdu­chu visí atmo­sfé­ra vál­ky, vzá­jem­ná riva­li­ta mezi frak­ce­mi nabý­vá na síle, Tris se mění - po celou dobu se sebou není spo­ko­je­ná, trá­pí ji ponu­ré myš­len­ky, nemů­že se zba­vit hrůz­né­ho poci­tu viny ze zabi­tí své­ho kama­rá­da Willa, její vztah s Tobiasem není nej­lep­ší a někdy to mezi nimi pěk­ně skří­pe. Tris mi při­pa­da­la jiná, vymě­ně­ná a moc jsem v ní nepo­zná­va­la tu sta­teč­nou dív­ku z Divergence. V Rezistenci jsem se divi­la, jak ji vál­ka a neu­stá­lé oba­vy pře­tvá­ře­jí a stá­vá se z ní jiný člo­věk. Po čase mi to její lito­vá­ní a pla­ká­ní při­šlo pře­hna­né a měla jsem chuť po ní něčím hodit, aby se sebra­la.

Tobias mi nao­pak při­jde stej­ný kliďas, mož­ná i sym­pa­tič­těj­ší. I když se o něm a jeho minu­los­ti v tom­to díle dozví­me nemá­lo nových zají­ma­vos­tí, stá­le je pro mě tak tro­chu záha­dou a jsem zvě­da­vá, co se z něj vyklu­be v posled­ním, závě­reč­ném dílu – Alianci.

Až při čte­ní Rezistence jsem si plně uvě­do­mi­la, jak jsou oby­va­te­lé Chicaga závis­lí na frak­cích a že si jiný život (až na pár výji­mek) vlast­ně nedo­ká­žou před­sta­vit. To mě při­vá­dí k myš­len­ce, jaké by to bylo, kdy­by naše spo­leč­nost byla roz­dě­le­na do frak­cí jako v téhle povsta­lec­ké tri­lo­gii – kdy­by ti, kdo mají rádi adre­na­lin, jsou sta­teč­ní a chtě­jí brá­nit měs­to, byli pospo­lu. Další sku­pi­nou by byli ti, kdo se chtě­jí vzdě­lá­vat a být uži­teč­ní po vědo­most­ní strán­ce. Další jsou ti, kte­ří nema­jí žád­ná tajem­ství a mlu­ví jen upřím­nou prav­du. A tak dále. Jaký by to byl svět? Pomohlo by tohle roz­dě­le­ní něče­mu? Upřímně si to nedo­ká­žu před­sta­vit, že by to fun­go­va­lo a jak se v Rezistenci dozví­dá­me, ono to oprav­du nefun­gu­je. Ale myš­len­ka je to zají­ma­vá…

Co mi vadi­lo kro­mě Tris, bylo vel­ké množ­ství nových postav. I když jsem se sna­ži­la novou oso­bu vždy k něče­mu při­řa­dit, abych si ji lépe pama­to­va­la, těch postav bylo pros­tě moc a potom to dopadlo tak, že jsem tře­ba po pěti strán­kách při­šla na to, o koho vlast­ně šlo a až potom mi došlo, co to vlast­ně zna­me­ná. Takový cha­os nemám moc ráda, ale když o tom tak pře­mýš­lím, Rezistence je sama o sobě celá tako­vá cha­o­tic­ká – Tris se s přá­te­li neu­stá­le někam vydá­vá, na jed­nom mís­tě nevy­dr­ží moc dlou­ho, tam něko­ho zabi­jí, tamhle se zase spol­čí tam­ti pro­ti tam­těm… tudíž je jas­né, že výsle­dek těch­to ne úpl­ně sro­zu­mi­tel­ných udá­los­tí bude také cha­o­tic­ký.

Celkově hod­no­tím Rezistenci podob­ně jako Divergenci – skvě­lý nápad, kni­ha má spád, pro­vá­zí ji spous­ta akč­ních scén, ale nechy­bí ani potí­že ve vzá­jem­ných vzta­zích, zamyš­le­ní nad živo­tem a hlub­ší myš­len­ky. Abyste z Rezistence neby­li zkla­ma­ní, musí­te skous­nout občas otrav­nou hlav­ní hrdin­ku a mís­ty se spo­ko­jit s až pří­liš neu­vě­ři­tel­ný­mi udá­lost­mi, kte­ré pod­le mě nemoh­li dotyč­ní pře­žít. Takže jsem se nad něja­ký­mi pasá­že­mi už jen zasmá­la, když někdo opět uni­kl smr­ti o fous. V kni­ze se obje­vil nespo­čet scén, kdy měli být hlav­ní posta­vy už dáv­no mrt­vé. Když se ale pro­ti tomu obr­ní­te, čeká vás skvě­lý čte­nář­ský záži­tek.


 • Autor:Veronica Rothová
 • Žánr:fan­ta­sy pro děti, dysto­pie, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […]
 • Čáry života19. dubna 2017 Čáry života Veronica Rothová, autorka Divergence - jedné z nejslavnějších sérií vůbec, přichází na knižní trh se svou novinkou – Čárami života. Ocitáme se v galaxii, ve které má každý člověk speciální […]
 • Jodi Picoultová:Čas odejít29. září 2015 Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka Edice světový bestseller. Není to trochu přehnané? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálepky […]
 • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka   Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i […]
 • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
 • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]
 • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Simpsonovi.Blog
Simpsonovi.Blog