Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Veronica Monet: Vědomá prostitutkaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

 

Vedoma_prostitutka_obalka_webÚžasná kni­ha, kte­rá se vul­gár­ně jen může tvá­řit. Opravdu se jí neboj­te a ote­vře­te jí. Rozvinete se jako pou­pě a při dočí­tá­ní posled­ních strá­nek jsem se už usmí­va­la. Snad i osvo­bo­ze­na od pout sexu­a­li­ty buď spou­tá­va­né do nemo­rál­na nebo poni­žo­va­né. Ano, autor­ka je sice pro­fe­si­o­nál­ní spo­leč­ni­ce, ale své zku­še­nos­ti vlo­ži­la do vel­mi logic­ké­ho a pou­ta­vé­ho čte­ní, kte­ré nepo­hor­šu­je. Ale nao­pak, bez okol­ků odha­lu­je prak­ti­ky i myš­len­ko­vé pocho­dy těch, za kte­rý­mi se muži vra­cí, pro­to­že pros­tě nemo­hou odo­lat. Ona totiž tělem i duší žije ero­tičnem. Magickým a hma­ta­tel­ným.

A tako­vá by občas chtě­la být kaž­dá žena, ne?

Ne, autor­ka oprav­du není cou­ra, ačko­liv se s tím­to ter­mí­nem ve své pra­xi setká­va­la čas­to. Poslední stra­ny své kni­hy věnu­je (nejen žen­ským) obě­tem sexu­ál­ní­ho nási­lí a jsou to nesmír­ně cit­li­vá slo­va s mno­ha tipy a dob­rý­mi rada­mi, jak k těm­to lidem při­stu­po­vat, aniž bys­te jim půso­bi­li ješ­tě vět­ší bolest. I ona tím vším pro­šla…

„Dříve, než jsem se sta­la spo­leč­ni­cí, jsem neby­la schop­ná si sexu uží­vat tolik, jak si ho uží­vám teď. Dokonce i sexu­ál­ní život s mým pří­te­lem byl při­nej­lep­ším sla­bý, a to kvů­li růz­ným věcem, kte­ré jsem si muse­la nejdří­ve vyře­šit. Když se náho­dou obje­vil za mnou, zatím­co jsem myla nádo­bí, hroz­ně jsem se vyle­ka­la, rozzlo­bi­la jsem se a dosta­la strach. Když se o mě otřel nohou, zatím­co jsme spa­li v jed­né poste­li, nasko­či­la mi husí kůže. Věděla jsem, že mu mohu věřit. Věděla jsem, že mne při­ta­hu­je. Tak v čem byl pro­blém?

… Abych se uzdra­vi­la, muse­la jsem také pro­jít urči­tou eta­pou sexu­ál­ní absti­nen­ce. Absence sexu mi umož­ni­la se spo­jit se svým stře­dem a cítit se i o samo­tě celist­vá. Jako oběť sexu­ál­ní­ho zne­u­ži­tí v dět­ství jsem se muse­la nej­pr­ve zažít v ase­xu­ál­ní podo­bě, než jsem byla opět schop­ná se spo­jit se svou sexu­a­li­tou. Byla jsem okra­de­na o nevin­né dět­ství, a tak jsem se roz­hod­la, že si ho vez­mu zpět. Stala jsem se sama sobě dob­rým rodi­čem a poskyt­la si lás­ku a uzná­ní, kte­ré jsem si zaslou­ži­la jako malá hol­čič­ka.  Některé věci, jako že jsem si tře­ba kou­pi­la panen­ku Barbie nebo autíč­ko Tonku, vám mohou při­pa­dat hloupé, ale byly sou­čás­tí mé ces­ty k zaho­je­ní vnitř­ní­ho dítě­te. Díky léče­ní, kte­ré jsem v obdo­bí absti­nen­ce zaži­la, uzná­vám absti­nen­ci nejen jako plat­nou sexu­ál­ní vol­bu, ale také jako důle­ži­tou zastáv­ku na ces­tě k sexu­ál­ní celist­vos­ti.“

Autorka se čas­to dělí o své nej­in­tim­něj­ší osob­ní zále­ži­tos­ti a to jak fyzic­ké, tak i dušev­ní. Můžete ji na prv­ní pohled odsou­dit, ale tím, jak vás nechá nahléd­nout do hloub­ky své duše a život­ních zku­še­nos­tí, bude­te jí fas­ci­no­vá­ni. Budete jí obdi­vo­vat, bude­te si jí vážit. Prošla v tom­to téma­tu ces­tou, při kte­ré muse­la bojo­vat hlav­ně sama se sebou a najít tu nej­schůd­něj­ší ces­tu, včet­ně hle­dá­ní v his­to­rii pro­sti­tu­ce a muse­la dojít i ke sta­rým bohy­ním, ve kte­rých našla posvát­nou sexu­a­li­tu. Procházela vývo­je, stej­ně jako její inze­rá­ty nabí­ze­jí­cí nej­pr­ve sex, a poté až k léči­tel­ským zážit­kům.  V této kni­ze se podě­lí o to, jak si pora­dit s orgas­mem, s orál­ním sexem, s anál­ním sexem, s G body jak u ženy, tak u muže, tak i s tím, jak vůbec žena půso­bí SEXY, jak svá­dět, jak natá­čet svůj vlast­ní ero­tic­ký film a vůbec – jak si hrát se sexu­a­li­tou, kte­rá je nám nabí­ze­na.

To jsou ty prak­tic­ké zále­ži­tos­ti. Přesto však doká­za­la do toho­to tex­tu vlo­žit srd­ce, inti­mi­tu a odha­lo­vá­ní fatál­ní sla­bi­ny všech mužů – tady zjis­tí­te, co je ta jis­kra, kte­rá nuti­la muže pla­tit jí obrov­ské část­ky za noc… kupo­va­li jí dár­ky a těši­li se z její pří­tom­nos­ti. Možná, co my víme…

… mož­ná je toto návod na vztah

Veronica Monet se po čtr­nác­ti letech roz­hod­la skon­čit svo­ji kari­é­ru pro­fe­si­o­nál­ní spo­leč­ni­ce. Přestože se jí poda­ři­lo vypra­co­vat se na úpl­nou špič­ku v tom­to obo­ru a muži jí běž­ně pla­ti­li 15 tisíc dola­rů za noc, cíti­la, že při­šel čas na změ­nu. Jak sama říká, důvo­dy byly tři: kon­flik­ty se záko­nem (a to přes­to­že ze svých pří­jmů pla­ti­la daně), nechtě­la už pra­co­vat nahá (chtě­la při­ná­šet svým kli­en­tům radost, aniž se jich muse­la dotý­kat na intim­ních par­ti­ích)) a nako­nec věři­la své intu­i­ci, že napí­še a vydá kni­hu. Od dět­ství sni­la o tom, že bude spi­so­va­tel­kou a vědě­la, že v 45 letech vydá prv­ní kni­hu. Proto ve 44 letech skon­či­la s pra­cí a pře­stě­ho­va­la se do chat­ky v horách a napsa­la kni­hu, kte­rou drží­te v rukou. Kromě psa­ní se Veronica Monet věnu­je pora­den­ství v oblas­ti sexu­a­li­ty, vzta­ho­vé­mu pora­den­ství a meto­dám zvlá­dá­ní hně­vu. Zároveň pro­vo­zu­je webo­vé strán­ky, kde nabí­zí infor­ma­ce a pomoc­nou ruku těm, kdo se chtě­jí zba­vit nad­vlá­dy stu­du a vykro­čit smě­rem k oprav­do­vé­mu já.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2015, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Knižní milov­ni­ce, kte­rá kni­hy ráda čte, upra­vu­je k doko­na­los­ti, ba i píše. Redaktorka časo­pi­so­vá, webo­vá i kniž­ní, copy­wri­ter­ka i spi­so­va­tel­ka. Vše pěk­né ve svém živo­tě pře­dá­vám dál....

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky  Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů …Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí24. března 2016 Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí „Počkej, až půjdeš do školy!“ Máte doma předškoláka a tato věta zní (většinou jako výhrůžka) u vás doma dost často? A chudák dítko neví, jestli se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  […]
 • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.