Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Veronica Monet: Vědomá prostitutka

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


 

Vedoma_prostitutka_obalka_web

Úžasná kniha, která se vul­gárně jen může tvá­řit. Opravdu se jí nebojte a ote­vřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočí­tání posled­ních strá­nek jsem se už usmí­vala. Snad i osvo­bo­zena od pout sexu­a­lity buď spou­tá­vané do nemo­rálna nebo poni­žo­vané. Ano, autorka je sice pro­fe­si­o­nální spo­leč­nice, ale své zku­še­nosti vlo­žila do velmi logic­kého a pou­ta­vého čtení, které nepo­hor­šuje. Ale nao­pak, bez okolků odha­luje prak­tiky i myš­len­kové pochody těch, za kte­rými se muži vrací, pro­tože pro­stě nemo­hou odo­lat. Ona totiž tělem i duší žije ero­tičnem. Magickým a hma­ta­tel­ným.

A taková by občas chtěla být každá žena, ne?

Ne, autorka opravdu není coura, ačko­liv se s tímto ter­mí­nem ve své praxi setká­vala často. Poslední strany své knihy věnuje (nejen žen­ským) obě­tem sexu­ál­ního násilí a jsou to nesmírně cit­livá slova s mnoha tipy a dob­rými radami, jak k těmto lidem při­stu­po­vat, aniž byste jim půso­bili ještě větší bolest. I ona tím vším pro­šla…

Dříve, než jsem se stala spo­leč­nicí, jsem nebyla schopná si sexu uží­vat tolik, jak si ho uží­vám teď. Dokonce i sexu­ální život s mým pří­te­lem byl při­nej­lep­ším slabý, a to kvůli růz­ným věcem, které jsem si musela nejdříve vyře­šit. Když se náho­dou obje­vil za mnou, zatímco jsem myla nádobí, hrozně jsem se vyle­kala, rozzlo­bila jsem se a dostala strach. Když se o mě otřel nohou, zatímco jsme spali v jedné posteli, nasko­čila mi husí kůže. Věděla jsem, že mu mohu věřit. Věděla jsem, že mne při­ta­huje. Tak v čem byl pro­blém?

… Abych se uzdra­vila, musela jsem také pro­jít urči­tou eta­pou sexu­ální absti­nence. Absence sexu mi umož­nila se spo­jit se svým stře­dem a cítit se i o samotě celistvá. Jako oběť sexu­ál­ního zne­u­žití v dět­ství jsem se musela nej­prve zažít v ase­xu­ální podobě, než jsem byla opět schopná se spo­jit se svou sexu­a­li­tou. Byla jsem okra­dena o nevinné dět­ství, a tak jsem se roz­hodla, že si ho vezmu zpět. Stala jsem se sama sobě dob­rým rodi­čem a poskytla si lásku a uznání, které jsem si zaslou­žila jako malá hol­čička.  Některé věci, jako že jsem si třeba kou­pila panenku Barbie nebo autíčko Tonku, vám mohou při­pa­dat hloupé, ale byly sou­částí mé cesty k zaho­jení vnitř­ního dítěte. Díky léčení, které jsem v období absti­nence zažila, uzná­vám absti­nenci nejen jako plat­nou sexu­ální volbu, ale také jako důle­ži­tou zastávku na cestě k sexu­ální celist­vosti.“

Autorka se často dělí o své nej­in­tim­nější osobní zále­ži­tosti a to jak fyzické, tak i duševní. Můžete ji na první pohled odsou­dit, ale tím, jak vás nechá nahléd­nout do hloubky své duše a život­ních zku­še­ností, budete jí fas­ci­no­váni. Budete jí obdi­vo­vat, budete si jí vážit. Prošla v tomto tématu ces­tou, při které musela bojo­vat hlavně sama se sebou a najít tu nej­schůd­nější cestu, včetně hle­dání v his­to­rii pro­sti­tuce a musela dojít i ke sta­rým bohy­ním, ve kte­rých našla posvát­nou sexu­a­litu. Procházela vývoje, stejně jako její inze­ráty nabí­ze­jící nej­prve sex, a poté až k léči­tel­ským zážit­kům.  V této knize se podělí o to, jak si pora­dit s orgas­mem, s orál­ním sexem, s anál­ním sexem, s G body jak u ženy, tak u muže, tak i s tím, jak vůbec žena působí SEXY, jak svá­dět, jak natá­čet svůj vlastní ero­tický film a vůbec – jak si hrát se sexu­a­li­tou, která je nám nabí­zena.

To jsou ty prak­tické zále­ži­tosti. Přesto však doká­zala do tohoto textu vlo­žit srdce, inti­mitu a odha­lo­vání fatální sla­biny všech mužů – tady zjis­títe, co je ta jis­kra, která nutila muže pla­tit jí obrov­ské částky za noc… kupo­vali jí dárky a těšili se z její pří­tom­nosti. Možná, co my víme…

… možná je toto návod na vztah

Veronica Monet se po čtr­nácti letech roz­hodla skon­čit svoji kari­éru pro­fe­si­o­nální spo­leč­nice. Přestože se jí poda­řilo vypra­co­vat se na úpl­nou špičku v tomto oboru a muži jí běžně pla­tili 15 tisíc dolarů za noc, cítila, že při­šel čas na změnu. Jak sama říká, důvody byly tři: kon­flikty se záko­nem (a to přes­tože ze svých pří­jmů pla­tila daně), nechtěla už pra­co­vat nahá (chtěla při­ná­šet svým kli­en­tům radost, aniž se jich musela dotý­kat na intim­ních par­ti­ích)) a nako­nec věřila své intu­ici, že napíše a vydá knihu. Od dět­ství snila o tom, že bude spi­so­va­tel­kou a věděla, že v 45 letech vydá první knihu. Proto ve 44 letech skon­čila s prací a pře­stě­ho­vala se do chatky v horách a napsala knihu, kte­rou držíte v rukou. Kromě psaní se Veronica Monet věnuje pora­den­ství v oblasti sexu­a­lity, vzta­ho­vému pora­den­ství a meto­dám zvlá­dání hněvu. Zároveň pro­vo­zuje webové stránky, kde nabízí infor­mace a pomoc­nou ruku těm, kdo se chtějí zba­vit nad­vlády studu a vykro­čit smě­rem k oprav­do­vému já.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2015, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Knižní milov­nice, která knihy ráda čte, upra­vuje k doko­na­losti, ba i píše. Redaktorka časo­pi­sová, webová i knižní, copy­wri­terka i spi­so­va­telka. Vše pěkné ve svém životě pře­dá­vám dál....

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová publikace podtitul Recepty ze zahrádky. Takže chtě […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl otevřený a já jsem se samozřejmě co nejdříve chtěla […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince jiný. Někteří se vzdávají pod dotekem prvního […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, kterou neseženete.“ Ano, před lety to celkem platilo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí24. března 2016 Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí „Počkej, až půjdeš do školy!“ Máte doma předškoláka a tato věta zní (většinou jako výhrůžka) u vás doma dost často? A chudák dítko neví, jestli se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  Jisté je, že ho čeká hodně novinek – noví […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O radost z tvoření jsou dnešní děti tak trochu ochuzené, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená vyprávění o přírodních jevech, vzniku světa či bozích […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.