Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Tvoříme šperky z PET lahví – Irena Marie Hartingerová (97%)Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Túžite aj vy nie­ke­dy, podob­ne ako ja, po nao­zaj ori­gi­nál­nych šper­ko­ch? Alebo máte nie­ko­ho blíz­ke­ho, kto­rý po nie­čom takom rád siah­ne?  A pri­tom sumy, kto­ré za taký­to šperk môže­te dať roz­hod­ne nie sú veľ­ké? Tak potom číta­te správ­ne prá­ve v tej­to chví­li, pre­to­že ja vám teraz pre­zra­dím ako môže­te úžas­né, krásne a jedi­neč­né šper­ky úpl­ne lac­no zís­kať.

Vytvoríte ich vy sami, z vecí dostup­ných doma a pri­tom jed­no­du­cho a nená­ročne, tak­že to urči­te zvlád­ne­te. Áno, toto všet­ko sľu­bu­je a aj napĺňa výro­ba šper­kov z PET fli­aš. Máme ich poru­ke v roz­lič­ných far­bách, šper­ky z nich sú nao­zaj fas­ci­nuj­úce, čaro­krásne. Je to cesta zábav­né­ho a uži­toč­né­ho trá­ve­nia voľ­né­ho času. Je to metó­da výro­by nao­zaj ori­gi­nál­nych vecí, za kto­rý­mi sa obzrú v úža­se iní. Je to cesta tvor­by, na kto­rej do vytvá­ra­né­ho šper­ku dáva­me i kus svo­jej duše.

A kni­ha pod názvom Tvoříme šper­ky z PET lah­ví, kto­rej autor­kou je Irena Marie Hartingerová,  je  tou správ­nou pomôc­kou na tej­to ces­te. Je plná obráz­kov, kto­ré krok za kro­kom obozna­mujú čita­teľa s tým, ako mož­no vyro­biť šperk anjel­sky krás­ny. Postupy sú nao­zaj natoľ­ko detail­né, že nie je potreb­né nad ničím uva­žo­vať a špe­ku­lo­vať ako na to. Je to nao­zaj detail­né, prehľad­né a jed­no­du­ché.

Aj ja som spr­vu, keď som videla hoto­vé šper­ky z PET fli­aš ako výrob­ky, len túžob­ne vzdycha­la, že to nie je pre mňa, že by som také nie­čo sama nikdy vytvo­riť nezvlád­la. Neverte tomu, dá sa to, nao­zaj sa to dá – a von­kon­com to nie je také ťaž­ké, ako si v prvej chví­li mys­lí­me.

Z plas­to­vých fli­aš, kto­ré bež­ne pokla­dá­me len za odpad a vyhad­zu­je­me ich, sa dá vytvo­riť nao­zaj množ­stvo nápa­di­tých šper­kov – spon­ky, prs­te­ne, náuš­ni­ce, náhr­del­ní­ky, broš­ne a celý rad ďal­ších pre­krás­nych vecí, kto­ré budú po dlhý čas pri­nášať radosť nám ale­bo nie­ko­mu nám blíz­ke­mu.

Ak by som si mala vybrať, kto­rý z tých šper­kov sa mi naj­vi­ac zapá­čil, úprim­ne – nao­zaj to nevi­em pove­dať. Tie šper­ky pôso­bia tak než­ne a kreh­ko…

Nie, nao­zaj nevi­em zvo­liť, roz­hod­n­úť sa med­zi nimi vôbec nie je jed­no­du­ché. Napríklad ružo­vý náhr­del­ník, člo­ve­ku sa žia­da zata­jiť dych pri pohľa­de na kviet­ky na ňom, jem­né a než­né. Alebo ele­gant­né broš­ne, ľah­ké ako pier­ko, v pre­krás­nych far­bách. Náušničky a prs­te­ne zla­de­né do súpra­vy, za kto­rou sa kaž­dý obdiv­ne obzrie…

Ale i čelen­ka do vla­sov, či spon­ka, sú hod­né obdi­vu, upútajú oči oko­loi­d­úci­ch na prvý pohľad svo­jou jed­no­du­chou krá­sou, ori­gi­na­li­tou a jem­nos­ťou. Rozhodne by vám neu­ve­ri­li, keby ste im pove­da­li, že takú krá­su máte vyro­be­nú z fľa­še od mali­nov­ky či mine­rál­ky.

Že som tou kni­hou oča­re­ná? No áno, to je sla­bé slo­vo. Veď do nej nazri­te – a aj vy bude­te…

  • Autor:Irena Marie Hartingerová
  • Žánr:hobby – ostat­ní
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní:17.10.2016

Kniha sa dá zak­úpiť na Albatrosmedia.cz.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.