Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Soví omalovánkyPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

 

Hůůů, hůůů, už se sem slé­ta­jí ze všech kou­tů …

Kdo? No pře­ci sovy! Malé, vel­ké, váž­né, vese­lé, kte­ré sle­du­jí svět svý­ma vel­ký­ma oči­ma, kte­rým nic pod­stat­né­ho neu­nik­ne. Sovy, kte­ré jsou pova­žo­vá­ny za sym­bol moud­ros­ti a vědě­ní. Již sta­ří Řekové si těch­to ptá­ků váži­li. Sova doká­že svou hla­vu oto­čit téměř o neu­vě­ři­tel­ných 270 stup­ňů. Sovy ovšem nesym­bo­li­zu­jí jen vědě­ní v klad­ném smys­lu. V pohan­ské myto­lo­gii ji vní­ma­li i jako posel­ství zla. Neboť výraz­né soví oči měly být komu­ni­kač­ním kaná­lem mezi tem­ný­mi sila­mi. Každopádně sovám jen tak nic neu­nik­ne, pro­to­že v noci se umí neslyš­ně pohy­bo­vat a ve dne mohou vyu­žít svůj vyni­ka­jí­cí slu­ch.

V posled­ní době jsou sovy vel­mi oblí­be­ným zví­ře­tem, kte­ré se obje­vu­je na oble­če­ní, mód­ních dopl­ň­cích, ale už i na potře­bách pro domác­nost. A ty, co našli zalí­be­ní v tom­to impo­zant­ním ope­řen­ci, jis­tě potě­ší, že nakla­da­tel­ství Edika vyda­lo nové Soví oma­lo­ván­ky.

Radost tak mají jis­tě všich­ni milov­ní­ci oma­lo­vá­nek, kte­ří nalez­li zalí­be­ní v pes­t­rém svě­tě barev, tva­rů a neko­neč­né fan­ta­zie. Omalovánky si za posled­ní měsí­ce našli obli­bu u mno­ha dospě­lých, kte­ří opět našli svět, kte­rý jim byl v dět­ství důvěr­ně zná­mý. Omalovánky při­ná­ší chví­le odde­chu a rela­xa­ce, kdy pře­stá­vá­te mys­let na všed­ní sta­ros­ti a napl­no se pono­ří­te do svě­ta růz­ných barev, kři­vek, linií, plo­ch, kdy po vyma­lo­vá­ní na vás kou­ká úpl­ně nový obrá­zek, kte­rý je ori­gi­nál­ní a jedi­neč­ný. A z něhož máte radost vy či daro­vá­ním obráz­ku může­te udě­lat radost něko­mu jiné­mu. Jste na tu chví­li vytr­že­ni ze svě­ta, kte­rý na nás mnoh­dy hrne mno­ho stre­su, nega­ce, spě­chu. Omalovánky mno­hým pomá­ha­jí najít novou sílu, odpo­či­nout si a potě­šit se barva­mi.

Pokud jste kouz­lo oma­lo­vá­nek ješ­tě neob­je­vi­li či nao­pak už se vám samým natě­še­ním tře­sou nedo­čka­vos­tí ruce, „při­prav­te si pas­tel­ky či fixy a pusť­te se do vybar­vo­vá­ní sovi­ček tak, jak je vidí­te vy. A může­te si být jis­ti, že prá­vě ta vaše sova bude jedi­neč­ná a uni­kát­ní!“

Na strán­kách kni­hy na vás čeka­jí roz­to­mi­lí ope­ře­ní tvo­ro­vě a také jejich peří, na němž se může­te dosyt­nos­ti vyřá­dit. A pokud se roz­hod­ne­te, že by obrá­zek potě­šil něko­ho jiné­ho, není nic snaz­ší­ho, než obrá­zek díky per­fo­ro­va­ným strán­kám vytrh­nout a daro­vat. Případně si jej může­te vysta­vit, abys­te jej měli pořád na očích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika.

Knihu lze zakou­pit na Albatros Media.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.