Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Soví omalovánky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


 

Hůůů, hůůů, už se sem slé­tají ze všech koutů …

Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sle­dují svět svýma vel­kýma očima, kte­rým nic pod­stat­ného neu­nikne. Sovy, které jsou pova­žo­vány za sym­bol moud­rosti a vědění. Již staří Řekové si těchto ptáků vážili. Sova dokáže svou hlavu oto­čit téměř o neu­vě­ři­tel­ných 270 stupňů. Sovy ovšem nesym­bo­li­zují jen vědění v klad­ném smyslu. V pohan­ské myto­lo­gii ji vní­mali i jako posel­ství zla. Neboť výrazné soví oči měly být komu­ni­kač­ním kaná­lem mezi tem­nými silami. Každopádně sovám jen tak nic neu­nikne, pro­tože v noci se umí neslyšně pohy­bo­vat a ve dne mohou vyu­žít svůj vyni­ka­jící sluch.

V poslední době jsou sovy velmi oblí­be­ným zví­ře­tem, které se obje­vuje na oble­čení, mód­ních dopl­ň­cích, ale už i na potře­bách pro domác­nost. A ty, co našli zalí­bení v tomto impo­zant­ním ope­řenci, jistě potěší, že nakla­da­tel­ství Edika vydalo nové Soví oma­lo­vánky.

Radost tak mají jistě všichni milov­níci oma­lo­vá­nek, kteří nalezli zalí­bení v pes­t­rém světě barev, tvarů a neko­nečné fan­ta­zie. Omalovánky si za poslední měsíce našli oblibu u mnoha dospě­lých, kteří opět našli svět, který jim byl v dět­ství důvěrně známý. Omalovánky při­náší chvíle odde­chu a rela­xace, kdy pře­stá­váte mys­let na všední sta­rosti a naplno se pono­říte do světa růz­ných barev, kři­vek, linií, ploch, kdy po vyma­lo­vání na vás kouká úplně nový obrá­zek, který je ori­gi­nální a jedi­nečný. A z něhož máte radost vy či daro­vá­ním obrázku můžete udě­lat radost někomu jinému. Jste na tu chvíli vytr­ženi ze světa, který na nás mnohdy hrne mnoho stresu, negace, spě­chu. Omalovánky mno­hým pomá­hají najít novou sílu, odpo­či­nout si a potě­šit se barvami.

Pokud jste kouzlo oma­lo­vá­nek ještě neob­je­vili či nao­pak už se vám samým natě­še­ním tře­sou nedo­čka­vostí ruce, „při­pravte si pas­telky či fixy a pusťte se do vybar­vo­vání sovi­ček tak, jak je vidíte vy. A můžete si být jisti, že právě ta vaše sova bude jedi­nečná a uni­kátní!“

Na strán­kách knihy na vás čekají roz­to­milí ope­ření tvo­rově a také jejich peří, na němž se můžete dosyt­nosti vyřá­dit. A pokud se roz­hod­nete, že by obrá­zek potě­šil někoho jiného, není nic snaz­šího, než obrá­zek díky per­fo­ro­va­ným strán­kám vytrh­nout a daro­vat. Případně si jej můžete vysta­vit, abyste jej měli pořád na očích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika.

Knihu lze zakou­pit na Albatros Media.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.