Simon Lancaster - Na co lidí slyší | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Simon Lancaster - Na co lidí slyší





Simon Lancaster je odbor­ník na komu­ni­ká­ciu naslo­vo­vza­tý. Existuje sku­točne mno­ho prí­ru­čiek o komu­ni­ká­cii, posky­tuj­úcich viac či menej dob­rý návod na jej zlep­še­nie. Ak však hľa­dá­te nie­čo nao­zaj výni­moč­né a vašu komu­ni­ká­ciu obo­ha­cuj­úce, potom je to prá­ve táto jeho kni­ha.

Tri dro­gy, kto­rá by ste mali poznať a v komu­ni­ká­cii uplat­ňo­vať – tak tým­to ma Lancaster nao­zaj dostal. Je to úžas­ná a pri­tom jed­no­du­chá vec. O aké dro­gy ide?

Je to sero­to­nín, dro­ga seba­úcty. Je to oxy­to­cín, dro­ga lás­ky. Je to dopa­mín, dro­ga odme­ny. Ako tie­to dro­gy v komu­ni­ká­cii fun­gujú, ako ich v komu­ni­ká­cii môže­me vyu­žiť, o tom sa viac  kni­he dočí­ta­te.

Táto kni­ha posky­tu­je prak­tic­ké návo­dy ako svo­ju komu­ni­kač­nú úro­veň výraz­ne zdo­ko­na­lí­me. Krok za kro­kom, veľ­mi detail­ne a pre­cíz­ne, no pri­tom úpl­ne jed­no­du­cho a pre kaž­dé­ho zro­zu­mi­teľ­ne nám umož­ňu­je pocho­piť, ako  môže­me napĺňať v komu­ni­ká­cii potre­by seba i iných ľudí. Hovorí tiež o inštink­tív­nom, logic­kom a emoč­nom moz­gu, aj o tom ako ich môže­me vyu­žiť v komu­ni­ká­cii. Poskytuje kon­krét­ne postu­py, ako sa môže­me troj­kro­ko­vou tech­ni­kou vyspo­ri­a­dať s nároč­ný­mi, neprí­jem­ný­mi a pro­ble­ma­tic­ký­mi otáz­ka­mi, zvlád­nuť ich bez stra­ty seba­úcty a úspeš­ne.

A nájde­te tu množ­stvo uži­toč­ných stra­té­gií a komu­ni­kač­ných detai­lov, kto­ré Lancaster posky­tu­je s logic­kým vysvet­le­ním pre­čo, kedy a ako tak­úto stra­té­giu či postup v komu­ni­ká­cii môže­me efek­tív­ne apli­ko­vať.

To, čo ma tiež oslo­vi­lo, bol taj­ný jazyk vod­cov­stva, kto­rý kni­ha rozo­be­rá detail­ne. Mám  pre­čí­ta­nú sluš­nú hŕbu mana­žér­skych prí­ru­čiek, no žia­d­na z nich ma neo­slo­vi­la tak, ako táto kni­ha. Jasne, na prí­kla­doch, s objasne­ním pod­sta­ty – a pri­tom i pre lai­ka v tej­to oblas­ti zro­zu­mi­teľ­ne.

Skutočne nevi­em, čo v tej­to kni­he by bolo dáv­no zná­mym, otre­pa­ným a všed­ným z komu­ni­kač­ných diel, pon­ú­kaj­úcich návo­dy na vylep­še­nie komu­ni­ká­cie – nič také som v tej­to kni­he nena­šla. Je to nao­zaj jedi­neč­ná, zau­jí­ma­vá, majstrov­sky napí­sa­ná prí­ruč­ka o komu­ni­ká­cii. Je z nej cítiť, z kaž­dej jej strán­ky, že Simon Lancaster je nao­zaj fun­do­va­ný v pro­ble­ma­ti­ke a štedro sa s nami delí o svo­je poznatky v tej­to úžasnej kni­he.

 • Autor:Simon Lancaster
 • Žánr:psychologie pro kaž­dé­ho, per­so­na­lis­ti­ka, osob­ní roz­voj, manage­ment, kari­é­ra
 • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
 • Datum vydá­ní: 29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
 • Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%2. srpna 2017 Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99% Ste vegetariáni, alebo si ani nedokážete predstaviť jedlo bez mäsa? Údenie je staronovým trendom v prípade jedál. Milovníci mäsa sa pri prečítaní názvu knihy Uzení pro labužníky potešia. […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia3. července 2016 Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia Snívali ste niekedy o vlastnom koníkovi? Dankin najväčší sen je mať koníka. A jedného marcového dňa sa jej tento sen splní! Dostáva žriebätko od strýka Paľa, ktorý býva na farme. Danka, […]
 • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […]
 • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
 • Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)17. dubna 2017 Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní majú dokonalosť iba ako akýsi navigačný bod, perfekcionisti vidia dokonalosť ako povinnosť. Bežia […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg