Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem násPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Tato kni­ha byla vydá­na v roce 2015 v rám­ci kni­hov­nič­ky časo­pi­su o pří­rod­ní léčbě Meduňka.

PhDr. Miroslava Mašková půso­bí od roku 1991 jako psy­cho­lož­ka a léči­tel­ka. V kni­ze Tajemno kolem nás se zabý­vá jed­not­li­vý­mi obo­ry alter­na­tiv­ní medi­cí­ny, mezi něž pat­ří např. fyto­te­ra­pie, aro­ma­te­ra­pie či léče­ní barva­mi.

Autorem před­mlu­vy je MUDr. Miroslav Procházka, odbor­ný lékař pro reha­bi­li­ta­ci a fyzi­o­te­ra­pii. Připomíná, že tech­ni­ky, jimiž se Miroslava Mašková zabý­vá, jsou tra­dič­ní a pou­ze dočas­ně zapo­me­nu­té. Dle jeho názo­ru má dob­rý tera­pe­ut sklou­bit zna­los­ti moder­ní che­mie se zna­lost­mi alter­na­tiv­ní medi­cí­ny. Ideální je, když tera­pe­ut léčí nejen fyzic­ké sympto­my, ale i psy­chi­ku kli­en­ta. Autorku této pub­li­ka­ce popi­su­je jako vel­mi vní­ma­vou osob­nost, kte­rou zná mno­ho let a jíž si váží.

Nyní stručně k obsahu příručky.

PhDr. Mašková v Úvodu pozna­me­ná­vá: ,,Největší tajem­ství je v nás samých – až na dně naší duše. Tam je ukryt pra­men veš­ke­ré­ho pozná­ní.“

Toto mot­to pro­vá­zí celou kni­hu a s tím­to před­se­vze­tím také autor­ka, jak sama píše, ten­to útlý sva­zek psa­la.

Kniha na 125 stra­nách roze­bí­rá vztah člo­vě­ka ke světu a pří­ro­dě. Lidstvo bez pří­ro­dy nemů­že exis­to­vat. I z toho­to důvo­du by jí měl člo­věk pomá­hat a chrá­nit ji.

Terapeutka se věnu­je barev­né tera­pii, léči­vé moci dra­hých kame­nů, léčbě pomo­cí rost­lin, kvě­to­mluvě a Bachově kvě­ti­no­vé tera­pii. V násle­du­jí­cích kapi­to­lách má pro­stor aro­ma­te­ra­pie, ener­gie stro­mů, kelt­ský horo­skop i jeho vliv na osob­nost a dále vztah člo­vě­ka ke zví­řa­tům.

V rám­ci léče­ní dra­hý­mi kame­ny se pisa­tel­ka věnu­je též mine­rá­lům dle zvě­ro­kru­hu. V  oddí­lu o aro­ma­te­ra­pii nej­pr­ve zmi­ňu­je vznik a his­to­rii obo­ru a násled­ně pak účin­ky jed­not­li­vých vůní.

Čtenář si na zákla­dě poznatků uve­de­ných v kni­ze může zmi­ňo­va­né meto­dy sám na sobě vyzkou­šet a zjis­tit, kte­rý způ­sob léčby je pro něho nej­vhod­něj­ší.

V Závěru tato tera­pe­u­t­ka pozna­me­ná­vá, že jejím poslá­ním je pomá­hat lidem, učit je lásce a dělit se s nimi o zku­še­nos­ti, kte­ré jim pomo­hou pocho­pit sebe i ostat­ní.

Na čet­bu této kni­hy jsem se vel­mi těši­la a dou­fa­la jsem, že díky ní zís­kám mno­ho nových poznatků. Publikace začí­na­la vel­mi slib­ně. Byla psá­na čti­vě a brzy jsem ji dočetla do kon­ce. Bylo mi na ní sym­pa­tic­ké, že jsou zde shr­nu­ta nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta z jed­not­li­vých obo­rů alter­na­tiv­ní léčby. Barevná tera­pie dokon­ce obsa­hu­je vliv jed­not­li­vých odstí­nů na autor­či­ny paci­en­ty.

Kniha je dob­rým sou­hr­nem nej­do­stup­něj­ších metod alter­na­tiv­ní­ho způ­so­bu léče­ní. Slouží k základ­ní ori­en­ta­ci a čte­nář se na zákla­dě stu­dia daných kapi­tol může roz­hod­nout, kte­rá tera­pie jej oslo­vi­la a kte­rou tema­ti­kou se chce zabý­vat podrob­ně­ji. Doporučila bych ji zejmé­na čte­ná­řům, kte­ří se jed­not­li­vý­mi meto­da­mi tepr­ve začí­na­jí zabý­vat. Těm pokro­či­lej­ším poskyt­ne pře­hled­né shr­nu­tí jed­not­li­vých obo­rů.

Publikaci bych při­řa­di­la hod­no­ce­ní 85%. Splnila vše, co bylo slí­be­no na zad­ní stra­ně oba­lu, tedy že se jed­ná o struč­ný sou­hrn obo­rů alter­na­tiv­ní­ho léče­ní. Osobně jsem postrá­da­la více pří­kla­dů z pra­xe autor­ky, něco, čím by se tato pub­li­ka­ce odli­ši­la od ency­klo­pe­dic­ké­ho výčtu. Dále mi chy­bě­ly infor­ma­ce, kte­ré budou pro zku­še­něj­ší­ho čte­ná­ře nové a obo­ha­cu­jí­cí.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.