Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci kni­hov­ničky časo­pisu o pří­rodní léčbě Meduňka.

PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psy­cho­ložka a léči­telka. V knize Tajemno kolem nás se zabývá jed­not­li­vými obory alter­na­tivní medi­cíny, mezi něž patří např. fyto­te­ra­pie, aro­ma­te­ra­pie či léčení barvami.

Autorem před­mluvy je MUDr. Miroslav Procházka, odborný lékař pro reha­bi­li­taci a fyzi­o­te­ra­pii. Připomíná, že tech­niky, jimiž se Miroslava Mašková zabývá, jsou tra­diční a pouze dočasně zapo­me­nuté. Dle jeho názoru má dobrý tera­peut sklou­bit zna­losti moderní che­mie se zna­lostmi alter­na­tivní medi­cíny. Ideální je, když tera­peut léčí nejen fyzické symptomy, ale i psy­chiku kli­enta. Autorku této pub­li­kace popi­suje jako velmi vní­ma­vou osob­nost, kte­rou zná mnoho let a jíž si váží.

Nyní stručně k obsahu příručky.

PhDr. Mašková v Úvodu pozna­me­nává: ,,Největší tajem­ství je v nás samých – až na dně naší duše. Tam je ukryt pra­men veš­ke­rého poznání.“

Toto motto pro­vází celou knihu a s tímto před­se­vze­tím také autorka, jak sama píše, tento útlý sva­zek psala.

Kniha na 125 stra­nách roze­bírá vztah člo­věka ke světu a pří­rodě. Lidstvo bez pří­rody nemůže exis­to­vat. I z tohoto důvodu by jí měl člo­věk pomá­hat a chrá­nit ji.

Terapeutka se věnuje barevné tera­pii, léčivé moci dra­hých kamenů, léčbě pomocí rost­lin, kvě­to­mluvě a Bachově kvě­ti­nové tera­pii. V násle­du­jí­cích kapi­to­lách má pro­stor aro­ma­te­ra­pie, ener­gie stromů, kelt­ský horo­skop i jeho vliv na osob­nost a dále vztah člo­věka ke zví­řa­tům.

V rámci léčení dra­hými kameny se pisa­telka věnuje též mine­rá­lům dle zvě­ro­kruhu. V  oddílu o aro­ma­te­ra­pii nej­prve zmi­ňuje vznik a his­to­rii oboru a následně pak účinky jed­not­li­vých vůní.

Čtenář si na základě poznatků uve­de­ných v knize může zmi­ňo­vané metody sám na sobě vyzkou­šet a zjis­tit, který způ­sob léčby je pro něho nej­vhod­nější.

V Závěru tato tera­pe­u­tka pozna­me­nává, že jejím poslá­ním je pomá­hat lidem, učit je lásce a dělit se s nimi o zku­še­nosti, které jim pomo­hou pocho­pit sebe i ostatní.

Na četbu této knihy jsem se velmi těšila a dou­fala jsem, že díky ní zís­kám mnoho nových poznatků. Publikace začí­nala velmi slibně. Byla psána čtivě a brzy jsem ji dočetla do konce. Bylo mi na ní sym­pa­tické, že jsou zde shr­nuta nej­dů­le­ži­tější fakta z jed­not­li­vých oborů alter­na­tivní léčby. Barevná tera­pie dokonce obsa­huje vliv jed­not­li­vých odstínů na autor­činy paci­enty.

Kniha je dob­rým sou­hr­nem nej­do­stup­něj­ších metod alter­na­tiv­ního způ­sobu léčení. Slouží k základní ori­en­taci a čte­nář se na základě stu­dia daných kapi­tol může roz­hod­nout, která tera­pie jej oslo­vila a kte­rou tema­ti­kou se chce zabý­vat podrob­něji. Doporučila bych ji zejména čte­ná­řům, kteří se jed­not­li­vými meto­dami teprve začí­nají zabý­vat. Těm pokro­či­lej­ším poskytne pře­hledné shr­nutí jed­not­li­vých oborů.

Publikaci bych při­řa­dila hod­no­cení 85%. Splnila vše, co bylo slí­beno na zadní straně obalu, tedy že se jedná o stručný sou­hrn oborů alter­na­tiv­ního léčení. Osobně jsem postrá­dala více pří­kladů z praxe autorky, něco, čím by se tato pub­li­kace odli­šila od ency­klo­pe­dic­kého výčtu. Dále mi chy­běly infor­mace, které budou pro zku­še­něj­šího čte­náře nové a obo­ha­cu­jící.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.