Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99%Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Konečne je tu 2. aktu­a­li­zo­va­né vyda­nie pub­li­ká­cie, na kto­ré netr­pez­li­vo už dlh­šiu dobu čaka­lo mno­ho odbor­ní­kov pomá­haj­úcich pro­fe­sií u nás i v Česku. Táto kni­ha, kto­rá prehľad­ným a veľ­mi efek­tív­nym spô­so­bom pon­úka širo­ký reper­toár v odbo­re „náuk o cho­ro­bách duše“, je veľ­mi sil­ným nástro­jom, kto­rý umož­ňu­je utvo­riť si pohľad na pro­ble­ma­ti­ku v širo­kom rám­ci. Nezahlcuje čita­teľa zby­toč­ný­mi detail­mi, čím sa stá­va prak­tic­kým kom­pen­di­om a účin­nou pomôc­kou pre štu­den­tov pomá­haj­úcich pro­fe­sií, aj lai­kov, ktorí chcú zís­kať prehľad, no má čo pon­úk­nuť i pre odbor­ní­kov.

Publikácia posky­tu­je prehľad­ný úvod do psy­cho­pa­to­ló­gie a prí­či­ny ich vzni­ku, bio­lo­gic­ké aj psy­cho­so­ci­ál­ne, zahŕňa aj celo­st­ný prístup a pro­ble­ma­ti­ku vyše­tre­nia v psy­chi­atrii. Kniha popi­su­je nie­len základ­né cha­rak­te­ris­ti­ky dušev­ných por­úch v rám­ci špe­ci­ál­nej psy­chi­atrie (aktu­a­li­zo­va­ne popí­sa­né v kon­tex­te Diagnostického a šta­tis­tic­ké­ho manu­á­lu DSM -5), ale vo vybra­ných kapi­to­lách vše­o­bec­nej psy­cho­pa­to­ló­gie a psy­chi­atrie aj cha­rak­te­ris­ti­ky por­úch jed­not­li­vých psy­chic­kých pro­ce­sov - vedo­mia, vní­ma­nia, pozor­nos­ti, pamä­te, mys­le­nia, inte­li­gen­cie, ale aj emo­ci­o­na­li­ty, vôle, pudov, osob­nos­ti. Veľmi pre­cíz­ne a aj pre bež­né­ho lai­ka pocho­pi­teľ­ne cha­rak­te­ri­zu­je jed­not­li­vé témy, zvý­raz­ňu­je kľúčo­vé slo­vá, čím zvy­šu­je zapa­mäta­teľ­nosť pre­čí­ta­né­ho tex­tu.  Prínosnou sa javí aj oblasť tera­pie v psy­chi­atrii, ktorú auto­ri uvá­d­za­jú do súvi­su s bio­lo­gic­ky - far­ma­ko­lo­gic­ky i nefar­ma­ko­lo­gic­ky - zame­ra­nou lieč­bou, so psy­cho­lo­gic­ký­mi aspekt­mi pro­ble­ma­ti­ky, aj s celo­st­nou lieč­bou v psy­chi­atrii a reha­bi­li­tá­ci­ou v rám­ci nej. Nemožno opo­me­n­úť ani ďal­šie aspek­ty, kto­rým pub­li­ká­cia venu­je pozor­nosť – patrí k nim pre­ven­cia v oblas­ti psy­chi­atrie, jej práv­ne aspek­ty, vzťa­hu psy­chi­atrie s ďal­ší­mi medi­cín­sky­mi odbor­mi, aj s vybra­ný­mi urgent­ný­mi stav­mi.

Páči sa mi, že auto­ri skrá­ti­li opro­ti pôvod­né­mu 1. vyda­niu pub­li­ká­cie his­to­ric­ké pasá­že. Ako nespor­ný prí­nos kni­hy hod­no­tím aj kapi­to­lu 4., kto­rá venu­je pozor­nosť hra­nič­ným zónam psy­chi­atrie – a je v nej ana­ly­zo­va­ná téma krí­zy v živo­te člo­ve­ka, trúch­le­nia a fázam jeho prie­be­hu, agre­sie a jej prí­čin, ako aj stre­su a stre­so­rov. Túto kapi­to­lu dopl­ni­li auto­ri výlučne v pred­kla­da­nom, aktu­a­li­zo­va­nom vyda­ní a zdôraz­ňujú, že ide o sta­vy, kto­ré môžu byť za urči­tých okol­nos­tí v živo­te plne funkč­né, iba občas sa stá­vajú poru­cho­vý­mi, pro­ble­ma­tic­ký­mi. Záverom mož­no pove­dať, že toto die­lo má nepo­chyb­ne poten­ci­ál, aby sa sta­la mimo­ri­a­d­ne prí­nos­nou a efek­tív­nou pomôc­kou kaž­dé­ho odbor­ní­ka pomá­haj­úcej pro­fe­sie.

  • Autor:Miroslav Orel a kol.
  • Edice: Psyché
  • Datum vydá­ní: 07.10.2016

Kniha môže­te zak­úpiť na grada.cz.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.