Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seni­ory. Po Nepečených dor­tech a zákus­cích, Otázkách a odpo­vě­dích pro zahrád­káře a Nejznámějších fil­mo­vých mís­tech má nová pub­li­kace podti­tul Recepty ze zahrádky. Takže chtě nechtě, stejně jako sladké dob­roty, cílí zejména na luš­ti­telky žen­ského pohlaví.

Vrátit se v seni­or­ském věku k hrám, kří­žov­kám a tajen­kám není dětin­ské, jak by se mohlo na první pohled znát. Trénovat paměť a trá­pit mozkové závity je třeba v kaž­dém věku, v tom seni­or­ském to platí dvoj­ná­sob. Vhodně zvo­lená akti­vita dokáže udr­žet mozek v čin­nosti, a pokud si při ní navíc roz­ší­říte své vědo­mosti, tím lépe. Dobrou meto­dou je právě luš­tění.  Křížovky mohou být pro některé seni­ory nároč­nější, napří­klad vzhle­dem k počtu cizích slov. Dobrou alter­na­ti­vou jsou proto osmisměrky, pří­padně, pokud hol­du­jete spíše čís­lům, sudoku. Podle odbor­níků není nutné luš­tit dlouho, stačí deset minut, ovšem denně.  Díky luš­tění se dozvíte nové infor­mace, oprá­šíte si nepo­u­ží­vaná slova a slovní spo­jení a to je sku­tečně skvělý tré­nink!

Většina seni­orů se potýká s krát­ko­zra­kostí a při luš­tění užívá lupu. Právě na tuto sku­pinu ve Fragmentu mys­leli, když vytvá­řeli Osmisměrky pro seni­ory. Jde o pub­li­kaci v bro­žo­vané vazbě, for­mátu A4, gra­ficky čistě pro­ve­de­nou. Na jed­not­li­vých stra­nách nalez­nete buď po jedné osmisměrce, nebo po jed­nom receptu ze zahrádky. Osmisměrky jsou tvo­řeny sku­tečně vel­kými pís­meny, vyluš­tění jedné zabere „prů­měr­nému“ luš­ti­teli zhruba pět minut. Jednoduchá je i tajenka. Jedná se vět­ši­nou o slovní spo­jení, které je sou­částí vtipu, citátu, poučky nebo pří­sloví. Většina z nich je tema­ticky laděná – týká se zahrádky a zahrád­ka­ření.

Některé strany jsou vyhra­zené recep­tům ze zahrádky. Naleznete zde tipy na jed­no­du­chá jídla, na něž si vět­šinu suro­vin můžete sku­tečně vypěs­to­vat na české zahrádce.  Jde o zdravé, lehce stra­vi­telné pokrmy, nená­ročné na pří­pravu. Recept je vět­ši­nou pro dvě porce, což bude seni­o­rům, žijí­cím samo­statně nebo v páru vyho­vo­vat. Recepty se vrací do mládí dneš­ních důchodců a vyu­ží­vají suro­viny, jež dnešní kuchyně pou­žívá oje­di­něle jen v určité části roku. Například v pří­padě kopřiv na Velikonoce.  Publikace při­náší i zají­mavé návody na expe­ri­men­to­vání. V pří­padě již zmí­ně­ných kopřiv zís­káte napří­klad návod na pří­pravu kopři­vové polévky po arab­sku. Vyzkoušení receptů navíc nezruj­nuje peně­ženku čes­kého důchodce, vět­ši­nou jde o polévky, saláty a bez­masá jídla, u nichž stačí kom­bi­nace něko­lika málo základ­ních suro­vin, jež v pří­padě, že není zahrádka v dosahu, lehce seže­nete v běž­ném super­mar­ketu. Pokud už se z masa vaří, jde ve valné vět­šině o lehce dostupné a levné kuřecí.

Velké písmo a snadné čtení – to jsou hlavní klady Osmisměrek pro seni­ory s podti­tu­lem Recepty ze zahrádky. Přidanou hod­no­tou jsou smys­lu­plné tajenky a dobré tipy v podobě receptů. V tomto pří­padě je znát, že kolek­tiv autorů nad tvor­bou pub­li­kace sku­tečně pře­mýš­lel a vzal v potaz mož­nosti a potřeby dneš­ních seni­orů.

Myslím, že pub­li­kace neu­razí ani mladší roč­níky, vždyť lékaři dopo­ru­čují cíleně pro­cvi­čo­vat paměť již zhruba od tři­cá­tého roku věku.  Pokud nehol­du­jete zahrad­ni­čení, můžete si vybrat z další nabídky edice.  Kromě již zmí­ně­ných osmismě­rek vydává Fragment pro cílo­vou sku­pinu seni­orů i kří­žovky (napří­klad na téma levné a chutné recepty nebo otázky a odpo­vědi pro zahrád­káře) nebo sudoku (napří­klad na téma životní desa­tera).


 • Žánr:hry a kří­žovky
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydání:30.03.2015

Kniha ke koupi Albatrosmedia.cz

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky. O dva roky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka   Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena od pout sexuality buď spoutávané do nemorálna […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila k smrti. V dnešním dravém světě platí, že co si […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Johanna Basfordová: Tajná zahrada8. prosince 2015 Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistresové omalovánky fungují lépe než alkohol nebo antidepresiva a navíc nenechávají zdravotní následky. Nevěříte? Tak si vzpomeňte, jak jste jako […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, kterou vydalo nakladatelství Motto. Halina […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. Čekejte další knihu o hubnutí, která možná přinese […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka6. října 2015 Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka Když nahlédnete do slabé knížky v kroužkové vazbě a začnete ji prohlížet, málem byste uvěřili, že nakukujete do sešitu dítka školou povinného. Úhledné psací písmo na čtverečkovaném papíře, důležité pasáže zvýrazněné podtrhnutím, popis […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky9. února 2016 Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky Naprosto změněný životní pocit, novou vitalitu a životní radost, spoustu znalostí o živinách a vitálních látkách, detoxikaci bez námahy, ideální váhu, acidobazickou rovnováhu, silný imunitní systém, celý vesmír ovocně svěžích pochoutek a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a práci zjednodušit, že najednou stojíme opět před […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.