Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádkyPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Nakladatelství Fragment vydá­vá dal­ší z řady Osmisměrek pro seni­o­ry. Po Nepečených dor­tech a zákus­cích, Otázkách a odpo­vě­dích pro zahrád­ká­ře a Nejznámějších fil­mo­vých mís­tech má nová pub­li­ka­ce podti­tul Recepty ze zahrád­ky. Takže chtě nechtě, stej­ně jako slad­ké dob­ro­ty, cílí zejmé­na na luš­ti­tel­ky žen­ské­ho pohla­ví.

Vrátit se v seni­or­ském věku k hrám, kří­žov­kám a tajen­kám není dětin­ské, jak by se mohlo na prv­ní pohled znát. Trénovat paměť a trá­pit mozko­vé závi­ty je tře­ba v kaž­dém věku, v tom seni­or­ském to pla­tí dvoj­ná­sob. Vhodně zvo­le­ná akti­vi­ta doká­že udr­žet mozek v čin­nos­ti, a pokud si při ní navíc roz­ší­ří­te své vědo­mos­ti, tím lépe. Dobrou meto­dou je prá­vě luš­tě­ní.  Křížovky mohou být pro někte­ré seni­o­ry nároč­něj­ší, napří­klad vzhle­dem k počtu cizích slov. Dobrou alter­na­ti­vou jsou pro­to osmisměr­ky, pří­pad­ně, pokud hol­du­je­te spí­še čís­lům, sudo­ku. Podle odbor­ní­ků není nut­né luš­tit dlou­ho, sta­čí deset minut, ovšem den­ně.  Díky luš­tě­ní se dozví­te nové infor­ma­ce, oprá­ší­te si nepo­u­ží­va­ná slo­va a slov­ní spo­je­ní a to je sku­teč­ně skvě­lý tré­nink!

Většina seni­o­rů se potý­ká s krát­ko­zra­kos­tí a při luš­tě­ní uží­vá lupu. Právě na tuto sku­pi­nu ve Fragmentu mys­le­li, když vytvá­ře­li Osmisměrky pro seni­o­ry. Jde o pub­li­ka­ci v bro­žo­va­né vazbě, for­má­tu A4, gra­fic­ky čis­tě pro­ve­de­nou. Na jed­not­li­vých stra­nách nalez­ne­te buď po jed­né osmisměr­ce, nebo po jed­nom recep­tu ze zahrád­ky. Osmisměrky jsou tvo­ře­ny sku­teč­ně vel­ký­mi pís­me­ny, vyluš­tě­ní jed­né zabe­re „prů­měr­né­mu“ luš­ti­te­li zhru­ba pět minut. Jednoduchá je i tajen­ka. Jedná se vět­ši­nou o slov­ní spo­je­ní, kte­ré je sou­čás­tí vti­pu, citá­tu, pouč­ky nebo pří­slo­ví. Většina z nich je tema­tic­ky ladě­ná – týká se zahrád­ky a zahrád­ka­ře­ní.

Některé stra­ny jsou vyhra­ze­né recep­tům ze zahrád­ky. Naleznete zde tipy na jed­no­du­chá jíd­la, na něž si vět­ši­nu suro­vin může­te sku­teč­ně vypěs­to­vat na čes­ké zahrád­ce.  Jde o zdra­vé, lehce stra­vi­tel­né pokr­my, nená­roč­né na pří­pra­vu. Recept je vět­ši­nou pro dvě por­ce, což bude seni­o­rům, žijí­cím samo­stat­ně nebo v páru vyho­vo­vat. Recepty se vra­cí do mlá­dí dneš­ních důchod­ců a vyu­ží­va­jí suro­vi­ny, jež dneš­ní kuchy­ně pou­ží­vá oje­di­ně­le jen v urči­té čás­ti roku. Například v pří­pa­dě kopřiv na Velikonoce.  Publikace při­ná­ší i zají­ma­vé návo­dy na expe­ri­men­to­vá­ní. V pří­pa­dě již zmí­ně­ných kopřiv zís­ká­te napří­klad návod na pří­pra­vu kopři­vo­vé polév­ky po arab­sku. Vyzkoušení recep­tů navíc nezruj­nu­je peně­žen­ku čes­ké­ho důchod­ce, vět­ši­nou jde o polév­ky, salá­ty a bez­ma­sá jíd­la, u nichž sta­čí kom­bi­na­ce něko­li­ka málo základ­ních suro­vin, jež v pří­pa­dě, že není zahrád­ka v dosa­hu, lehce seže­ne­te v běž­ném super­mar­ke­tu. Pokud už se z masa vaří, jde ve val­né vět­ši­ně o lehce dostup­né a lev­né kuře­cí.

Velké písmo a snad­né čte­ní – to jsou hlav­ní kla­dy Osmisměrek pro seni­o­ry s podti­tu­lem Recepty ze zahrád­ky. Přidanou hod­no­tou jsou smys­lu­pl­né tajen­ky a dob­ré tipy v podo­bě recep­tů. V tom­to pří­pa­dě je znát, že kolek­tiv auto­rů nad tvor­bou pub­li­ka­ce sku­teč­ně pře­mýš­lel a vzal v potaz mož­nos­ti a potře­by dneš­ních seni­o­rů.

Myslím, že pub­li­ka­ce neu­ra­zí ani mlad­ší roč­ní­ky, vždyť léka­ři dopo­ru­ču­jí cíle­ně pro­cvi­čo­vat paměť již zhru­ba od tři­cá­té­ho roku věku.  Pokud nehol­du­je­te zahrad­ni­če­ní, může­te si vybrat z dal­ší nabíd­ky edi­ce.  Kromě již zmí­ně­ných osmismě­rek vydá­vá Fragment pro cílo­vou sku­pi­nu seni­o­rů i kří­žov­ky (napří­klad na téma lev­né a chut­né recepty nebo otáz­ky a odpo­vě­di pro zahrád­ká­ře) nebo sudo­ku (napří­klad na téma život­ní desa­te­ra).


 • Žánr:hry a kří­žov­ky
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:30.03.2015

Kniha ke kou­pi Albatrosmedia.cz

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky. O dva roky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka   Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena od pout sexuality buď spoutávané do nemorálna […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila k smrti. V dnešním dravém světě platí, že co si […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Johanna Basfordová: Tajná zahrada8. prosince 2015 Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistresové omalovánky fungují lépe než alkohol nebo antidepresiva a navíc nenechávají zdravotní následky. Nevěříte? Tak si vzpomeňte, jak jste jako […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, kterou vydalo nakladatelství Motto. Halina […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. Čekejte další knihu o hubnutí, která možná přinese […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka6. října 2015 Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka Když nahlédnete do slabé knížky v kroužkové vazbě a začnete ji prohlížet, málem byste uvěřili, že nakukujete do sešitu dítka školou povinného. Úhledné psací písmo na čtverečkovaném papíře, důležité pasáže zvýrazněné podtrhnutím, popis […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky9. února 2016 Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky Naprosto změněný životní pocit, novou vitalitu a životní radost, spoustu znalostí o živinách a vitálních látkách, detoxikaci bez námahy, ideální váhu, acidobazickou rovnováhu, silný imunitní systém, celý vesmír ovocně svěžích pochoutek a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a práci zjednodušit, že najednou stojíme opět před […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.