Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Redaktor týde­níku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špi­oni kra­dou naše tajem­ství, vydává do poli­tic­kých vod na stopu rus­kých agentů usi­lu­jí­cích o pod­ko­pání demo­kra­cie u nás a zís­kání urči­tého vlivu. Nahlédneme tak do ryze čes­kých pří­padů, kdy se kre­mel­ští špi­oni snaží pro­nik­nout do poli­tické sféry, důsledně usi­lu­jící o zís­kání našich nej­vět­ších tajem­ství.

Autor se do jisté míry vrací až do dob býva­lého Československa, kdy k nám pro­ni­kali sovět­ští agenti a zís­ká­vali vliv pro­střed­nic­tvím míst­ních vyso­kých komu­nis­tic­kých stra­nic­kých kádrů. Přehledně se tak vrací do dob začátků ruské špi­o­náže u nás, jeli­kož právě sou­časné ruské tajné služby prak­ticky navá­zali tam, kde svou čin­nost ukon­čili jejich sovět­ští před­chůdci, a to jak v mocen­ské, tak i spo­le­čen­ské sféře. Dočtete se zde o spoustě pří­padů, které doko­nale pou­ka­zují na ty nej­slabší místa stra­te­gicky nej­vý­znam­něj­ších struk­tur České Republiky, napří­klad třeba na Generální štáb. Čtenář se zde opravdu pou­ta­vým způ­so­bem dozvídá o tom, jak se dá vyu­žít osobní sla­bost lidí na těch nej­vyš­ších postech k zís­kání infor­mací, byť ne tak stra­te­gicky důle­ži­tých a taj­ných, přesto ale dosti cen­ných. Čtenář, tou­žící nahléd­nout pod pokličku ope­rací rus­kých agentů u nás v této knize nalezne spoustu zají­ma­vých pří­padů a šoku­jí­cích sou­vis­lostí.

1

Kniha nabízí opravdu pou­tavé čtení, kdy má její čte­nář pro­blém se od knihy odtrh­nout. V někte­rých pasá­žích je také třeba hlu­boce se zamys­let nad všemi sou­vis­lostmi, které jsou čte­ná­řovi postupně odha­lo­vány, což je nezbytné k pocho­pení daných pří­padů a k uce­le­nému zážitku. Na čes­kém trhu je kva­lit­ních titulů, zamě­řu­jí­cích se na špi­o­nážní téma­tiku, jako šafránu, nová kniha od Ondřeje Kundry se tak staví na přední příčky tohoto žánru.


  • Autor:Ondřej Kundra
  • Žánr:svě­tová his­to­rie, knihovna svě­to­vého byz­nysu
  • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
  • Datum vydání:08.02.2016

Kniha ke koupi na Albatrosmedia.cz

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.