Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Ondřej Kundra – Putinovi agentiPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů usi­lu­jí­cích o pod­ko­pá­ní demo­kra­cie u nás a zís­ká­ní urči­té­ho vli­vu. Nahlédneme tak do ryze čes­kých pří­pa­dů, kdy se kre­mel­ští špi­o­ni sna­ží pro­nik­nout do poli­tic­ké sfé­ry, důsled­ně usi­lu­jí­cí o zís­ká­ní naši­ch nej­vět­ších tajem­ství.

Autor se do jis­té míry vra­cí až do dob býva­lé­ho Československa, kdy k nám pro­ni­ka­li sovět­ští agen­ti a zís­ká­va­li vliv pro­střed­nic­tvím míst­ních vyso­kých komu­nis­tic­kých stra­nic­kých kádrů. Přehledně se tak vra­cí do dob začát­ků rus­ké špi­o­ná­že u nás, jeli­kož prá­vě sou­čas­né rus­ké taj­né služ­by prak­tic­ky navá­za­li tam, kde svou čin­nost ukon­či­li jejich sovět­ští před­chůd­ci, a to jak v mocen­ské, tak i spo­le­čen­ské sfé­ře. Dočtete se zde o spous­tě pří­pa­dů, kte­ré doko­na­le pou­ka­zu­jí na ty nej­slab­ší místa stra­te­gic­ky nej­vý­znam­něj­ších struk­tur České Republiky, napří­klad tře­ba na Generální štáb. Čtenář se zde oprav­du pou­ta­vým způ­so­bem dozví­dá o tom, jak se dá vyu­žít osob­ní sla­bost lidí na těch nej­vyš­ších postech k zís­ká­ní infor­ma­cí, byť ne tak stra­te­gic­ky důle­ži­tých a taj­ných, přes­to ale dosti cen­ných. Čtenář, tou­ží­cí nahléd­nout pod poklič­ku ope­ra­cí rus­kých agen­tů u nás v této kni­ze nalez­ne spoustu zají­ma­vých pří­pa­dů a šoku­jí­cích sou­vis­los­tí.

1

Kniha nabí­zí oprav­du pou­ta­vé čte­ní, kdy má její čte­nář pro­blém se od kni­hy odtrh­nout. V někte­rých pasá­žích je také tře­ba hlu­bo­ce se zamys­let nad vše­mi sou­vis­lost­mi, kte­ré jsou čte­ná­řo­vi postup­ně odha­lo­vá­ny, což je nezbyt­né k pocho­pe­ní daných pří­pa­dů a k uce­le­né­mu zážit­ku. Na čes­kém trhu je kva­lit­ních titu­lů, zamě­řu­jí­cích se na špi­o­náž­ní téma­ti­ku, jako šafrá­nu, nová kni­ha od Ondřeje Kundry se tak sta­ví na před­ní příč­ky toho­to žánru.


  • Autor:Ondřej Kundra
  • Žánr:svě­to­vá his­to­rie, knihov­na svě­to­vé­ho byz­ny­su
  • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
  • Datum vydá­ní:08.02.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.