Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ondřej Kundra – Putinovi agenti


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Ondřej Kundra – Putinovi agen­ti
Ohodnoťte člá­nek

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů usi­lu­jí­cích o pod­ko­pá­ní demo­kra­cie u nás a zís­ká­ní urči­té­ho vli­vu. Nahlédneme tak do ryze čes­kých pří­pa­dů, kdy se kre­mel­ští špi­o­ni sna­ží pro­nik­nout do poli­tic­ké sfé­ry, důsled­ně usi­lu­jí­cí o zís­ká­ní našich nej­vět­ších tajem­ství.

Autor se do jis­té míry vra­cí až do dob býva­lé­ho Československa, kdy k nám pro­ni­ka­li sovět­ští agen­ti a zís­ká­va­li vliv pro­střed­nic­tvím míst­ních vyso­kých komu­nis­tic­kých stra­nic­kých kádrů. Přehledně se tak vra­cí do dob začát­ků rus­ké špi­o­ná­že u nás, jeli­kož prá­vě sou­čas­né rus­ké taj­né služ­by prak­tic­ky navá­za­li tam, kde svou čin­nost ukon­či­li jejich sovět­ští před­chůd­ci, a to jak v mocen­ské, tak i spo­le­čen­ské sfé­ře. Dočtete se zde o spous­tě pří­pa­dů, kte­ré doko­na­le pou­ka­zu­jí na ty nej­slab­ší mís­ta stra­te­gic­ky nej­vý­znam­něj­ších struk­tur České Republiky, napří­klad tře­ba na Generální štáb. Čtenář se zde oprav­du pou­ta­vým způ­so­bem dozví­dá o tom, jak se dá vyu­žít osob­ní sla­bost lidí na těch nej­vyš­ších postech k zís­ká­ní infor­ma­cí, byť ne tak stra­te­gic­ky důle­ži­tých a taj­ných, přes­to ale dosti cen­ných. Čtenář, tou­ží­cí nahléd­nout pod poklič­ku ope­ra­cí rus­kých agen­tů u nás v této kni­ze nalez­ne spous­tu zají­ma­vých pří­pa­dů a šoku­jí­cích sou­vis­los­tí.

1

Kniha nabí­zí oprav­du pou­ta­vé čte­ní, kdy má její čte­nář pro­blém se od kni­hy odtrh­nout. V někte­rých pasá­žích je také tře­ba hlu­bo­ce se zamys­let nad vše­mi sou­vis­lost­mi, kte­ré jsou čte­ná­řo­vi postup­ně odha­lo­vá­ny, což je nezbyt­né k pocho­pe­ní daných pří­pa­dů a k uce­le­né­mu zážit­ku. Na čes­kém trhu je kva­lit­ních titu­lů, zamě­řu­jí­cích se na špi­o­náž­ní téma­ti­ku, jako šafrá­nu, nová kni­ha od Ondřeje Kundry se tak sta­ví na před­ní příč­ky toho­to žán­ru.


 • Autor:Ondřej Kundra
 • Žánr:svě­to­vá his­to­rie, knihov­na svě­to­vé­ho byz­ny­su
 • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
 • Datum vydá­ní:08.02.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou […]
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
 • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […]
 • Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem29. března 2016 Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem Kniha České Budějovice pod hákovým křížem, kterou připravil osmičlenný kolektiv autorů z řad profesionálních historiků a jejich amatérských kolegů popisuje, jak se žilo v jihočeské […]
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
 • Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!31. ledna 2016 Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole! Zábavně podaná etiketa nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to. Když se řekne etiketa, mnoha lidem asi naskočí jméno doktora Ladislava Špačka. Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2