Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nathan Belofsky: Podivná medicína

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Podivná medi­cína odha­luje his­to­rické lékař­ské prak­tiky v té nej­ex­trém­nější podobě. Belofsky před­kládá čte­náři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léčby od sta­ro­věku po minulé sto­letí. Každé oblasti medi­cíny je věno­ván krátký úsek, který nepře­sa­huje více než dvě strany textu – ti, kteří pre­fe­rují krátké pasáže nad sáhodlou­hými kapi­to­lami, si zde při­jdou na své. Úseky zahr­nují léčbu epi­lep­sie, bolestí hlavy, páteře, pro­blémů v sexu­ál­ním životě, pro­blémů s vymě­šo­vá­ním, kok­tá­ním, spán­kem či zuby.

Na bolest zubů se dopo­ru­čo­valo pouš­tět žilou. Stejně tak se pro­vá­dělo vypa­lo­vání nervů pomocí kyse­liny nebo hor­kého železa i vymý­vání roz­ta­ve­ným zla­tem. Na “zubní červy” str­čil zubař paci­en­tovi do úst zapá­le­nou svíčku nebo mu je vyku­řo­val dout­na­jí­cími růžemi. Doporučovalo se rov­něž pálení kůže za ušima.

(str. 37)

Mimo jiné se dozvíte, že takřka všechny pro­blémy bylo možné vyře­šit roz­žha­ve­ným žele­zem, při­klá­da­ným nej­čas­těji na paci­en­tovy spánky, nebo že v jis­tém období bylo dok­to­rům nato­lik trapné dotý­kat se těl nemoc­ných, že s nimi jejich trá­pení řešili pomocí kore­spon­dence.

Při čtení se dá těžko zba­vit dojmu, že autor vybral nejen ty nej­více šoku­jící pří­stupy lékařů, ale že se sna­žil najít i ty nej­ne­chut­nější, jeli­kož se až pří­liš často věnuje otázce vylu­čo­vání a lož­ni­co­vým pro­blé­mům.

Kniha je sice místy pro cit­li­vější povahy dosti nechutná, na dru­hou stranu je velmi zábavná. Autorovo úmy­slně suché glo­so­vání směš­nosti dok­torů z minu­losti spolu s absurd­ními nápady těchto lidí činí tento tenký sva­zek vtip­ným počte­ním. Po pře­čtení jsem cítila pře­de­vším vděč­nost za to, že žiji v moderní době a zby­tečně kruté a nelo­gické uzdra­vo­vání nemoc­ných už je pro nás minu­lostí.

Kniha se dá poří­dit od 196 Kč.

Hodnocení: 50%

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.