Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nathan Belofsky: Podivná medicína


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Nathan Belofsky: Podivná medi­cí­na
Ohodnoťte člá­nek

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je více než dvě stra­ny tex­tu – ti, kte­ří pre­fe­ru­jí krát­ké pasá­že nad sáhodlou­hý­mi kapi­to­la­mi, si zde při­jdou na své. Úseky zahr­nu­jí léčbu epi­lep­sie, boles­tí hla­vy, páte­ře, pro­blé­mů v sexu­ál­ním živo­tě, pro­blé­mů s vymě­šo­vá­ním, kok­tá­ním, spán­kem či zuby.

Na bolest zubů se dopo­ru­čo­va­lo pouš­tět žilou. Stejně tak se pro­vá­dě­lo vypa­lo­vá­ní ner­vů pomo­cí kyse­li­ny nebo hor­ké­ho žele­za i vymý­vá­ní roz­ta­ve­ným zla­tem. Na „zub­ní čer­vy“ str­čil zubař paci­en­to­vi do úst zapá­le­nou svíč­ku nebo mu je vyku­řo­val dout­na­jí­cí­mi růže­mi. Doporučovalo se rov­něž pále­ní kůže za uši­ma.

(str. 37)

Mimo jiné se dozví­te, že takřka všech­ny pro­blémy bylo mož­né vyře­šit roz­žha­ve­ným žele­zem, při­klá­da­ným nej­čas­tě­ji na paci­en­to­vy spán­ky, nebo že v jis­tém obdo­bí bylo dok­to­rům nato­lik trap­né dotý­kat se těl nemoc­ných, že s nimi jejich trá­pe­ní řeši­li pomo­cí kore­spon­den­ce.

Při čte­ní se dá těž­ko zba­vit dojmu, že autor vybral nejen ty nej­ví­ce šoku­jí­cí pří­stu­py léka­řů, ale že se sna­žil najít i ty nej­ne­chut­něj­ší, jeli­kož se až pří­liš čas­to věnu­je otáz­ce vylu­čo­vá­ní a lož­ni­co­vým pro­blé­mům.

Kniha je sice mís­ty pro cit­li­věj­ší pova­hy dosti nechut­ná, na dru­hou stra­nu je vel­mi zábav­ná. Autorovo úmy­sl­ně suché glo­so­vá­ní směš­nos­ti dok­to­rů z minu­los­ti spo­lu s absurd­ní­mi nápa­dy těch­to lidí činí ten­to ten­ký sva­zek vtip­ným počte­ním. Po pře­čte­ní jsem cíti­la pře­de­vším vděč­nost za to, že žiji v moder­ní době a zby­teč­ně kru­té a nelo­gic­ké uzdra­vo­vá­ní nemoc­ných už je pro nás minu­los­tí.

Kniha se dá poří­dit od 196 Kč.

Hodnocení: 50%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […]
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
 • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!31. ledna 2016 Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole! Zábavně podaná etiketa nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to. Když se řekne etiketa, mnoha lidem asi naskočí jméno doktora Ladislava Špačka. Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2