Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Michal Viewegh: Biomanželka


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Michal Viewegh: Biomanželka
Ohodnoťte člá­nek

Vieweghův román Biomanželka se může na prv­ní dojem jevit jako kte­ré­ko­liv jiné humo­ris­tic­ké dílo. Pravdou ale zůstá­vá, že tato kni­ha nám před­klá­dá hned něko­lik otá­zek, kte­ré až nebez­peč­ně prav­di­vě odka­zu­jí k pro­blé­mům dneš­ní doby. V tom­to ohle­du tedy dílo, ač přes svou humor­ně psa­nou for­mu, nabý­vá zamyš­le­ní­hod­né­ho cha­rak­te­ru.      Prezentují se nám zde růz­né dua­lismy a to na poměr­ně extrém­ních pří­kla­dech.

Příběh vyprá­ví tro­chu nevšed­ní život man­žel­ské­ho páru. Manžel před­sta­vu­je typic­ky muž­ský prin­cip se svou raci­o­na­li­tou. Jeho živo­tu vlád­ne levá mozko­vá hemi­sfé­ra a veš­ke­ré jeho počí­ná­ní musí pra­me­nit z logi­ky. Naopak man­žel­čin život se točí kolem výcho­vy dětí, spi­ri­tu­a­lis­mu, eso­te­ri­ky a ruč­ních pra­cí. Dílo nám před­klá­dá pohled na pozi­ci ženy jakož­to doko­na­lé pří­tel­ky­ně a man­žel­ky v kon­tras­tu s ženou jako mat­kou vycho­vá­va­jí­cí dvě dce­ry. Poukazuje na pro­blém zane­dbá­va­né­ho man­žel­ství zapří­či­ně­né­ho prá­vě tou­hou po doko­na­los­ti v roli mat­ky a hos­po­dyň­ky. Nahlížíme dis­ku­zím nad veli­ce aktu­ál­ní­mi téma­ty, jaký­mi jsou domá­cí poro­dy, biostra­vo­vá­ní, východ­ní spi­ri­tu­ál­ní uče­ní i s jejich vypo­řá­dá­ním se člo­vě­kem, kte­rý žil dopo­sud poklid­ný život zaha­le­ný luxu­sem západ­ní­ho sty­lu živo­ta. Vzhledem k tomu, že je hrdi­na romá­nu slav­ným spi­so­va­te­lem, kte­rý má dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků, autor může demon­stro­vat jak mate­ri­a­lis­mus, tak spi­ri­tu­a­lis­mus na kraj­ních situ­a­cích, kte­ré vás sice donu­tí se zasmát, nicmé­ně se násled­ně musí­te zamys­let nad tím, že není tak neprav­dě­po­dob­né, že se oprav­du sta­ly.

Audiokniha je před­čí­tá­na Radkem Valentou, kte­rý výbor­ně vysti­hu­je nejen skep­si, ale i iro­nii a upřím­ný údiv, kte­rým je celý pří­běh dopro­vá­zen. Kniha obo­ha­ce­na o Valentův před­nes mě oprav­du nadchla nejen pro sku­teč­ně humor­ný popis kaž­do­den­ních pro­blé­mů, ale pře­de­vším pro její vyjá­d­ře­ní se k mno­ha nástra­hám, kte­ré mohou potkat jaké­ko­liv man­žel­ství dva­cá­té­ho prv­ní­ho sto­le­tí.


 • Autor:Michal Viewegh
 • Interpret:Radek Valenta
 • Hodnocení: 65%

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Vystudovala jsem filo­so­fii umě­ní (este­ti­ku), kte­rá mě nau­či­la dvě základ­ní věci: naslou­chat a pozo­ro­vat. Ráda se poza­sta­vu­ji nad „běž­ný­mi věc­mi“, kte­ré jsou pod tíhou zvy­ků a kaž­do­den­nos­tí pře­hlí­že­ny. Mým nej­vět­ším koníč­kem je ces­to­vá­ní a s ním spo­je­ná komu­ni­ka­ce s lid­mi všech národ­nos­tí a kul­tur. Zajímám se o nema­in­stre­a­mo­vé zpra­vo­daj­ství a ráda bych se v budouc­nu podí­le­la na jeho roz­vo­ji. Pevně věřím, že hle­da­ní prav­dy a sna­ha změ­nit zaběh­lé vzo­ry budou v blíz­ké době koníč­ky nejen filo­so­fů, ale kaž­dé­ho člo­vě­ka, kte­rý chce být svo­bod­ný.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
 • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • E. L. James: Grey - 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů […]
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […]
 • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se […]
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih