Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Michal Viewegh: Biomanželka

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kte­ré­ko­liv jiné humo­ris­tické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám před­kládá hned něko­lik otá­zek, které až nebez­pečně prav­divě odka­zují k pro­blé­mům dnešní doby. V tomto ohledu tedy dílo, ač přes svou humorně psa­nou formu, nabývá zamyš­le­ní­hod­ného cha­rak­teru.      Prezentují se nám zde různé dua­lismy a to na poměrně extrém­ních pří­kla­dech.

Příběh vypráví tro­chu nevšední život man­žel­ského páru. Manžel před­sta­vuje typicky muž­ský prin­cip se svou raci­o­na­li­tou. Jeho životu vládne levá mozková hemi­sféra a veš­keré jeho počí­nání musí pra­me­nit z logiky. Naopak man­žel­čin život se točí kolem výchovy dětí, spi­ri­tu­a­lismu, eso­te­riky a ruč­ních prací. Dílo nám před­kládá pohled na pozici ženy jakožto doko­nalé pří­tel­kyně a man­želky v kon­trastu s ženou jako mat­kou vycho­vá­va­jící dvě dcery. Poukazuje na pro­blém zane­dbá­va­ného man­žel­ství zapří­či­ně­ného právě tou­hou po doko­na­losti v roli matky a hos­po­dyňky. Nahlížíme dis­ku­zím nad velice aktu­ál­ními tématy, jakými jsou domácí porody, biostra­vo­vání, východní spi­ri­tu­ální učení i s jejich vypo­řá­dá­ním se člo­vě­kem, který žil dopo­sud poklidný život zaha­lený luxu­sem západ­ního stylu života. Vzhledem k tomu, že je hrdina románu slav­ným spi­so­va­te­lem, který má dosta­tek finanč­ních pro­středků, autor může demon­stro­vat jak mate­ri­a­lis­mus, tak spi­ri­tu­a­lis­mus na kraj­ních situ­a­cích, které vás sice donutí se zasmát, nicméně se následně musíte zamys­let nad tím, že není tak neprav­dě­po­dobné, že se opravdu staly.

Audiokniha je před­čí­tána Radkem Valentou, který výborně vysti­huje nejen skepsi, ale i iro­nii a upřímný údiv, kte­rým je celý pří­běh dopro­vá­zen. Kniha obo­ha­cena o Valentův před­nes mě opravdu nadchla nejen pro sku­tečně humorný popis kaž­do­den­ních pro­blémů, ale pře­de­vším pro její vyjá­d­ření se k mnoha nástra­hám, které mohou potkat jaké­ko­liv man­žel­ství dva­cá­tého prv­ního sto­letí.


 • Autor:Michal Viewegh
 • Interpret:Radek Valenta
 • Hodnocení: 65%

Kniha ke koupi na : http://audioteka.cz

Knihu k recenzi poskytl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Vystudovala jsem filo­so­fii umění (este­tiku), která mě nau­čila dvě základní věci: naslou­chat a pozo­ro­vat. Ráda se poza­sta­vuji nad "běž­nými věcmi", které jsou pod tíhou zvyků a kaž­do­den­ností pře­hlí­ženy. Mým nej­vět­ším koníč­kem je ces­to­vání a s ním spo­jená komu­ni­kace s lidmi všech národ­ností a kul­tur. Zajímám se o nema­in­stre­a­mové zpra­vo­daj­ství a ráda bych se v budoucnu podí­lela na jeho roz­voji. Pevně věřím, že hle­daní pravdy a snaha změ­nit zaběhlé vzory budou v blízké době koníčky nejen filo­sofů, ale kaž­dého člo­věka, který chce být svo­bodný.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh – Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh – Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je pospána autorova nedávná zkušenost s klinickou […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma této novely? Je to takový svižný příběh několika […] Posted in Rozhovory
 • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura - pedagogika. Od října 1989 byl učitelem […] Posted in Profily osob
 • E. L. James: Grey – 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey – 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů svobody. Této audionahrávce propůjčil hlas Michal Slaný, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také současnému čtenáři a uchvacují čirou krásou i […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se rozhodnou, že svou nejkrásnější, nejlepší a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či 2013: Hvězdná brána k Novému věku. Spolupracuje […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor Dášenky, bratr Josefa Čapka. Shrnuto a podtrženo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční kritika jej přirovnává ke Zmizelé (Gillian Flynn), […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači dělí o své dlouholeté zkušenosti. Audionahrávka […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.