Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Počkej, až půjdeš do školy!“ Máte doma před­ško­láka a tato věta zní (vět­ši­nou jako výhrůžka) u vás doma dost často? A chudák dítko neví, jestli se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  Jisté je, že ho čeká hodně novi­nek – noví kama­rádi, nová slova, nové povin­nosti. Ještě před tím, než poprvé vezme za kliku první třídy, může se s těmito novin­kami sezná­mit pomocí kou­zelně ilu­stro­vané knížky Michaely Fišarové a Anety Žabkové s názvem A-Ž půjdeš do školy. V pro­deji je jak modrá verze pro chlapce, tak růžová pro děv­čata. My se zamě­říme na tu, která má v podti­tulu slo­gan Pro kluky, co se neztratí.

Hravou for­mou knížka v pevné vazbě vysvět­luje nej­čas­tější věci a pojmy, s nimiž se děti, vět­ši­nou hned první školní den, pří­padně v prv­ním škol­ním týdnu, set­kají. Vysvětlení jed­not­li­vých před­mětů má podobu pří­běhu, v němž věci oží­vají a vyprá­vějí sami o sobě, k čemu jsou uži­tečné. Zároveň upo­zor­ňují na pro­blémy, jež jsou s nimi často spjaty. A to dět­ským jazy­kem a tak, aby malý čte­nář snadno pocho­pil daný text. Například: „V jako veška. Jsem veška, takové malé světle hnědé zví­řátko, které žije ve vla­sech. Hodně často se usa­dím právě v dět­ských vlás­cích. Víš proč? Protože děti se k sobě pořád naklá­nějí, něco si šep­tají nebo spo­lečně něco pozo­rují, taky se třeba spolu perou nebo pošťu­chují. A pro­tože při tom k sobě dávají hla­vičky, můžu strašně snadno pře­sko­čit z jed­noho na druhé. To mám moc ráda – pře­ska­ko­vat mezi dětmi. Šup! A ve chvilce jsem z dlou­hých blon­ďa­tých vlásků na kudr­na­tých tmavě hně­dých. Šup! Skočím znova. A jsem na krát­kých čer­ných vlás­cích. Šup! Teď jsem si vybrala krásně hla­ďoučké světle hnědé vlásky. Kromě pře­ska­ko­vání mám moc ráda i kla­dení vají­ček. Říká se jim hnidy a jsou to takové malé prů­hledné pecičky, které zůsta­nou na tvých vlás­cích pěkně při­le­pené, abys má miminka při běhání náho­dou nese­třásl! Zanedlouho se i z nich vylíh­nou malé vešky a šup, i ty se budou umět pohy­bo­vat z jed­něch vlásků na jiné. Občas trošku koušu. Takže když je nás v tvé hla­vičce víc, umíme být pěkně nepří­jemné! To tě pak svědí celá hlava a pořád se škrá­beš. Existuje spe­ci­ální šam­pón, kte­rým se umy­ješ, a já tvé vlásky opus­tím, pro­tože ten šam­pón teda fakt nesná­ším! Když se jím nebu­deš mýt, budu s tebou hodně dlouho! A ještě něco – není tvoje vina, když se u tebe jed­nou obje­vím. Přece víš, jak ráda pře­ska­kuju!“

Krátký pří­běh dopro­vází jed­no­du­ché, vypo­ví­da­jící ilu­strace. Graficky pěkně zpra­co­vaný je i samotný text, v němž jsou některá (napří­klad dyna­mická – „šup!“) slova zvý­raz­něná. Zvýrazněná jsou i slova, jež mohou být dítěti neznámá (napří­klad „hnidy“).  Jak vidno, autorka se nebála uží­vat slova nespi­sovná, školní slang a hovo­ro­vou češ­tinu. Všechny tyto prvky slouží k  při­blí­žení textu malému čte­náři. Co do veli­kosti pís­men, kniha zřejmě počítá s tím, že si ji malý čte­nář bude umět hravě po něko­lika měsí­cích školní docházky pře­číst sám, pří­padně s drob­nou pomocí rodičů.

Kromě již zmí­něné vešky se v abe­ced­ním pořadí před­staví aktovka, bač­kora, cvi­čební úbor, čip, dru­žina, guma, houba, jídelna, křída, lavice, mapa, omlu­venka, škol­ník, učeb­nice, WC nebo známka. Na některá pís­mena abe­cedy bylo zřejmě těžší vymys­let slovo – napří­klad pomůcku, sou­vi­se­jící se ško­lou. Proto možná u X pře­kvapí xylo­fon a u Q Qalhata. Pokud tápete, nejde o nový vyu­čo­vací před­mět, nýbrž o jméno hol­čičky – spo­lu­žačky, jejíž tatí­nek pochází z Afriky a maminka je Češka. Nápadité, co říkáte? Každopádně tak dítě dostane sig­nál, že ve škole možná bude mít některé spo­lu­žáky, kteří nevy­pa­dají úplně jako ono. „Možná budou mít jinou barvu kůže, šikmé oči anebo se budou teprve učit mlu­vit česky. Nic z toho ale není důle­žité. Hlavní je, že stejně jako Qalhata budou tvými dob­rými kama­rády a ty si s nimi budeš moct hrát.“

Knížka je dob­rým prů­vod­cem pro první dny ve škole, díky pří­bě­hům zábav­ným čte­ním, budí­cím zvě­da­vost a odbou­rá­va­jí­cím strach z nezná­mého pro­středí.


  • Autor:Michaela Fišarová
  • Žánr:obráz­ková kniha, ency­klo­pe­die
  • Nakladatelstvi:ALBATROS

Kniha ke koupi na Albatrosmedia.cz

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.