Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

„Počkej, až půjdeš do ško­ly!“ Máte doma před­ško­lá­ka a tato věta zní (vět­ši­nou jako výhrůž­ka) u vás doma dost čas­to? A chudák dít­ko neví, jest­li se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  Jisté je, že ho čeká hod­ně novi­nek – noví kama­rá­di, nová slo­va, nové povin­nos­ti. Ještě před tím, než popr­vé vez­me za kli­ku prv­ní tří­dy, může se s těmi­to novin­ka­mi sezná­mit pomo­cí kou­zel­ně ilu­stro­va­né kníž­ky Michaely Fišarové a Anety Žabkové s názvem A-Ž půjdeš do ško­ly. V pro­de­ji je jak mod­rá ver­ze pro chlap­ce, tak růžo­vá pro děv­ča­ta. My se zamě­ří­me na tu, kte­rá má v podti­tu­lu slo­gan Pro klu­ky, co se neztra­tí.

Hravou for­mou kníž­ka v pev­né vazbě vysvět­lu­je nej­čas­těj­ší věci a pojmy, s nimiž se děti, vět­ši­nou hned prv­ní škol­ní den, pří­pad­ně v prv­ním škol­ním týd­nu, set­ka­jí. Vysvětlení jed­not­li­vých před­mě­tů má podo­bu pří­bě­hu, v němž věci oží­va­jí a vyprá­vě­jí sami o sobě, k čemu jsou uži­teč­né. Zároveň upo­zor­ňu­jí na pro­blémy, jež jsou s nimi čas­to spja­ty. A to dět­ským jazy­kem a tak, aby malý čte­nář snad­no pocho­pil daný text. Například: „V jako veš­ka. Jsem veš­ka, tako­vé malé svět­le hně­dé zví­řát­ko, kte­ré žije ve vla­sech. Hodně čas­to se usa­dím prá­vě v dět­ských vlás­cích. Víš proč? Protože děti se k sobě pořád naklá­ně­jí, něco si šep­ta­jí nebo spo­leč­ně něco pozo­ru­jí, taky se tře­ba spo­lu perou nebo pošťu­chu­jí. A pro­to­že při tom k sobě dáva­jí hla­vič­ky, můžu straš­ně snad­no pře­sko­čit z jed­no­ho na dru­hé. To mám moc ráda – pře­ska­ko­vat mezi dět­mi. Šup! A ve chvil­ce jsem z dlou­hých blon­ďa­tých vlás­ků na kudr­na­tých tma­vě hně­dých. Šup! Skočím zno­va. A jsem na krát­kých čer­ných vlás­cích. Šup! Teď jsem si vybra­la krás­ně hla­ďouč­ké svět­le hně­dé vlás­ky. Kromě pře­ska­ko­vá­ní mám moc ráda i kla­de­ní vají­ček. Říká se jim hni­dy a jsou to tako­vé malé prů­hled­né pecič­ky, kte­ré zůsta­nou na tvých vlás­cích pěk­ně při­le­pe­né, abys má mimin­ka při běhá­ní náho­dou nese­třásl! Zanedlouho se i z nich vylíh­nou malé veš­ky a šup, i ty se budou umět pohy­bo­vat z jed­ně­ch vlás­ků na jiné. Občas trošku kou­šu. Takže když je nás v tvé hla­vič­ce víc, umí­me být pěk­ně nepří­jem­né! To tě pak svě­dí celá hla­va a pořád se škrá­beš. Existuje spe­ci­ál­ní šam­pón, kte­rým se umy­ješ, a já tvé vlás­ky opus­tím, pro­to­že ten šam­pón teda fakt nesná­ším! Když se jím nebu­deš mýt, budu s tebou hod­ně dlou­ho! A ješ­tě něco – není tvo­je vina, když se u tebe jed­nou obje­vím. Přece víš, jak ráda pře­ska­ku­ju!“

Krátký pří­běh dopro­vá­zí jed­no­du­ché, vypo­ví­da­jí­cí ilu­stra­ce. Graficky pěk­ně zpra­co­va­ný je i samot­ný text, v němž jsou někte­rá (napří­klad dyna­mic­ká – „šup!“) slo­va zvý­raz­ně­ná. Zvýrazněná jsou i slo­va, jež mohou být dítě­ti neznámá (napří­klad „hni­dy“).  Jak vid­no, autor­ka se nebá­la uží­vat slo­va nespi­sov­ná, škol­ní slang a hovo­ro­vou češ­ti­nu. Všechny tyto prv­ky slou­ží k  při­blí­že­ní tex­tu malé­mu čte­ná­ři. Co do veli­kos­ti pís­men, kni­ha zřej­mě počí­tá s tím, že si ji malý čte­nář bude umět hra­vě po něko­li­ka měsí­cích škol­ní docház­ky pře­číst sám, pří­pad­ně s drob­nou pomo­cí rodi­čů.

Kromě již zmí­ně­né veš­ky se v abe­ced­ním pořa­dí před­sta­ví aktov­ka, bač­ko­ra, cvi­čeb­ní úbor, čip, dru­ži­na, guma, hou­ba, jídel­na, kří­da, lavi­ce, mapa, omlu­ven­ka, škol­ník, učeb­ni­ce, WC nebo znám­ka. Na někte­rá pís­me­na abe­ce­dy bylo zřej­mě těž­ší vymys­let slo­vo – napří­klad pomůc­ku, sou­vi­se­jí­cí se ško­lou. Proto mož­ná u X pře­kva­pí xylo­fon a u Q Qalhata. Pokud tápe­te, nejde o nový vyu­čo­va­cí před­mět, nýbrž o jmé­no hol­čič­ky – spo­lu­žač­ky, jejíž tatí­nek pochá­zí z Afriky a mamin­ka je Češka. Nápadité, co říká­te? Každopádně tak dítě dosta­ne sig­nál, že ve ško­le mož­ná bude mít někte­ré spo­lu­žá­ky, kte­ří nevy­pa­da­jí úpl­ně jako ono. „Možná budou mít jinou bar­vu kůže, šik­mé oči ane­bo se budou tepr­ve učit mlu­vit čes­ky. Nic z toho ale není důle­ži­té. Hlavní je, že stej­ně jako Qalhata budou tvý­mi dob­rý­mi kama­rá­dy a ty si s nimi budeš moct hrát.“

Knížka je dob­rým prů­vod­cem pro prv­ní dny ve ško­le, díky pří­bě­hům zábav­ným čte­ním, budí­cím zvě­da­vost a odbou­rá­va­jí­cím stra­ch z nezná­mé­ho pro­stře­dí.


  • Autor:Michaela Fišarová
  • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha, ency­klo­pe­die
  • Nakladatelstvi:ALBATROS

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.