Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do ško­ly: Pro klu­ky, co se neztra­tí
Ohodnoťte člá­nek

„Počkej, až půjdeš do ško­ly!“ Máte doma před­ško­lá­ka a tato věta zní (vět­ši­nou jako výhrůž­ka) u vás doma dost čas­to? A chudák dít­ko neví, jest­li se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  Jisté je, že ho čeká hod­ně novi­nek – noví kama­rá­di, nová slo­va, nové povin­nos­ti. Ještě před tím, než popr­vé vez­me za kli­ku prv­ní tří­dy, může se s těmi­to novin­ka­mi sezná­mit pomo­cí kou­zel­ně ilu­stro­va­né kníž­ky Michaely Fišarové a Anety Žabkové s názvem A-Ž půjdeš do ško­ly. V pro­de­ji je jak mod­rá ver­ze pro chlap­ce, tak růžo­vá pro děv­ča­ta. My se zamě­ří­me na tu, kte­rá má v podti­tu­lu slo­gan Pro klu­ky, co se neztra­tí.

Hravou for­mou kníž­ka v pev­né vaz­bě vysvět­lu­je nej­čas­těj­ší věci a pojmy, s nimiž se děti, vět­ši­nou hned prv­ní škol­ní den, pří­pad­ně v prv­ním škol­ním týd­nu, set­ka­jí. Vysvětlení jed­not­li­vých před­mě­tů má podo­bu pří­bě­hu, v němž věci oží­va­jí a vyprá­vě­jí sami o sobě, k čemu jsou uži­teč­né. Zároveň upo­zor­ňu­jí na pro­blémy, jež jsou s nimi čas­to spja­ty. A to dět­ským jazy­kem a tak, aby malý čte­nář snad­no pocho­pil daný text. Například: „V jako veš­ka. Jsem veš­ka, tako­vé malé svět­le hně­dé zví­řát­ko, kte­ré žije ve vla­sech. Hodně čas­to se usa­dím prá­vě v dět­ských vlás­cích. Víš proč? Protože děti se k sobě pořád naklá­ně­jí, něco si šep­ta­jí nebo spo­leč­ně něco pozo­ru­jí, taky se tře­ba spo­lu perou nebo pošťu­chu­jí. A pro­to­že při tom k sobě dáva­jí hla­vič­ky, můžu straš­ně snad­no pře­sko­čit z jed­no­ho na dru­hé. To mám moc ráda – pře­ska­ko­vat mezi dět­mi. Šup! A ve chvil­ce jsem z dlou­hých blon­ďa­tých vlás­ků na kudr­na­tých tma­vě hně­dých. Šup! Skočím zno­va. A jsem na krát­kých čer­ných vlás­cích. Šup! Teď jsem si vybra­la krás­ně hla­ďouč­ké svět­le hně­dé vlás­ky. Kromě pře­ska­ko­vá­ní mám moc ráda i kla­de­ní vají­ček. Říká se jim hni­dy a jsou to tako­vé malé prů­hled­né pecič­ky, kte­ré zůsta­nou na tvých vlás­cích pěk­ně při­le­pe­né, abys má mimin­ka při běhá­ní náho­dou nese­třá­sl! Zanedlouho se i z nich vylíh­nou malé veš­ky a šup, i ty se budou umět pohy­bo­vat z jed­něch vlás­ků na jiné. Občas troš­ku kou­šu. Takže když je nás v tvé hla­vič­ce víc, umí­me být pěk­ně nepří­jem­né! To tě pak svě­dí celá hla­va a pořád se škrá­beš. Existuje spe­ci­ál­ní šam­pón, kte­rým se umy­ješ, a já tvé vlás­ky opus­tím, pro­to­že ten šam­pón teda fakt nesná­ším! Když se jím nebu­deš mýt, budu s tebou hod­ně dlou­ho! A ješ­tě něco – není tvo­je vina, když se u tebe jed­nou obje­vím. Přece víš, jak ráda pře­ska­ku­ju!“

Krátký pří­běh dopro­vá­zí jed­no­du­ché, vypo­ví­da­jí­cí ilu­stra­ce. Graficky pěk­ně zpra­co­va­ný je i samot­ný text, v němž jsou někte­rá (napří­klad dyna­mic­ká – „šup!“) slo­va zvý­raz­ně­ná. Zvýrazněná jsou i slo­va, jež mohou být dítě­ti nezná­má (napří­klad „hni­dy“).  Jak vid­no, autor­ka se nebá­la uží­vat slo­va nespi­sov­ná, škol­ní slang a hovo­ro­vou češ­ti­nu. Všechny tyto prv­ky slou­ží k  při­blí­že­ní tex­tu malé­mu čte­ná­ři. Co do veli­kos­ti pís­men, kni­ha zřej­mě počí­tá s tím, že si ji malý čte­nář bude umět hra­vě po něko­li­ka měsí­cích škol­ní docház­ky pře­číst sám, pří­pad­ně s drob­nou pomo­cí rodi­čů.

Kromě již zmí­ně­né veš­ky se v abe­ced­ním pořa­dí před­sta­ví aktov­ka, bač­ko­ra, cvi­čeb­ní úbor, čip, dru­ži­na, guma, hou­ba, jídel­na, kří­da, lavi­ce, mapa, omlu­ven­ka, škol­ník, učeb­ni­ce, WC nebo znám­ka. Na někte­rá pís­me­na abe­ce­dy bylo zřej­mě těž­ší vymys­let slo­vo – napří­klad pomůc­ku, sou­vi­se­jí­cí se ško­lou. Proto mož­ná u X pře­kva­pí xylo­fon a u Q Qalhata. Pokud tápe­te, nejde o nový vyu­čo­va­cí před­mět, nýbrž o jmé­no hol­čič­ky – spo­lu­žač­ky, jejíž tatí­nek pochá­zí z Afriky a mamin­ka je Češka. Nápadité, co říká­te? Každopádně tak dítě dosta­ne sig­nál, že ve ško­le mož­ná bude mít někte­ré spo­lu­žá­ky, kte­ří nevy­pa­da­jí úpl­ně jako ono. „Možná budou mít jinou bar­vu kůže, šik­mé oči ane­bo se budou tepr­ve učit mlu­vit čes­ky. Nic z toho ale není důle­ži­té. Hlavní je, že stej­ně jako Qalhata budou tvý­mi dob­rý­mi kama­rá­dy a ty si s nimi budeš moct hrát.“

Knížka je dob­rým prů­vod­cem pro prv­ní dny ve ško­le, díky pří­bě­hům zábav­ným čte­ním, budí­cím zvě­da­vost a odbou­rá­va­jí­cím strach z nezná­mé­ho pro­stře­dí.


 • Autor:Michaela Fišarová
 • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha, ency­klo­pe­die
 • Nakladatelstvi:ALBATROS

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […]
 • Johanna Basfordová: Tajná zahrada8. prosince 2015 Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistresové omalovánky fungují lépe než alkohol nebo antidepresiva a navíc nenechávají zdravotní […]
 • 4. prosince 2015 O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila Patrik Ouředník mne zaujal už před mnoha lety. Tehdy to bylo také moje první setkání se Šmírbuchem jazyka českého, tedy slovníkem nekonvenční češtiny. Ovšem autor, který v odborné […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
 • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]
 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky25. října 2015 Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky Příběh první lásky dvou středoškoláků. Námět jako u většiny knih pro mladé – ale pozor, tohle je jednoznačně originální, neotřelé, nápad má smysl a hloubku. Theodor Finch je fascinovaný […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...