Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Menna van Praag: Dům v ulici Naděje


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Menna van Praag: Dům v uli­ci Naděje
Ohodnoťte člá­nek

prebal DUM k3.inddMnoho veče­rů jsem strá­vi­la ve spo­leč­nos­ti této kni­hy a na kaž­dý večer jsem se těši­la jako na chví­li, kdy ote­vře­te slad­kou bon­bo­ni­é­ru voní­cí těž­kou čoko­lá­do­vou vůní a vez­me­te si… Bylo mi líto, když jed­no­ho veče­ra Dům v uli­ci Naděje, skon­čil. Ano, všech­no tam sice dopadlo slad­ce, dob­ře a s hlu­bo­kou moud­ros­tí, ale veli­ce jsem tou­ži­la po dal­ší dáv­ce hla­di­vé­ho sty­lu, kte­rým je tato kni­ha Menny van Praag napsá­na.

Sáhla jsem tedy po jejím před­cho­zím díle Štěstí, lás­ka, čoko­lá­da a upo­ko­ji­la jsem se podob­ně jako člo­věk, kte­rý si kou­pil dal­ší tabul­ku čoko­lá­dy a tak má dal­ší dny co mlsat.

Alba se tou­lá měs­tem po život­ním krach a při­chá­zí k domu, kte­rý ješ­tě nikdy nevi­dě­la. Neví, co jí k němu táh­ne, ale náh­le je uvnitř, při­ví­tá jí sta­rá milá paní a… nabíd­ne ji změ­nu živo­ta.

„V nasta­lém tichu se koře­ně­né vůně, nyní ješ­tě pro­ni­ka­věj­ší, linu­ly kuchy­ní. Alba je sice nevi­dě­la, ale v mys­li jí opět vyta­nu­la mat­či­na pís­nič­ka. Působila konej­ši­vým dojmem, jako uko­lé­bav­ka.

„Můžeš tady zůstat,“ řek­la Peggy, „deva­de­sát devět nocí až do sed­mé­ho srp­na těs­ně před půl­no­cí. A pak musíš jít.“

„Promiňte?“ Albu napadlo, jest­li snad v hor­ké čoko­lá­dě neby­lo taky tro­chu rumu. Náhle se jí zmoc­ni­la malát­nost. „Ale já nemůžu…“

„Žádný nájem, žád­né účty. Budeš mít vlast­ní pokoj a můžeš si v něm dělat, co chceš.“ Usmála se a Alba sko­ro sly­še­la, jak její papí­ro­vě ten­ká kůže zapraš­tě­la. „Pokud se budeš k domu cho­vat dob­ře, udě­lá to samé pro tebe.“

„No, já…“ Albě se hla­vou honi­ly tisí­ce otá­zek, a tak se zepta­la na tu prv­ní, co jí při­šla na jazyk. „Ale proč zrov­na deva­de­sát devět nocí?“

„Ach ano,“ řek­la Peggy. „Nejspíš pro­to, že je to dosta­teč­ně dlou­há doba na to, obrá­tit svůj  život o stoo smde­sát stup­ňů, a dost krát­ká na to, aby to člo­věk nemohl done­ko­neč­na odklá­dat.“

„Aha, fajn,“ řek­la Alba a pomys­le­la si, že je nemož­né, aby posbí­ra­la kous­ky své­ho roz­bi­té­ho živo­ta a dala je dohro­ma­dy za tak krát­kou dobu. O tom, že by se všech­no navrá­ti­lo do sta­rých kole­jí, už nemoh­la být ani řeč.

„Je to mož­né,“ řek­la Peggy. To ti sli­bu­ju. A nebu­deš na to sama. O tom to je. Dům ti pomů­že. Je celý tvůj, až na věžič­ku, kte­rá pat­ří jenom mně.“

Začíná se roz­ví­jet pří­běh, kte­rý je plný intim­ních zákou­tí lid­ské duše. Extrémní radost, extrém­ní bolest. S autor­kou si pro­jde­te díky posta­vám v kni­ze boles­tí, ztrá­tou, opuš­tě­nos­tí, samo­tou i zou­fal­stvím. Ale také vsta­ne­te, oprá­ší­te si kole­na a udě­lá­te prv­ní krok dál. A dru­hý, a tře­tí…

Průvodkyněmi jsou tu i Agatha Christie, Beatrix Potterová, Daphne du Maurier, nebo Mary Anne Evansová, kte­rá psa­la pod pseu­do­ny­mem George Eliot. Dámy, kte­ré tu zane­cha­ly svou duchov­ní sto­pu, necha­li tu svou duši, kte­rá ve své roman­tic­ké podo­bě „ducha“ pro­mlou­vá s Albou a Carmen, kte­ré jsou momen­tál­ně v bez­pe­čí domu uscho­va­ný­mi žena­mi. I ty slav­né tu strá­vi­ly svůj čas v dobách, kdy jim bylo těž­ko. Toto pří­stře­ší pro duši s las­ka­vou péčí i odváž­ný­mi šťou­chan­ci „jdi a zkus to!“ žije svým živo­tem, jehož atmo­sfé­ru umí autor­ka neo­pa­ko­va­tel­ně popsat. Součástí je i vůně hor­ké čoko­lá­dy a kaka­o­vých a sko­ři­co­vých suše­nek, ale také maleb­ná rána, líné veče­ry a měk­ká pod­la­ha, kte­rá vám doslo­va obe­jme nohy, když do domu vejde­te. Večery by měly být líné...

Toužila jsem po tako­vém domě. Toužila jsem po 99 dnech pro svůj život. Alba to nebu­de mít leh­ké, osud se po vstu­pu do domu začí­ná točit mno­hem rych­le­ji a čas­to nepří­jem­ně. Nakonec však i vněj­ší okol­nos­ti pomo­hou tomu, že se jí oprav­du poda­ří posbí­rat stříp­ky své­ho roz­bi­té­ho živo­ta.

Na začát­ku kni­hy – a na kon­ci kni­hy – je to jiná Alba. Jiná žena. Takhle nějak by to v živo­tě mělo být. Každý by měl dostat čas a pro­stor pro uzdra­ve­ní své duše.  Malebný pří­běh s kuli­sa­mi, kte­ré roze­hrá­va­jí fan­ta­zii, jem­né vní­má­ní i úsměv na tvá­ři. Příběhy, kte­ré ať ote­vře­te kde­ko­liv, vždy vás oslo­ví něčím „pod nimi“. A není to jen vůně čoko­lá­dy.

Sladká, něž­ná a návy­ko­vá je Menna van Praag. Opět to doká­za­la tou­to kni­hou!

O autor­ce

Menna van Praag vystu­do­va­la Oxfordskou uni­ver­zi­tu, pra­cu­je jako novi­nář­ka a milu­je čoko­lá­du. Jejím snem bylo stát se spi­so­va­tel­kou a jako cíl si sta­no­vi­la, že dřív než jí bude tři­cet, musí vydat prv­ní kni­hu. Deset let pil­ně psa­la, šest ruko­pi­sů jí různá nakla­da­tel­ství odmít­la, a tak se roz­hod­la, že vez­me osud do svých rukou.  Knihu Štěstí, lás­ka, čoko­lá­da napsa­la během dvou týd­nů a sama ji vyda­la – sta­lo se to dva měsí­ce před­tím, než osla­vi­la tři­cá­té naro­ze­ni­ny. O rok poz­dě­ji pode­psa­la smlou­vu s nakla­da­tel­stvím Hay House a kníž­ka byla postup­ně pře­lo­že­na do 26 jazy­ků. Sen se jí vypl­nil hlav­ně pro­to, že e nebá­la vykro­čit za ním sama, s odva­hou a odhod­lá­ním, jak říká.

Největší inspi­ra­cí Menny van Praag je její život s jeho vze­stu­py a pády, a mož­ná pro­to jsou pří­běhy, kte­ré píše, tak oblí­be­né čte­ná­ři po celém svě­tě. V nakla­da­tel­ství Synergie již vyšla kni­ha Štěstí, lás­ka, čoko­lá­da a její pokra­čo­vá­ní Nejšťastnější na svě­tě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012) Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na eleganci – a to se týče jak bytové dekorace, tak životního stylu. Jenže je jí šedesát a má pocit, že jí ujíždí vlak. Její dceři April je třicet, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
  • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […]
  • Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami18. ledna 2016 Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami „Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i další kusy pořádný nářez? O Lucii Lukačovičové, autorce […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]25. listopadu 2015 Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%] "Ústa jsou podivné místo." Tak začíná třetí kniha z dílny mladého amerického spisovatele Joshua Ferrise, autora, "který se v posledních letech prosazuje jako jeden z nevýraznějších […]
  • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují