Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mariam Ahundová: Freddie Mercury – Utajený život

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Na sklonku roku 2015 byla do češ­tiny poprvé pře­lo­žena kon­tro­verzní bio­gra­fie ruské novi­nářky a fanynky Queen Mariam V. Ahundové. První stránky knihy žád­nou kon­tro­verzí ještě neza­vání – první kapi­tola živo­to­pisu se věnuje málo známé východní víře zoro­astrismu, která uctívá boha Ahuru Mazdu a je v mno­hém podobná křes­ťan­ství. Kapitola pro­zra­zuje, že toto byla víra, v níž byl Freddie Mercury (pra­vým jmé­nem Farrokh Bulsara) vycho­ván a kte­rou vyzná­val po celý život. Slibně zně­jící začá­tek ovšem začne postupně nabí­rat na čím dál divo­čej­ším spádu. Autorka nejdříve upo­zor­ňuje na hrubé chyby v mnoha živo­to­pi­sech o Mercurym a na kon­krét­ních pří­kla­dech upo­zor­ňuje na odpo­ru­jící si infor­mace (pře­de­vším data) u růz­ných autorů. Při pre­zen­to­vání správ­ných údajů někdy zařa­zuje tyto infor­mace do textu tak zma­tečně, že je těžké roz­li­šit, zda se jedná o tu prav­di­vou verzi nebo je pořád cito­vána chyba z jiné knihy.

Dále kniha roze­bírá často spo­jo­vaná témata s lea­de­rem sku­piny Queen: závis­lost na koka­inu a homose­xu­a­litu / bis­e­xu­a­litu. Ahundová se snaží doká­zat, že Freddie Mercury nebyl závislý na dro­gách a v této části se jí ještě jakž­takž daří. Zmiňuje, že ačko­liv podle živo­to­pisců Freddie uží­val drogy v klu­bech či ve svém domě všem na očích, nikdy nebyla poří­zena žádná fotka – ačko­liv tyto akce byly údajně veřejně pří­stupné a Freddie Mercury byl jako popu­lární zpě­vák věčně pro­ná­sle­do­ván tis­kem.

Ve vyvra­cení Mercuryho homose­xu­a­lity už ale značně pokul­hává. Na straně jedné upo­zor­ňuje na výmysly v jiných bio­gra­fi­ích, jež nesprávně líčí Freddieho smyš­lené eska­pády ve všech gay barech světa, zatímco ve sku­teč­nosti se vět­ši­nou nachá­zel ve stu­diu s kape­lou.

 

Zdá se, že gay kluby pro­ná­sle­dují Freddieho po celém světě. Ve městě i na ves­nici, na zemi i na moři – kam­ko­liv Freddie vstou­pil, tam se podle živo­to­pisců nachá­zelo „mnoho pod­niků pro homose­xu­ály“. Našli by gay klub i na vrcholu útesu nebo na ote­vře­ném moři, na dně jezera nebo ve vesmíru, kdyby tam byl Freddie. […] Věc se má tak, že nemají žádný důkaz, a když si to uvě­domí, při­vádí je to k šílen­ství, nutí­címu nahra­dit fakta domněn­kami.“                                                                                                                                                                                                                                            (str. 32)

Bohužel, sama autorka před­kládá vět­ši­nou také pouhé teo­rie a Freddieho „novi­náři vymyš­le­nou“ homose­xu­a­litu doka­zuje napří­klad tím, že nee­xis­tují žádné kom­pro­mi­tu­jící foto­gra­fie ani ofi­ci­ální pro­hlá­šení Mercuryho na toto téma. Je sice pravda, že deník The Sun otiskl falešný roz­ho­vor s Freddiem na toto téma a že řada roz­ho­vorů Queen vskutku byla pozmě­něna, ale nee­xis­tence mate­ri­álu, jenž by teo­re­ticky mohl nazna­čo­vat Mercuryho sexu­ální ori­en­taci také není úplně prav­divá. Stačí se podí­vat třeba na násle­du­jící video: Freddie Mercury and Jim Hutton in bathroom. Záznam sice nic nedo­ka­zuje, záro­veň ale roz­pra­šuje (jako i jiné mate­ri­ály) autor­čino tvr­zení třeba o tom, že pomoc­ník v Mercuryho domu, Jim Hutton, neměl ke svému pánovi nijak blízko – co s ním potom tedy dělá v kou­pelně?

Navíc autor­čině obha­jobě nijak nepři­dává oči­vidně nega­tivní postoj k homose­xu­á­lům, jejichž vztah popi­suje jako chladný a neplodný, neschopný při­vést do světa další život.

Kniha má ale i své plus, třeba autor­čin smysl pro humor:

(vysvět­lení původu Mercuryho umě­lec­kého jména)

 

Intelekt živo­to­pisců jako obvykle září. Říkají, že Merkur se sho­duje s ast­ro­lo­gic­kým zna­me­ním Panny, v němž se Freddie naro­dil. Jiní zašli ještě dále a tvrdí, že Mercury zna­mená „rtuť“ – pro­tože byl velice rychlý a hbitý. Freddie Rtuťovitý – skvělý pseu­do­nym pro hudeb­níka! A proč ne Freddie Kyselinosírový?“                                                                                                                                                                                                                                          (str. 276)

Výklad sym­bolů a textů v sou­vis­losti s nábo­žen­skou vírou, což hudba Queen nepo­chybně obsa­huje, je další před­ností knihy.

Celkově však četba knihy stojí za zvá­žení – pokud se rádi poba­víte a máte v oblibě kon­spi­rační teo­rie, je to jasná volba. Pokud ovšem tou­žíte po nezpo­chyb­ni­tel­ných fak­tech na toto téma, dopo­ru­čuji maxi­málně pro­lis­to­vat stránky týka­jící se Freddieho víry a gest ve video­kli­pech s tím spo­je­ných.

K dostání od 218 Kč.

Hodnocení: 40%

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.