Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko MiaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Snívali ste nie­ke­dy o vlast­nom koní­ko­vi? Dankin naj­väč­ší sen je mať koní­ka. A jed­né­ho mar­co­vé­ho dňa sa jej ten­to sen spl­ní! Dostáva žrie­bät­ko od strý­ka Paľa, kto­rý býva na far­me.

Danka, Bára a Nika sú tri dob­ré kama­rát­ky. Každá má svo­je kaž­do­den­né sta­ros­ti a rados­ti, vidia sa len cez prestáv­ky v ško­le. Veci sa však zme­nia, keď Danka dosta­ne žrie­bät­ko. Horsenky, ako ich nazý­va strý­ko Pavol, cez kaž­dú prestáv­ku uva­žujú o žrie­bät­ku a neve­dia sa dočkať, kedy ho uvi­dia naži­vo. A keď prí­de deň D, zme­ní sa ich ces­ta na naj­väč­šie dob­ro­druž­stvo v živo­te.

Milá, slnieč­ko­vo žltá kniž­ka je podľa mňa výbor­ná pre všet­ky dievča­tá (nie­len hor­sen­ky) počas let­ných prázd­nin. A ani chlap­ci by nad ňou nemu­se­li ohr­n­úť nos – pre­to­že táto záľu­ba sa poma­ly roz­ši­ru­je aj med­zi chlap­ca­mi. Kniha obsa­hu­je mies­ta, na kto­rých sa zasme­je kaž­dý (prizná­vam sa).

Ak ste rodič, môže­te veriť, že ju Vaše die­ťa pre­čí­ta raz dva bez frfla­nia a s pote­še­ním si pre­cvi­čí číta­nie (a čo viac, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že sa k nej aj vrá­ti – nie­len pre­to, že bude mať pokra­čo­va­nie). Kniha nie je ani hru­bá, ani ten­ká – je tak aku­rát. Dej jej chy­tľa­vý a die­ťa sa do toho ľah­ko začí­ta.

A ste hor­sen­ka, tak Vás pozý­vam na pre­ži­tie toh­to jedi­neč­né­ho dob­ro­druž­stva. Radosť zo žrie­bät­ka bude­te pre­ží­vať spo­lu s Dankou, ako­by aj Vám patri­la malá Mia.

Moje hod­no­te­nie: 90%

Máte radi koní­ky? Ak áno, tak si kni­hu pre­čí­taj­te. Ak nie, tak­tiež si kni­hu pre­čí­taj­te. Kniha nie je zame­ra­ná len na čita­teľov, ktorí majú radi kone. Sympatický prí­beh uka­zu­je malým (aj veľ­kým) aké dôle­ži­té sú hod­no­ty ako kama­rát­stvo, zod­po­ved­nosť, trpez­li­vosť a vedie deti k empa­tii (k zvie­ratkám, i k hen­di­ke­po­va­ným ľuďom) a to všet­ko jem­ne, nená­sil­ne a humor­ne.

Vydala Grada Publishing pod znač­kou Bambook.


Autor:

Rožnovská Lenka, Pavlová Martina

Formát / stran:14×21 cm, 104 stran
Datum vydá­ní:17.06.2016
Katalogové čís­lo:26577
ISBN:978-80-247-5829-9
Kategorie:Pro děti od 8 let

Knihu lze kou­pit na Grada.cz.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad.Na začiatok je […]
  •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […]
  • Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)17. dubna 2017 Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní majú dokonalosť iba ako akýsi navigačný bod, perfekcionisti vidia dokonalosť ako povinnosť. Bežia […]
  • Simon Lancaster - Na co lidí slyší12. září 2016 Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o komunikácii, poskytujúcich viac či menej dobrý návod na jej zlepšenie. Ak však hľadáte niečo […]
  • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
  • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […]
  • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
  • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […]
  • Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%20. února 2017 Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99% Kto z nás sa vyhne životným ťažkostiam? Zrejme nikto, všetci sa s nimi občas pasujeme. Ako zvládnuť svoje životné problémy, aby sme zdolali my ich a nie ony nás? To je naozaj dôležitá […]
  • Destrukční deník - Keri Smith - 90%29. listopadu 2016 Destrukční deník - Keri Smith - 90% Teda, Keri Smithová ma dostala. Poviem vám, bola som z tej jej knihy poriadne vedľa. To máte tak – je veľa kníh, takých páčivých a dobre čitateľných. Máte ich v ruke, pri ich čítaní si […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.