Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Kniha České Budějovice pod háko­vým kří­žem, kte­rou při­pra­vil osmi­členný kolek­tiv autorů z řad pro­fe­si­o­nál­ních his­to­riků a jejich ama­tér­ských kolegů popi­suje, jak se žilo v jiho­české met­ro­poli za dob nacis­tické oku­pace ve čty­ři­cá­tých letech minu­lého sto­letí. Člověku, který se o danou his­to­ric­kou etapu zajímá, nabízí spousty infor­mací o těž­kém životě oby­va­tel tohoto krás­ného města za dob nacismu, ale dozví se i spoustu zají­ma­vých infor­mací o lidech, kteří se s oku­pací nehod­lali smí­řit a for­mou taj­ného odboje se sna­žili s němec­kými oku­panty bojo­vat.

V knize České Budějovice pod háko­vým kří­žem se tak člo­věk dozvídá nejen o těž­kém životě oby­va­tel, ale i o odboji, o lidech, kteří kola­bo­ro­vali s nacisty, ale i o zrád­cích, kteří nevá­hali zapro­dat své kama­rády jen proto, aby se měli lépe. Dozvíme se řadu zají­ma­vých pří­běhů, plných hrdin­ských činů, ale i zou­fal­ství a zrady. Knihu dopl­ňují i pou­tavé dobové foto­gra­fie, které tak čte­náři při­bli­žují atmo­sféru té doby. Kniha tak obsa­huje na jed­nom místě sou­hrnně sepsané všechny důle­žité infor­mace o životě v pro­tek­to­rátu. Poutavým způ­so­bem se v knize čte­nář dočítá, jaká atmo­sféra pano­vala ve městě v době pří­chodu oku­pač­ních vojsk, o pro­bí­ha­jí­cích razi­ích na židov­ské oby­va­tele, ale i o hrdin­ských činech míst­ních oby­va­tel, kteří se nehod­lali smí­řit s němec­kými utla­čo­va­teli. Čtenář se v knize dočte, jak napří­klad vypa­dal poli­tický život, soci­ální situ­ace, nebo škol­ství v dobách druhé svě­tové války, postupně se tak čte­náři dozví­dají zají­mavé infor­mace o životě oby­va­tel Českých Budějovic od počátku německé oku­pace, přes bom­bar­do­vání města spo­je­nec­kým letec­tvem, až po osvo­bo­zení. Pokud se tedy chcete dozvě­dět zají­mavé infor­mace o jiho­české met­ro­poli, jak to v ní vypa­dalo v dobách druhé svě­tové války, je tato kniha určena právě pro vás.

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.