Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížemPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Kniha České Budějovice pod háko­vým kří­žem, kte­rou při­pra­vil osmi­člen­ný kolek­tiv auto­rů z řad pro­fe­si­o­nál­ních his­to­ri­ků a jejich ama­tér­ských kole­gů popi­su­je, jak se žilo v jiho­čes­ké met­ro­po­li za dob nacis­tic­ké oku­pa­ce ve čty­ři­cá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí. Člověku, kte­rý se o danou his­to­ric­kou eta­pu zají­má, nabí­zí spousty infor­ma­cí o těž­kém živo­tě oby­va­tel toho­to krás­né­ho města za dob nacis­mu, ale dozví se i spoustu zají­ma­vých infor­ma­cí o lidech, kte­ří se s oku­pa­cí nehod­la­li smí­řit a for­mou taj­né­ho odbo­je se sna­ži­li s němec­ký­mi oku­pan­ty bojo­vat.

V kni­ze České Budějovice pod háko­vým kří­žem se tak člo­věk dozví­dá nejen o těž­kém živo­tě oby­va­tel, ale i o odbo­ji, o lidech, kte­ří kola­bo­ro­va­li s nacis­ty, ale i o zrád­cích, kte­ří nevá­ha­li zapro­dat své kama­rá­dy jen pro­to, aby se měli lépe. Dozvíme se řadu zají­ma­vých pří­bě­hů, plných hrdin­ských činů, ale i zou­fal­ství a zra­dy. Knihu dopl­ňu­jí i pou­ta­vé dobo­vé foto­gra­fie, kte­ré tak čte­ná­ři při­bli­žu­jí atmo­sfé­ru té doby. Kniha tak obsa­hu­je na jed­nom mís­tě sou­hrn­ně sepsa­né všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce o živo­tě v pro­tek­to­rá­tu. Poutavým způ­so­bem se v kni­ze čte­nář dočí­tá, jaká atmo­sfé­ra pano­va­la ve měs­tě v době pří­cho­du oku­pač­ních voj­sk, o pro­bí­ha­jí­cích razi­ích na židov­ské oby­va­te­le, ale i o hrdin­ských činech míst­ních oby­va­tel, kte­ří se nehod­la­li smí­řit s němec­ký­mi utla­čo­va­te­li. Čtenář se v kni­ze dočte, jak napří­klad vypa­dal poli­tic­ký život, soci­ál­ní situ­a­ce, nebo škol­ství v dobách dru­hé svě­to­vé vál­ky, postup­ně se tak čte­ná­ři dozví­da­jí zají­ma­vé infor­ma­ce o živo­tě oby­va­tel Českých Budějovic od počát­ku němec­ké oku­pa­ce, přes bom­bar­do­vá­ní města spo­je­nec­kým letec­tvem, až po osvo­bo­ze­ní. Pokud se tedy chce­te dozvě­dět zají­ma­vé infor­ma­ce o jiho­čes­ké met­ro­po­li, jak to v ní vypa­da­lo v dobách dru­hé svě­to­vé vál­ky, je tato kni­ha urče­na prá­vě pro vás.

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.