Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Nuž, názov kni­hy znie veľa­vrav­ne a mno­ho­vý­zna­mo­vo. Jej pod­nad­pis však uvá­d­za čita­teľa do obra­zu -  je to „prak­tic­ký sprie­vod­ca na ces­tu k povo­la­niu vašich snov…“

Úvodom vám  pre­zra­dím  jed­nu dôle­ži­tú vec – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com. Od svoj­ho  1. vyda­nia v roku 2003 sa  nesta­la neak­tu­ál­nou, prá­ve nao­pak, - jej ďal­šie vyda­nia sved­čia o záuj­me čita­teľov, aj o jej prak­tic­kom prí­no­se pre nich.  Autorka kni­hy, Júlia Jansen, si pri­tom dala ambi­ci­óz­nu úlo­hu – napí­sať kni­hu, kto­rá by posky­to­va­la ľuďom návod, ako môžu nájsť uspo­ko­ji­vú prácu doži­vot­ne. Čo povie­te, nároč­ná úlo­ha, však? Pozrime sa pre­to bliž­šie, ako sa s ňou v tej­to kni­he autor­ka vyrov­na­la.

Najskôr vám musím pove­dať, čo sa mi na tej­to kni­he moc páči - je to sku­toč­nosť, že v záve­re kaž­dej čas­ti kni­ha posky­tu­je odpor­úča­nú lite­rat­ú­ru, poki­aľ by sme mali záu­jem viac sa o popi­so­va­nej pro­ble­ma­ti­ke dozve­dieť. To je nao­zaj fajn.

V prvej čas­ti kni­hy, autor­ka čita­teľom  kla­die otáz­ku  - KDE SME TERAZ? Ide o prizna­nie si, či prácu zme­niť chce­me ale­bo potre­bu­je­me a aké dôvo­dy nás k tomu vedú a zamys­le­nie sa nad svo­jou aktu­ál­nou pra­cov­nou situ­á­ci­ou. Hovorí o rôz­nych dôvodoch, kvô­li kto­rým sa ľudia roz­hod­nú prácu zme­niť - od prak­tic­kých aspek­tov, ako je viac zaro­biť, cez otáz­ku o zmys­le prá­ce, stra­tu záujmu o ňu, zne­is­te­nie, otrá­ve­nosť, stag­ná­ciu, túž­bu byť sám sebe pánom, či túž­bu odísť do dôchod­ku. Analyzuje mie­ru jed­not­li­vých dôvo­dov v poza­dí vašej pra­cov­nej nespo­koj­nos­ti prak­tic­kým tes­tom.

V dru­hej čas­ti kni­hy  Júlia Jansen  z mies­ta „tu a teraz“ pre­chá­d­za pohľa­dom k bud­úcnos­ti a kla­die čita­teľo­vi otáz­ku KDE CHCETE BYŤ? Hovorí o hod­no­tách posto­joch a odol­nos­ti voči zme­ne, opäť prak­tic­kým tes­tom umož­ňu­je ove­riť si svo­ju vlast­nú pozí­ciu, pocho­piť ju. Analyzuje dôsled­ne otáz­ku osob­nost­ných pre­fe­ren­cií, toho čo vás zau­jí­ma a baví, pre­to­že prá­ve to bude pri vykro­če­ní na ces­tu nové­ho, zmys­lu­pl­né­ho povo­la­nia nao­zaj dôle­ži­té.

Tretia časť kni­hy je logic­kým vyús­te­ním pred­chá­d­za­j­úcich dvoch čas­tí, pre­to­že hovorí o posu­ne od „som tu“ k mies­tu „tu budem“. Hovorí  AKO SA TAM DOSTANEM?, teda uva­žu­je o spô­so­be, ako svo­je nové vysne­né mies­to môže­me zís­kať. Zaoberá sa mož­ný­mi bari­é­ra­mi, kto­ré sú ani nie tak vo von­ka­j­šom pro­stre­dí, ako v nás samých. Uvádza vhod­né kro­ky postu­pu, aby sa nám poda­ri­lo napl­niť naše vlast­né oča­ká­va­nia a nao­zaj nájsť prácu svo­jich snov.  Poskytuje jede­ná­sť kľúčov k úspe­chu. Ide o nasle­dov­né vlast­nos­ti a ich vzá­jom­ný súvis:  seba­ve­do­mie, zve­da­vosť, roz­hod­nosť, empa­tia, fle­xi­bi­li­ta, humor, inte­li­gen­cia, opti­mi­zmus, vytr­va­losť, rešpekt a sebauve­do­me­nie. Kniha hovorí púta­vo aj o mno­hých ďal­ších veci­ach – o našich sil­ných a sla­bých strán­kach, pra­cov­ných poho­vo­roch, budo­va­ní osob­nej znač­ky...

Tak vám povi­em záve­orm – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com.

 • Autor:Julie Jansen
 • Žánr:pod­ni­ká­ní, per­so­na­lis­ti­ka, osob­ní roz­voj
 • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
 • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu vyšla vo vyda­va­teľstve Albatros Media.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […]
 • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […]
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
 • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
 • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]
 • Simon Lancaster - Na co lidí slyší12. září 2016 Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o komunikácii, poskytujúcich viac či menej dobrý návod na jej zlepšenie. Ak však hľadáte niečo […]
 • Kedy konečne príde Wolverine do kín?22. května 2012 Kedy konečne príde Wolverine do kín? Naposledy sme ho samostatne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,ktorý vznikol na základe úspechu X-men série.No myslím že sa zhodneme,keď označíme posledné Wolverinovo […]
 • Brené Brown - Co tě nezabije, to Tě posílí - 99%14. září 2016 Brené Brown - Co tě nezabije, to Tě posílí - 99% Uvažujme spoločne – všetci poznáme neúspech, sklamanie, žiaľ, každý z nás niekedy zakopne, zažije niečo nepríjemné či bolestné. V takých situáciách nám zostávajú zranenia - odreté […]
 • WATCHMEN - Vyzuálno-filozofické obžerstvo12. března 2009 WATCHMEN - Vyzuálno-filozofické obžerstvo Ako dopadol film podľa "nezfilmovateľného" komiksu? Dostál Snyder svojim sľubom a navždy zmení tvár komiksových adaptácii, alebo sa nám risuje nový Dardevil? No a podarilo sa im dej […]
 • Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%20. února 2017 Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99% Kto z nás sa vyhne životným ťažkostiam? Zrejme nikto, všetci sa s nimi občas pasujeme. Ako zvládnuť svoje životné problémy, aby sme zdolali my ich a nie ony nás? To je naozaj dôležitá […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.