Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha





Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Potraviny, spe­ci­ální potra­viny, ener­gie. Tři malé obrázky, které v sym­bo­lech výborně uka­zují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psy­cho­t­ro­niky, léči­tele a jeho zku­še­nosti čítají něko­lik desí­tek let. Navíc v této knize, ke které při­stu­puje až s ency­klo­pe­dic­kou přes­ností, skvěle do ní zasa­dil veš­keré obecně známé infor­mace, v pří­nosné míře při­dal svoje zku­še­nosti a všechno je to roz­tří­děno tak přesně a pře­hledně, že jen sáh­nete, nalis­tu­jete a vidíte.

Mnoho infor­mací, které ne všude najdete

Jednou z věcí, která mne velmi zau­jala, je třeba i drobná infor­mace u každé dopo­ru­čo­vané bylinky nebo potra­viny. Vhodnost pro jed­not­livé krevní sku­piny. To mě třeba vůbec nena­padlo a ještě jsem se s tím nikde nese­tkala. Samozřejmě exis­tuje stra­vo­vání podle krev­ních sku­pin, které tu Josef Schrötter také zmi­ňuje. Dozvíte se tu třeba, že vzácná sku­pina AB je prý náchyl­nější k rako­vině žaludku. Jejich trá­vení je cit­li­vější a vůbec by třeba neměli jíst maso.

Potěší recepty na voňavé medové čaje, kapky, likéry, ba i na ovoce v alko­holu – tohle sahání do kapsáře našich babi­ček a jejich léči­tel­ského umění pro­stě miluju v každé knize a tady to dvoj­ná­sob potěší.

Jinak je to totiž pub­li­kace pojatá ryze muž­sky. Žádné zby­tečné vytáčky a omáčky, jdeme rov­nou k věci. Informace jsou jasné, stručné, přesto však čtivé, sym­pa­tické a opti­mis­tické. Co chvíli jsem měla chuť jeho recepty vyzkou­šet, vyzkou­šet si jeho dia­gnos­tické metody nebo se o sebe jakým­ko­liv lep­ším způ­so­bem začít sta­rat. Najít v té péči o tělo radost a potě­šení.

 

Každý v sobě máme vnitř­ního dok­tora

To je asi moudro, které si z této knihy vezme každý. Autor říká, že každý v sobě máme vnitř­ního lékaře, máme sílu se vylé­čit sami a k tomu můžeme pou­žít sílu pří­rody, nebo i svou vlastní ener­gii. Jak ji pro­cí­tit, kumu­lo­vat a nasmě­ro­vat těmi správ­nými směry? Najdete to v této knize. Osobně si mys­lím, že dob­rým začát­kem je třeba jóga, jóga prstů, aku­punk­tura, akupre­sura nebo cit­livé vní­mání ener­ge­tic­kých zářičů, kamenů nebo barev, vůní… Najednou jsem si u této knihy uvě­do­mila, jak roz­ma­nité jsou naše smysly a jak často je nepo­u­ží­váme!!! Je to vůbec možné!

Víte, jak třeba působí oran­žová barva na člo­věka?

Navozuje opti­mis­mus, pozi­tivně působí na mezi­lid­ské vztahy, působí proti depre­sím, pro­du­kuje radost, je to pří­z­nivá barva při jater­ních a gyne­ko­lo­gic­kých pro­blé­mech, je vhodná také pro led­viny, pomáhá při zácpě a kře­čích. Pomáhá při aler­gii, led­vi­no­vých potí­žích, působí na posi­lo­vání sval­stva, zmír­ňuje psy­chické napětí, pod­po­ruje krevní oběh.“

Najednou mi došlo, že se v nás opravdu může skrý­vat obrov­ská léčivá a samo­lé­čivá síla a že tělo opravdu jenom volá o pomoc, pokud jsme nemocní. Něco někde zakrý­váme, potla­ču­jeme a nechceme s tím jít do přímé kon­fron­tace. Takové emoce nebo nahro­ma­děné stresy se potom zhmotní na fyzické rovině a není divu.

Je to dle mého názoru velmi dobře infor­mačně zpra­co­vaná kniha. Najdete v ní všechno, nač si vzpo­me­nete.  Nalistujete, pře­čtete… Obrovská záso­bárna prak­tic­kých a snadno dostup­ných rad a léčiv z naší kuchyně nebo snadno dostup­ných. Někdy je to třeba jen hudba, která může významně posí­lit tělo.  Nebo i poško­dit, třeba v Číně za pomoci zvuku popra­vo­vali. Odsouzenec byl při­vá­zán ke kůlu a nad ním se roze­zněl zvon.

Je to také kniha, která jako celek vytváří doko­nalé pocho­pení kom­plex­nosti člo­věka a toho, jak nám fun­guje zdraví. A co se děje, když nefun­guje.

Ke konci už jsem si uměla odvo­dit auto­rovy myš­lenky, pro­tože věřte mi, není to žádná věda, stačí cit­li­vost a sel­ský rozum. Naše tělo nemá tajná zákoutí, ono fun­guje tak pře­hledně, snadno a logicky, že budete jen zírat.

O auto­rovi:

Ing. Josef Schrötter se v oblasti psy­cho­t­ro­niky, alter­na­tivní medi­cíny a léči­tel­ství pohy­buje desítky let. Patří mezi přední české psy­cho­t­ro­niky a zamě­řuje se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­zaci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­mentů s pro­ká­za­nými výsledky, které byly pub­li­ko­vány v měsíč­níku Regenerace, s nímž pra­vi­delně spo­lu­pra­cuje. Je auto­rem knih Cesty do tře­tího roz­měru s léči­vými obrázky, Studánka zdraví a léčivé 3D man­dalyPraktický Su-Jok.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, www.eminent.cz , 2015

Renata Petříčková

Knižní milov­nice, která knihy ráda čte, upra­vuje k doko­na­losti, ba i píše. Redaktorka časo­pi­sová, webová i knižní, copy­wri­terka i spi­so­va­telka. Vše pěkné ve svém životě pře­dá­vám dál....

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.