Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Josef Schrötter: Ozdravení těla i duchaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha
Ohodnoťte člá­nek

Potraviny, spe­ci­ál­ní potra­vi­ny, ener­gie. Tři malé obráz­ky, kte­ré v sym­bo­lech výbor­ně uka­zu­jí to, co najde­te v kni­ze. Autor pat­ří  mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky, léči­te­le a jeho zku­še­nos­ti číta­jí něko­lik desí­tek let. Navíc v této kni­ze, ke kte­ré při­stu­pu­je až s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí, skvě­le do ní zasa­dil veš­ke­ré obec­ně zná­mé infor­ma­ce, v pří­nos­né míře při­dal svo­je zku­še­nos­ti a všech­no je to roz­tří­dě­no tak přes­ně a pře­hled­ně, že jen sáh­ne­te, nalis­tu­je­te a vidí­te.

Mnoho infor­ma­cí, kte­ré ne všu­de najde­te

Jednou z věcí, kte­rá mne vel­mi zau­ja­la, je tře­ba i drob­ná infor­ma­ce u kaž­dé dopo­ru­čo­va­né bylin­ky nebo potra­vi­ny. Vhodnost pro jed­not­li­vé krev­ní sku­pi­ny. To mě tře­ba vůbec nena­padlo a ješ­tě jsem se s tím nikde nese­tka­la. Samozřejmě exis­tu­je stra­vo­vá­ní pod­le krev­ních sku­pin, kte­ré tu Josef Schrötter také zmi­ňu­je. Dozvíte se tu tře­ba, že vzác­ná sku­pi­na AB je prý náchyl­něj­ší k rako­vi­ně žalud­ku. Jejich trá­ve­ní je cit­li­věj­ší a vůbec by tře­ba nemě­li jíst maso.

Potěší recep­ty na voňa­vé medo­vé čaje, kap­ky, liké­ry, ba i na ovo­ce v alko­ho­lu – tohle sahá­ní do kapsá­ře našich babi­ček a jejich léči­tel­ské­ho umě­ní pros­tě milu­ju v kaž­dé kni­ze a tady to dvoj­ná­sob potě­ší.

Jinak je to totiž pub­li­ka­ce poja­tá ryze muž­sky. Žádné zby­teč­né vytáč­ky a omáč­ky, jde­me rov­nou k věci. Informace jsou jas­né, struč­né, přes­to však čti­vé, sym­pa­tic­ké a opti­mis­tic­ké. Co chví­li jsem měla chuť jeho recep­ty vyzkou­šet, vyzkou­šet si jeho dia­gnos­tic­ké meto­dy nebo se o sebe jakým­ko­liv lep­ším způ­so­bem začít sta­rat. Najít v té péči o tělo radost a potě­še­ní.

 

Každý v sobě máme vnitř­ní­ho dok­to­ra

To je asi moud­ro, kte­ré si z této kni­hy vez­me kaž­dý. Autor říká, že kaž­dý v sobě máme vnitř­ní­ho léka­ře, máme sílu se vylé­čit sami a k tomu může­me pou­žít sílu pří­ro­dy, nebo i svou vlast­ní ener­gii. Jak ji pro­cí­tit, kumu­lo­vat a nasmě­ro­vat těmi správ­ný­mi smě­ry? Najdete to v této kni­ze. Osobně si mys­lím, že dob­rým začát­kem je tře­ba jóga, jóga prs­tů, aku­punk­tu­ra, akupre­su­ra nebo cit­li­vé vní­má­ní ener­ge­tic­kých záři­čů, kame­nů nebo barev, vůní… Najednou jsem si u této kni­hy uvě­do­mi­la, jak roz­ma­ni­té jsou naše smys­ly a jak čas­to je nepo­u­ží­vá­me!!! Je to vůbec mož­né!

Víte, jak tře­ba půso­bí oran­žo­vá barva na člo­vě­ka?

„Navozuje opti­mis­mus, pozi­tiv­ně půso­bí na mezi­lid­ské vzta­hy, půso­bí pro­ti depre­sím, pro­du­ku­je radost, je to pří­z­ni­vá barva při jater­ních a gyne­ko­lo­gic­kých pro­blé­mech, je vhod­ná také pro led­vi­ny, pomá­há při zácpě a kře­čích. Pomáhá při aler­gii, led­vi­no­vých potí­žích, půso­bí na posi­lo­vá­ní sval­stva, zmír­ňu­je psy­chic­ké napě­tí, pod­po­ru­je krev­ní oběh.“

Najednou mi došlo, že se v nás oprav­du může skrý­vat obrov­ská léči­vá a samo­lé­či­vá síla a že tělo oprav­du jenom volá o pomoc, pokud jsme nemoc­ní. Něco někde zakrý­vá­me, potla­ču­je­me a nechce­me s tím jít do pří­mé kon­fron­ta­ce. Takové emo­ce nebo nahro­ma­dě­né stre­sy se potom zhmot­ní na fyzic­ké rovi­ně a není divu.

Je to dle mého názo­ru vel­mi dob­ře infor­mač­ně zpra­co­va­ná kni­ha. Najdete v ní všech­no, nač si vzpo­me­ne­te.  Nalistujete, pře­čte­te… Obrovská záso­bár­na prak­tic­kých a snad­no dostup­ných rad a léčiv z naší kuchy­ně nebo snad­no dostup­ných. Někdy je to tře­ba jen hud­ba, kte­rá může význam­ně posí­lit tělo.  Nebo i poško­dit, tře­ba v Číně za pomo­ci zvu­ku popra­vo­va­li. Odsouzenec byl při­vá­zán ke kůlu a nad ním se roze­zněl zvon.

Je to také kni­ha, kte­rá jako celek vytvá­ří doko­na­lé pocho­pe­ní kom­plex­nos­ti člo­vě­ka a toho, jak nám fun­gu­je zdra­ví. A co se děje, když nefun­gu­je.

Ke kon­ci už jsem si umě­la odvo­dit auto­ro­vy myš­len­ky, pro­to­že věř­te mi, není to žád­ná věda, sta­čí cit­li­vost a sel­ský rozum. Naše tělo nemá taj­ná zákou­tí, ono fun­gu­je tak pře­hled­ně, snad­no a logic­ky, že bude­te jen zírat.

O auto­ro­vi:

Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti psy­cho­t­ro­ni­ky, alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Je auto­rem knih Cesty do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­lyPraktický Su-Jok.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, www.eminent.cz , 2015

Renata Petříčková

Knižní milov­ni­ce, kte­rá kni­hy ráda čte, upra­vu­je k doko­na­los­ti, ba i píše. Redaktorka časo­pi­so­vá, webo­vá i kniž­ní, copy­wri­ter­ka i spi­so­va­tel­ka. Vše pěk­né ve svém živo­tě pře­dá­vám dál....

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera20. ledna 2018 Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedickou přesností ukáží, jak funguje lidské tělo na fyzické i energetické úrovni. Snadno a rychle […]
  • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […]
  • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • antibio2_1404. července 2017 Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu Antibiotika mají svou nezastupitelnou roli, ale nedá se jim také vzít to, že devastují nejen původce infekcí, ale také naše trávení. Jsou tak trochu atomovou bombou pro střeva, žaludek a […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou […]
  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.