Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Najnovšia Jonassonova kni­ha „Zabijak Anders a jeho pri­a­te­lia“ odpo­ve­dá na otáz­ku, čo sa sta­ne, keď sa stret­nú neve­ri­a­ca farár­ka, recepč­ný z býva­lé­ho bor­de­lu a sláv­ny národ­ný zabi­jak. Navyše, všet­ci tra­ja majú pod­ni­ka­teľské­ho ducha (dokon­ca nie­len ducha ale aj pod­ni­ka­teľské nápa­dy), tak pre­čo to nevy­u­žiť?

Vopred upo­zor­ňu­jem, že sa v recen­zii nachá­d­za­jú aj neja­ké spo­i­le­ry (t.j. pre­zra­de­nie dôle­ži­tých záple­tiek deja).

Kniha sa volá „Zabijak Anders a jeho pri­a­te­lia“, čo v pod­sta­te aj vysti­hu­je fakt, že hlav­ných postáv je viac. Nedá sa pove­dať, komu z tej­to „nesvä­tej tro­ji­ce“ je v kni­he veno­va­ný naj­väč­ší pries­tor a mne osob­ne to prišlo ako pro­blém. Mám rad­šej, keď je hlav­ný hrdi­na jeden člo­vek, kto­ré­mu potom až do kon­ca kni­hy „fan­dím“, no pre­ži­jem aj sku­pi­nu hrdi­nov. Lenže – nie je sku­pi­na ako sku­pi­na. U tej­to kni­hy bol pro­blém určiť „komu fan­diť“, pre­to­že aj keď fun­go­va­li ako sku­pi­na, nie vždy mali rov­na­ké hod­no­ty a cie­le.

Možno to bolo naiv­né, ale ja som ozaj čaka­la, že až do kon­ca kni­hy sa budú zabi­jak Anders a jeho pri­a­te­lia veno­vať svo­jej „prvej inej obchod­nej čin­nos­ti“ – t.j mrza­če­niu - a pro­blémy, kto­ré ich stret­nú, sa budú týkať prá­ve ich kli­en­tov. Ale... Zabijak Anders sa stal veri­a­cim a odmi­e­tal pokra­čo­vať v tej­to prá­ci. Biznis zme­nil (na „dru­hú inú obchod­nú čin­nosť“) a zo zabi­jaka Andersa sa stal pas­tor Anders. V tom­to momen­te som bola milo prekva­pe­ná a utvr­di­la som sa v pre­sved­če­ní, že Jonasson je majster neo­ča­ká­va­né­ho. Andersová cir­kev, kde „je bla­že­nej­šie dávať, ako pri­jí­mať“ a jej víken­do­vé káz­ne s mol­dav­ským kra­bi­co­vým vínom obsa­ho­va­la pasá­že, kedy som sa smi­a­la aj nahlas.

Po čase sa však aj „dru­há iná obchod­ná čin­nosť“ tro­š­ka zvrt­la a tro­ji­ca bola núte­ná vymys­lieť „tretiu inú obchod­nú čin­nosť“, s kto­rou som bola najme­nej spo­koj­ná som. „Tretia iná obchod­ná čin­nosť“ bola na môj vkus už navy­še – ako keby ste si ešte pocuk­ro­va­li šľa­hač­ko­vú tor­tu. Čo jej asi naj­vi­ac vytý­kam, je to, že na svo­je pod­vo­dy zne­u­ží­va­li úpl­ne amo­rál­ne kaž­dé­ho, koho meno pre­dá­va - Santa Clausa, ute­če­nec­ké deti, onko­lo­gic­kí paci­en­ti atď. Ale - taký je súčas­ný svet (a mar­ke­ting).

Pri všet­kých troch  „iných obchod­ných čin­nos­ti­ach“ sa mi veľ­mi páči­lo, že obsa­hujú kreh­kú hra­nicu „neu­ve­ri­teľ­né, ale rea­li­zo­va­teľ­né.“ Ak by sa to aj niekde sta­lo, nikto by tomu asi neu­ve­ril a to je na tom to najvtip­nej­šie.

Zo záve­ru som bola mier­ne skla­ma­ná. Prišiel mi taký pasív­ny, čaka­la som nie­čo viac. Dej stra­til svo­ju dyna­mi­ku a spo­ma­lil, sta­bi­li­zo­val sa. Ďalším postupom, kto­rý kni­he (mier­ne) vyčí­tam, je to, že si hlav­né posta­vy zne­pri­a­te­li­li mno­ho ľudí. Áno, chá­pem, kaž­dá hrdi­na musí mať nepri­a­teľa... No nie +5 nových v kaž­dej ďal­šej kapi­to­le. Na dru­hej stra­ne musím pochvá­liť auto­ra, že neskĺ­zol do gýčo­vé­ho záve­ru – „žili šťast­ne vo veľ­kom dome a už nikdy nepo­mys­le­li na žia­d­ny pod­vod­ný biznis a načis­to sa polep­ši­li“ – to by bolo prí­liš uto­pis­tic­ké.

Knihe dávam 81%. Po odmys­le­ní pre mňa nemast­nej – nesla­nej „tretej inej obchod­nej čin­nos­ti“ je to pred­sa len „sta­rý dob­rý Jonasson“, kto­rý sa dá čítať jed­ným dychom.

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
  • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]
  • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad.Na začiatok je […]
  • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
  • Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%)25. listopadu 2016 Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%) Ak máte záľubu v dobrom jedle a zaujímajú vás recepty naň, potom upriamte pozornosť sem. Vezmite do ruky túto knihu a pozorne si ju pozrite. Pretože práve o naozaj dobrom jedle a naozaj […]
  • Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby12. července 2016 Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby Nestáva sa mi často, že by som si po pozretí filmu dodatočne prečítala aj knihu – ako to bolo v prípade Veľkého Gatsbyho. Z knihy (i filmu) bola očarená aj moja mladšia sestra, ktorá […]
  • Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)15. prosince 2016 Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%) Nuž, názov knihy znie veľavravne a mnohovýznamovo. Jej podnadpis však uvádza čitateľa do obrazu -  je to „praktický sprievodca na cestu k povolaniu vašich snov…“ Úvodom vám  prezradím  […]
  • Simon Lancaster - Na co lidí slyší12. září 2016 Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o komunikácii, poskytujúcich viac či menej dobrý návod na jej zlepšenie. Ak však hľadáte niečo […]
  • Rozhovor s Janou Kvantikovou13. dubna 2017 Rozhovor s Janou Kvantikovou  Jak se Vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S pánom režisérom sme sa doteraz nepoznali, bola to naša prvá spolupráca, ale ja dúfam, že nie posledná. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.