Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Zábavně podaná eti­keta nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to.

Když se řekne eti­keta, mnoha lidem asi naskočí jméno dok­tora Ladislava Špačka. Bývalý tis­kový mluvčí pre­zi­denta Václava Havla má na svě­domí jak něko­lik knih, tak i stej­no­jmenný tele­vizní cyk­lus o spo­le­čen­ském cho­vání.

Jeho verzi nelze cel­kem nic vytknout a byla podána sice cel­kem for­málně, ale pří­stupně a poučně záro­veň.

Ne nadarmo se ale říká, že když dva dělají totéž, není to totéž. Protože obvykle vám eti­keta poradí, jak se cho­vat ve firmě, při pra­cov­ním poho­voru, v diva­dle nebo opeře. Většinou se ale sou­středí na „lepší spo­leč­nost“. Ne každý se v takové spo­leč­nosti ale vysky­tuje. Pak je otázka, kde hle­dat psaná i nepsaná pra­vi­dla pro jiné pro­středí. A exis­tují tam taková pra­vi­dla vůbec?

Na to odpo­vídá s humo­rem, nad­hle­dem a životní zku­še­ností autor této knihy, která má v podti­tulu „Manuál cho­vání pro nác­ti­leté“. Z toho je jasné, že večerní róby nebu­dou zrovna na pořadu dne, ale že slušně se dá cho­vat i v rych­lém občer­stvení ve spo­leč­nosti mzdové účetní, auto­me­cha­nika a neza­měst­na­ného.

La-detresse-d-un-pere_chronique_landscape_pm_v8

Svazek není čle­něn do slo­ži­tých a dlou­hých textů (jak bývá u těchto pří­ru­ček zvy­kem). Jde spíše o krátké postřehy, rady a seznamy pro­klá­dané ilu­stra­cemi.

O to lépe se čte. Navíc podat zábav­nou for­mou aspoň základ spo­le­čen­ského cho­vání od pozdravů, přes osobní hygi­enu až po svá­dění a sto­lo­vání, to je vždycky záslužné.

V této formě, pokud je podána kva­litně, se člo­věk poučí, aniž by se tématu jak­koli brá­nil, pro­tože se kromě pří­nos­ných infor­mací také krá­lov­sky baví a nevnímá tak „výuku“ jako kibi­co­vání. Autor na nic neza­po­míná, je mu jasné, na co cílová sku­pinka čte­nářů asi myslí a před­bíhá jejich vlastní myš­lenky se sty­lem a grá­cií.

Proto napří­klad slušné cho­vání doma zahr­nuje i takové detaily jako vstup do lož­nice rodičů jen se zakle­pá­ním. Mohli by se zrovna věno­vat roz­mno­žo­vání a nepo­u­čený čte­nář by se mohl při­pra­vit o brat­říčka nebo sestřičku.

Základ:

  • pří­ručka spo­le­čen­ského cho­vání určená nác­ti­le­tým

Bonus:

  • humor
  • struč­nost
  • nad­hled
  • pří­vě­ti­vost
  • možné pou­čení koli­krát i pro dospělé
  • lid­skost a nefor­mál­nost

Blog autora: http://umenivyberu.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X