Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Jaroslav Seifert se prá­vem řadí mezi nej­vý­znam­nější bás­níky 20. sto­letí. Jako jedi­nému čes­kému auto­rovi mu byla roku 1984 udě­lena Nobelova cena za lite­ra­turu. Jeho verše mají co říci také sou­čas­nému čte­náři a uchva­cují čirou krá­sou i leh­kostí. Mezi skvosty uměl­covy tvorby náleží bás­nická skladba Světlem oděná.

Této půso­bivé nahrávce pro­půj­čil hlas Václav Voska (1918 – 1982), fil­mový a diva­delní herec, větší část života půso­bící v Městských diva­dlech praž­ských.

Rozsáhlá báseň, Světlem oděná, vznikla v roce 1940. Hovoří o naději v době nej­těžší, za 2. svě­tové války. Tvůrce zmi­ňuje býva­lou slávu hlav­ního města, vzpo­míná na významné panov­níky i světce a při­po­míná, že nád­hera této met­ro­pole je věčná. Prahu vidí sub­jek­tivně skrze vzpo­mínky na dávné lásky, matku, lite­rární osob­nosti. Vnímá rodné město srd­cem, vřele a po svém. Z jeho veršů je cítit věč­nost i pomí­ji­vost, okouz­lení a pro­zření, sen i sku­teč­nost.

Jedná se o melo­dic­kou rýmo­va­nou poezii, hra­vou a tesk­nou záro­veň. Smutek i národní uvě­do­mění tu krá­čejí ruku v ruce. Osobité meta­fory působí na před­sta­vi­vost poslu­chače, před jehož vnitřní zrak vyplouvá obraz za obra­zem, tak ply­nulý jako tok řeky, orá­mo­vaný křeh­kým půva­bem pří­rody. Ze sbírky zaznívá stesk i víra v dobro za dob nej­hor­ších, jež nás dusí jako těžký příkrov hlíny.

Seifert opě­vuje šťastné dět­ství, ,,bez­sta­rostné stuhy dní“, které se už nevrátí. Líčí, jak hlu­boce na jeho nitro zapů­so­bilo, když se matka dojatě vrá­tila z pohřbu Vrchlického, jehož se účast­nilo 200 000 lidí. Národ se spo­jil, aby vzdal hold význam­nému spi­so­va­teli. Zásluhou tohoto slav­ného lite­ráta, kte­rého jako chla­pec potká­val, se dle svých slov nau­čil milo­vat Prahu, ,,vzne­še­nou, sta­le­tími dýcha­jící“.

Láskou k domovu je pro­dchnuta celá tato skladba. Rodný kraj je pro autora mís­tem nej­vzác­něj­ším. Ze závě­reč­ných veršů tryská naděje. Život i přes hrůzy pro­tek­to­rátu musí jít dál. Budoucnost patří mladé gene­raci, jež má v srdci vřelý cit a v očích víru v lepší život.

Tuto audi­ok­nihu určitě dopo­ru­čuji k posle­chu. Přestože od smrti Jaroslava Seiferta uply­nulo tři­cet let, shléd­nout Prahu jeho zra­kem je i pro dnešní poslu­chače nevšed­ním a hlu­bo­kým zážit­kem. Básníkova tvorba nás okouz­luje oso­bi­tou poe­ti­kou i beze­lstným vní­má­ním světa, který je i přes kru­tou rea­litu krásný. Atmosféru díla umoc­ňuje uklid­ňu­jící hlas Václava Vosky, jenž s hlou­ba­vým před­ne­sem cit­livě pře­nese naslou­cha­jící do před­stav uzná­va­ného barda české poezie.


  • Autor: Jaroslav Seifert
  • Interpret: Václav Voska

Kniha ke koupi na : http://audioteka.cz

Knihu k recenzi poskytl part­ner:

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.