Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%
Ohodnoťte člá­nek

Jaroslav Seifert se prá­vem řadí mezi nej­vý­znam­něj­ší bás­ní­ky 20. sto­le­tí. Jako jedi­né­mu čes­ké­mu auto­ro­vi mu byla roku 1984 udě­le­na Nobelova cena za lite­ra­tu­ru. Jeho ver­še mají co říci také sou­čas­né­mu čte­ná­ři a uchva­cu­jí čirou krá­sou i leh­kos­tí. Mezi skvos­ty uměl­co­vy tvor­by nále­ží bás­nic­ká sklad­ba Světlem odě­ná.

Této půso­bi­vé nahráv­ce pro­půj­čil hlas Václav Voska (1918 – 1982), fil­mo­vý a diva­del­ní herec, vět­ší část živo­ta půso­bí­cí v Městských diva­dlech praž­ských.

Rozsáhlá báseň, Světlem odě­ná, vznik­la v roce 1940. Hovoří o nadě­ji v době nej­těž­ší, za 2. svě­to­vé vál­ky. Tvůrce zmi­ňu­je býva­lou slá­vu hlav­ní­ho měs­ta, vzpo­mí­ná na význam­né panov­ní­ky i svět­ce a při­po­mí­ná, že nád­he­ra této met­ro­po­le je věč­ná. Prahu vidí sub­jek­tiv­ně skr­ze vzpo­mín­ky na dáv­né lás­ky, mat­ku, lite­rár­ní osob­nos­ti. Vnímá rod­né měs­to srd­cem, vře­le a po svém. Z jeho ver­šů je cítit věč­nost i pomí­ji­vost, okouz­le­ní a pro­zře­ní, sen i sku­teč­nost.

Jedná se o melo­dic­kou rýmo­va­nou poezii, hra­vou a tesk­nou záro­veň. Smutek i národ­ní uvě­do­mě­ní tu krá­če­jí ruku v ruce. Osobité meta­fo­ry půso­bí na před­sta­vi­vost poslu­cha­če, před jehož vnitř­ní zrak vyplou­vá obraz za obra­zem, tak ply­nu­lý jako tok řeky, orá­mo­va­ný křeh­kým půva­bem pří­ro­dy. Ze sbír­ky zazní­vá stesk i víra v dob­ro za dob nej­hor­ších, jež nás dusí jako těž­ký příkrov hlí­ny.

Seifert opě­vu­je šťast­né dět­ství, „bez­sta­rost­né stu­hy dní“, kte­ré se už nevrá­tí. Líčí, jak hlu­bo­ce na jeho nit­ro zapů­so­bi­lo, když se mat­ka doja­tě vrá­ti­la z pohřbu Vrchlického, jehož se účast­ni­lo 200 000 lidí. Národ se spo­jil, aby vzdal hold význam­né­mu spi­so­va­te­li. Zásluhou toho­to slav­né­ho lite­rá­ta, kte­ré­ho jako chla­pec potká­val, se dle svých slov nau­čil milo­vat Prahu, „vzne­še­nou, sta­le­tí­mi dýcha­jí­cí“.

Láskou k domo­vu je pro­dchnu­ta celá tato sklad­ba. Rodný kraj je pro auto­ra mís­tem nej­vzác­něj­ším. Ze závě­reč­ných ver­šů tryská nadě­je. Život i přes hrů­zy pro­tek­to­rá­tu musí jít dál. Budoucnost pat­ří mla­dé gene­ra­ci, jež má v srd­ci vře­lý cit a v očích víru v lep­ší život.

Tuto audi­ok­ni­hu urči­tě dopo­ru­ču­ji k posle­chu. Přestože od smr­ti Jaroslava Seiferta uply­nu­lo tři­cet let, shléd­nout Prahu jeho zra­kem je i pro dneš­ní poslu­cha­če nevšed­ním a hlu­bo­kým zážit­kem. Básníkova tvor­ba nás okouz­lu­je oso­bi­tou poe­ti­kou i beze­lstným vní­má­ním svě­ta, kte­rý je i přes kru­tou rea­li­tu krás­ný. Atmosféru díla umoc­ňu­je uklid­ňu­jí­cí hlas Václava Vosky, jenž s hlou­ba­vým před­ne­sem cit­li­vě pře­ne­se naslou­cha­jí­cí do před­stav uzná­va­né­ho bar­da čes­ké poezie.


 • Autor: Jaroslav Seifert
 • Interpret: Václav Voska

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
 • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
 • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční […]
 • ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 214. dubna 2016 ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 2 Čtveročasí básnictví českého 2 Tento cyklus dokládá, že i barokní a raně obrozenská poezie může být působivá a zaujmout současné posluchače. Jsem ráda, že tyto písemné památky […]
 • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se […]
 • E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)1. listopadu 2015 E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová) Pokud jste si oblíbili komerčně velmi úspěšné romány Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů temnoty od spisovatelky E.L.James, určitě nepohrdnete závěrečným dílem, Padesát odstínů svobody, […]
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […]
 • E. L. James: Grey - 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Comgad.cz doporučuje