Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTERPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Jaroslav Kmenta zís­kal v roce 2010 pres­tiž­ní cenu Karla Havlíčka Borovského za pří­nos inves­ti­ga­tiv­ní žur­na­lis­ti­ce. Je auto­rem cel­kem jede­nác­ti knih, mezi jiný­mi i pub­li­ka­cí Český špi­on Erwin van Haarlem či Svědek na zabi­tí.

Této audi­ok­ni­ze pro­půj­čil svůj hlas Pavel Rímský, člen Divadla na Vinohradech a zná­mý dabin­go­vý herec.

Z celé nahráv­ky je znát, že Jaroslav Kmenta věno­val stu­diu mate­ri­á­lů i sepsá­ní díla mno­ho času. Žádná věta není zby­teč­ná, vše má význam a je pro­myš­le­no do nejmen­ších detai­lů. Autor místy citu­je poli­cej­ní zázna­my i pře­pi­sy roz­ho­vo­rů mezi akté­ry pří­bě­hu, kte­rý je jako vystři­že­ný z romá­nu o zahra­nič­ní mafii. Přesto je to sku­teč­nost, a to dosti tem­ná a šoku­jí­cí.

Kniha se sklá­dá z úvo­du, osmi kapi­tol a dvou epi­lo­gů, z nichž prv­ní shr­nu­je názo­ry  jed­no­ho z účast­ní­ků děje na nasta­lou situ­a­ci, a dru­hý vysvět­lu­je dří­ve zmi­ňo­va­né kauzy. Dílo odkrý­vá stin­né strán­ky i neka­lé prak­ti­ky pou­ží­va­né zejmé­na po roce 1989. Je psá­no drs­ně, úder­ně a nic neza­ml­ču­je.

Při posle­chu není mož­no se nudit. Děj je pou­ta­vý a napí­na­vý až do posled­ní chví­le. Jednotliví účast­ní­ci pří­bě­hu jsou popsá­ni struč­ně a tak věro­hod­ně, že sami bez náma­hy vstu­pu­jí do poslu­cha­čo­vy fan­ta­zie. Dialogy půso­bí auten­tic­ky vhod­ně vole­nou hovo­ro­vou češ­ti­nou s občas­ný­mi vul­ga­rismy, slan­gismy i pře­pi­sy hovo­ru cizin­ců, což slou­ží k vět­ší plas­tič­nos­ti postav.

Známý novi­nář pří­běh zpra­co­val uvě­ři­tel­ně a bez příkras. Hrdinové jsou popsá­ni jako lidé mají­cí své sla­bos­ti a ide­á­ly. Je mož­né s nimi nesou­hla­sit, odsu­zo­vat je, ale záro­veň je také tro­chu chá­pat.

Přestože se jed­ná o lite­ra­tu­ru fak­tu, celý pří­běh je zachy­cen belet­ris­tic­kou for­mou a poslu­chač snad­no vplu­je do děje, jenž je kru­tý, ale prav­di­vý. Vystupuje zde vět­ší množ­ství osob, epi­zod­ních i těch s roz­ho­du­jí­cím vli­vem na celý pří­běh. Jak se říká, život sám píše ty nej­vět­ší romá­ny. Jednotlivé kapi­to­ly sle­du­jí jed­ná­ní lidí, sou­vi­se­jí­cích s hlav­ním hrdi­nou pub­li­ka­ce.

Hlas Pavla Rímského se k tomu­to dru­hu lite­ra­tu­ry hodí a – dle mého názo­ru – vkus­ně dokres­lu­je celé pro­stře­dí i zamě­ře­ní díla.

Tuto audi­ok­ni­hu bych urči­tě dopo­ru­či­la k posle­chu. Vnáší svět­lo do kauz, kte­ré zazní­va­ly z tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství minu­lých let, shr­nu­je všech­ny dostup­né pra­me­ny a spo­ju­je je v uce­le­ný pohled na éru pod­ni­ká­ní po roce 1989 i na ile­gál­ní obcho­dy před Sametovou revo­lu­cí.

Hodnocení: 75%


Autor:Jaroslav Kmenta
Interpret:Pavel Rímský

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi poskytl part­ner:

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.