Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Jaroslav Kmenta zís­kal v roce 2010 pres­tižní cenu Karla Havlíčka Borovského za pří­nos inves­ti­ga­tivní žur­na­lis­tice. Je auto­rem cel­kem jede­nácti knih, mezi jinými i pub­li­kací Český špion Erwin van Haarlem či Svědek na zabití.

Této audi­ok­nize pro­půj­čil svůj hlas Pavel Rímský, člen Divadla na Vinohradech a známý dabin­gový herec.

Z celé nahrávky je znát, že Jaroslav Kmenta věno­val stu­diu mate­ri­álů i sepsání díla mnoho času. Žádná věta není zby­tečná, vše má význam a je pro­myš­leno do nejmen­ších detailů. Autor místy cituje poli­cejní záznamy i pře­pisy roz­ho­vorů mezi aktéry pří­běhu, který je jako vystři­žený z románu o zahra­niční mafii. Přesto je to sku­teč­nost, a to dosti temná a šoku­jící.

Kniha se skládá z úvodu, osmi kapi­tol a dvou epi­logů, z nichž první shr­nuje názory  jed­noho z účast­níků děje na nasta­lou situ­aci, a druhý vysvět­luje dříve zmi­ňo­vané kauzy. Dílo odkrývá stinné stránky i nekalé prak­tiky pou­ží­vané zejména po roce 1989. Je psáno drsně, úderně a nic neza­ml­čuje.

Při posle­chu není možno se nudit. Děj je pou­tavý a napí­navý až do poslední chvíle. Jednotliví účast­níci pří­běhu jsou popsáni stručně a tak věro­hodně, že sami bez námahy vstu­pují do poslu­cha­čovy fan­ta­zie. Dialogy působí auten­ticky vhodně vole­nou hovo­ro­vou češ­ti­nou s občas­nými vul­ga­rismy, slan­gismy i pře­pisy hovoru cizinců, což slouží k větší plas­tič­nosti postav.

Známý novi­nář pří­běh zpra­co­val uvě­ři­telně a bez příkras. Hrdinové jsou popsáni jako lidé mající své sla­bosti a ide­ály. Je možné s nimi nesou­hla­sit, odsu­zo­vat je, ale záro­veň je také tro­chu chá­pat.

Přestože se jedná o lite­ra­turu faktu, celý pří­běh je zachy­cen belet­ris­tic­kou for­mou a poslu­chač snadno vpluje do děje, jenž je krutý, ale prav­divý. Vystupuje zde větší množ­ství osob, epi­zod­ních i těch s roz­ho­du­jí­cím vli­vem na celý pří­běh. Jak se říká, život sám píše ty nej­větší romány. Jednotlivé kapi­toly sle­dují jed­nání lidí, sou­vi­se­jí­cích s hlav­ním hrdi­nou pub­li­kace.

Hlas Pavla Rímského se k tomuto druhu lite­ra­tury hodí a – dle mého názoru – vkusně dokres­luje celé pro­středí i zamě­ření díla.

Tuto audi­ok­nihu bych určitě dopo­ru­čila k posle­chu. Vnáší světlo do kauz, které zazní­valy z tele­viz­ního zpra­vo­daj­ství minu­lých let, shr­nuje všechny dostupné pra­meny a spo­juje je v uce­lený pohled na éru pod­ni­kání po roce 1989 i na ile­gální obchody před Sametovou revo­lucí.

Hodnocení: 75%


Autor:Jaroslav Kmenta
Interpret:Pavel Rímský

Kniha ke koupi na : http://audioteka.cz

Knihu k recenzi poskytl part­ner:

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.