Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 – 95 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Ing. Jana Skálová, Ph.D., auditorka a daňová poradkyně, se podílela na založení skupiny TPA Horwath. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců České republiky a v Národní účetní radě se podílí na přípravě nových účetních a daňových předpisů. Je autorkou několika odborných publikací a vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Tuto knihu vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. v roce 2016.

Ing. Skálová v Úvodu poznamenává, že je příručka Podvojné účetnictví 2016 určena studentům i začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů. Vychází ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v podvojném účetnictví, a z českých účetních standardů.

Kniha se soustřeďuje na základní účetní principy a operace. V jednotlivých kapitolách se čtenáři seznámí s důležitými účetními pojmy, jako jsou náklady, výnosy, zisk, ztráta, účetnictví v plném i ve zjednodušeném rozsahu, deník, hlavní kniha, předvaha či inventarizace. Dále je prostor věnován účtové třídě 0, jež zahrnuje dlouhodobý majetek. Mezi ten se počítá dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a dále oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Oproti tomu první účtová třída obhospodařuje zásoby, a to materiál, zásoby vlastní výroby a zboží. Další třída obsahuje krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Sem náleží peníze, dále dělené na pokladnu a ceniny, účty v bankách, bankovní úvěry, krátkodobé finanční výpomoci a krátkodobé cenné papíry. Účtová třída 3 se věnuje takzvaným zúčtovacím vztahům, tedy pohledávkám, podrozvahovým účtům či například zúčtování daní a dotací. Ke čtvrté účtové třídě patří kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Účtové třídy 5 a 6 se zabývají náklady a výnosy, účtová třída 7 objasňuje závěrkové a podrozvahové účty.

V následujících kapitolách je nastíněna příprava a obsah účetní závěrky, jsou jmenovány druhy účetních závěrek, povinnosti následující po sestavení účetní závěrky, audit účetní závěrky a výroční zprávy, schválení účetní závěrky i zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy.

Velmi přínosná je rovněž kapitola s názvem Přehled o peněžních tocích – cash flow. Na jejích stránkách je čtenářům osvětleno nejen základní vymezení tohoto pojmu, nýbrž i obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow a dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou.

Dále je příručka věnována výkazu o změnách vlastního kapitálu, jenž ,,informuje uživatele účetní závěrky o položkách, které tvoří vlastní kapitál, a o jejich změnách, které nastaly během účetního období“.

V příloze je otištěn účtový rozvrh a vzory výkazů do roku 2015 a od roku 2016.

Na publikaci oceňuji její srozumitelnost a přehlednost. Snaha o názornost a vysvětlení dané problematiky se projevuje i v množství řešených příkladů. Grafická úprava knihy napomáhá snadné orientaci čtenáře v jednotlivých částech učebnice. Zájemci tak na 182 stranách získají základní přehled o tomto tématu.

Podvojné účetnictví 2016 doporučuji všem, kteří se chtějí blíže seznámit s danou problematikou. Odborníkům zas poskytne stručný přehled základních pravidel a termínů.


  • Autor: Skálová Jana a kolektiv
  • Formát / stran: 17×24 cm, 192 stran
  • Datum vydání: 16.02.2016
  • Katalogové číslo: 4839
  • ISBN: 978-80-271-0031-6

Kniha ke koupi na Grada.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.