Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 – 95 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Ing. Jana Skálová, Ph.D., audi­torka a daňová porad­kyně, se podí­lela na zalo­žení sku­piny TPA Horwath. Je člen­kou Prezidia Komory daňo­vých poradců České repub­liky a v Národní účetní radě se podílí na pří­pravě nových účet­ních a daňo­vých před­pisů. Je autor­kou něko­lika odbor­ných pub­li­kací a vyu­čuje na Vysoké škole eko­no­mické v Praze.

Tuto knihu vydalo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. v roce 2016.

Ing. Skálová v Úvodu pozna­me­nává, že je pří­ručka Podvojné účet­nic­tví 2016 určena stu­den­tům i začá­teč­ní­kům v oblasti účet­nic­tví pod­ni­ka­tel­ských sub­jektů. Vychází ze zákona o účet­nic­tví č. 563/1991 Sb., ve znění poz­děj­ších před­pisů a vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jed­notky, které jsou pod­ni­ka­teli účtu­jí­cími v pod­voj­ném účet­nic­tví, a z čes­kých účet­ních stan­dardů.

Kniha se sou­stře­ďuje na základní účetní prin­cipy a ope­race. V jed­not­li­vých kapi­to­lách se čte­náři seznámí s důle­ži­tými účet­ními pojmy, jako jsou náklady, výnosy, zisk, ztráta, účet­nic­tví v plném i ve zjed­no­du­še­ném roz­sahu, deník, hlavní kniha, před­vaha či inven­ta­ri­zace. Dále je pro­stor věno­ván účtové třídě 0, jež zahr­nuje dlou­ho­dobý maje­tek. Mezi ten se počítá dlou­ho­dobý nehmotný maje­tek, dlou­ho­dobý hmotný maje­tek odpi­so­vaný a dále oprávky k dlou­ho­do­bému hmot­nému majetku. Oproti tomu první účtová třída obhos­po­da­řuje zásoby, a to mate­riál, zásoby vlastní výroby a zboží. Další třída obsa­huje krát­ko­dobý finanční maje­tek a krát­ko­dobé ban­kovní úvěry. Sem náleží peníze, dále dělené na pokladnu a ceniny, účty v ban­kách, ban­kovní úvěry, krát­ko­dobé finanční výpo­moci a krát­ko­dobé cenné papíry. Účtová třída 3 se věnuje tak­zva­ným zúčto­va­cím vzta­hům, tedy pohle­dáv­kám, podroz­va­ho­vým účtům či napří­klad zúčto­vání daní a dotací. Ke čtvrté účtové třídě patří kapi­tá­lové účty a dlou­ho­dobé závazky. Účtové třídy 5 a 6 se zabý­vají náklady a výnosy, účtová třída 7 objas­ňuje závěr­kové a podroz­va­hové účty.

V násle­du­jí­cích kapi­to­lách je nastí­něna pří­prava a obsah účetní závěrky, jsou jme­no­vány druhy účet­ních závě­rek, povin­nosti násle­du­jící po sesta­vení účetní závěrky, audit účetní závěrky a výroční zprávy, schvá­lení účetní závěrky i zve­řej­ňo­vání účetní závěrky a výroční zprávy.

Velmi pří­nosná je rov­něž kapi­tola s názvem Přehled o peněž­ních tocích – cash flow. Na jejích strán­kách je čte­ná­řům osvět­leno nejen základní vyme­zení tohoto pojmu, nýbrž i obsa­hová náplň jed­not­li­vých polo­žek výkazu cash flow a dopady vlivu účet­ních pří­padů na výkaz cash flow sesta­vený nepří­mou meto­dou.

Dále je pří­ručka věno­vána výkazu o změ­nách vlast­ního kapi­tálu, jenž ,,infor­muje uži­va­tele účetní závěrky o polož­kách, které tvoří vlastní kapi­tál, a o jejich změ­nách, které nastaly během účet­ního období“.

V pří­loze je otiš­těn účtový roz­vrh a vzory výkazů do roku 2015 a od roku 2016.

Na pub­li­kaci oce­ňuji její sro­zu­mi­tel­nost a pře­hled­nost. Snaha o názor­nost a vysvět­lení dané pro­ble­ma­tiky se pro­je­vuje i v množ­ství řeše­ných pří­kladů. Grafická úprava knihy napo­máhá snadné ori­en­taci čte­náře v jed­not­li­vých čás­tech učeb­nice. Zájemci tak na 182 stra­nách zís­kají základní pře­hled o tomto tématu.

Podvojné účet­nic­tví 2016 dopo­ru­čuji všem, kteří se chtějí blíže sezná­mit s danou pro­ble­ma­ti­kou. Odborníkům zas poskytne stručný pře­hled základ­ních pra­vi­del a ter­mínů.


  • Autor: Skálová Jana a kolek­tiv
  • Formát / stran: 17×24 cm, 192 stran
  • Datum vydání: 16.02.2016
  • Katalogové číslo: 4839
  • ISBN: 978-80-271-0031-6

Kniha ke koupi na Grada.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.