Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jak se domluvit s tygrem - 96%Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Človek je člo­ve­kom len vo vzťa­hu k iným ľuďom, nedo­ká­že­me žiť mimo ľud­skej spo­loč­nos­ti, skrát­ka sme soci­ál­ne bytos­ti. Komunikovať s iný­mi ľuď­mi je pre­to pre nás pri­rod­ze­né rov­na­ko ako dýchať, jesť, piť, spať, je to pri­rod­ze­ná potre­ba kaž­dé­ho člo­ve­ka. Aby sme žili s iný­mi ľuď­mi spo­koj­ne a šťast­ne, aby sme si s nimi rozu­me­li, potre­bu­je­me poro­zu­mieť zása­dám a pra­vi­dlám med­ziľud­skej komu­ni­ká­cie.

Existuje mno­ho kníh, kto­ré o správ­nej komu­ni­ká­cii med­zi ľuď­mi uva­žujú z rôz­nych hľa­dísk. Táto kni­ha však pon­úka nao­zaj ori­gi­nál­ny a veľ­mi prak­tic­ký, efek­tív­ny pohľad na komu­ni­ká­ciu z hľa­dis­ka komu­ni­kač­ných typov. Za veľ­ký prí­nos tej­to kni­hy pokla­dám to, že komu­ni­kač­né typy doká­že roz­lí­šiť už u detí. Kniha popi­su­je šty­ri základ­né komu­ni­kač­né typy - rozu­mo­vý, poci­to­vý, obra­zo­vý a slu­cho­vý. Ak doká­že­me v pra­xi tie­to typy u detí roz­lí­šiť, môže­me s nimi aj pri­me­ra­ne roz­prá­vať a vhod­ne sa k nim sprá­vať, potom vie­me vyu­žiť toto naše pozna­nie vyu­ží­vať na pro­spech die­ťaťa v rodin­nom  i škol­skom pro­stre­dí, v rôz­nych život­ných situ­á­ci­ách. Získavate ňou pro­strie­dok ako komu­ni­kač­ným typom u detí môže­te poro­zu­mieť nao­zaj doko­na­le. Popisuje spô­sob vní­ma­nia, uve­do­mo­va­nia si poci­tov detí, ale aj ich  spô­so­bu uče­nia sa a potre­bám s tým spo­je­ným. Zdôvodňuje, pre­čo prá­ce tie­to potre­by potre­bu­je mať die­ťa kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu napl­ne­né, odpor­úča vhod­né spô­so­by pre rodi­ča i pre uči­teľa a hovorí o spô­so­be roz­ho­do­va­nia a komu­ni­ká­cie. Poskytuje prehľad­ne popí­sa­né otáz­ky pre roz­vi­nu­tie komu­ni­ká­cie, aj typic­ké výra­zy pou­ží­va­né v komu­ni­ká­cii u kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu. V záve­re cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých komu­ni­kač­ných typov sú odpor­úča­nia, na čo by sme si mali dať pozor u kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu, aj návo­dy, akým spô­so­bom môže­me die­ťa s kon­krét­nym komu­ni­kač­ným typom pod­po­riť. Veľmi zau­jí­ma­vou čas­ťou kni­hy je dru­há kapi­to­la, kto­rá posky­tu­je infor­má­cie o tom, ako deti pre­mý­šľajú, pre­ží­vajú a vidia, o vzťa­hu rodič - die­ťa, o pri­ja­tí a nepri­ja­tí vo vzťa­hu, aj o jeho význa­me vo vlast­nej rodi­ne i v pes­t­ún­skej sta­rost­li­vos­ti.

Tretia kapi­to­la obsa­hu­je Rodičovské časoz­ber­né kar­tič­ky – v nich rôz­no­fa­reb­ne zapi­su­je kaž­dý člen rodi­ny svo­je povin­nos­ti, čin­nos­ti, aj zába­vu a odpo­či­nok. Následne s nimi pra­cu­je­me na lep­šie vzá­jom­né pozna­nie, poro­zu­me­nie, aj uve­do­me­nie si času, kto­rý venu­je­me spo­loč­ným akti­vi­tám sebe, iným, oddychu...

Štvrtá kapi­to­la je popi­som, ako mož­no pra­co­vať s 12 obráz­ko­vý­mi komu­ni­kač­ný­mi kar­ta­mi, kto­ré sú ku kni­he pri­ba­le­né ako dar­ček. Tieto kar­ty umož­ňujú die­ťaťu v komu­ni­ká­cii vyja­d­riť jed­no­značne svo­je poci­ty, aby sme ho lep­šie pocho­pi­li.

Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy môže kaž­dý rodič i kaž­dý uči­teľ lep­šie poro­zu­mieť die­ťaťu a pomôcť mu účin­nej­šie pri uče­ní, efek­tív­nej­šie ho moti­vo­vať.

 • Autor:Kamila Kopsová, Petr Kops
 • Žánr:pro rodi­če - ostat­ní, peda­go­gi­ka
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.

ttul­ný obrá­zok

Mám rada fil­my a kni­hy. Momentálne píšem ešte pre strán­ku comicbox.eu, pod rov­na­kým menom - Kristina, člán­ky o fil­mo­vých novin­kách a aktu­a­li­tách vo sve­te komik­sov. Som aj spo­lu­au­tor­kou blo­gu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uve­rej­ňu­jem povied­ky.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […]
 • Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)15. prosince 2016 Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%) Nuž, názov knihy znie veľavravne a mnohovýznamovo. Jej podnadpis však uvádza čitateľa do obrazu -  je to „praktický sprievodca na cestu k povolaniu vašich snov…“ Úvodom vám  prezradím  […]
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
 • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
 • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]
 • Brené Brown - Co tě nezabije, to Tě posílí - 99%14. září 2016 Brené Brown - Co tě nezabije, to Tě posílí - 99% Uvažujme spoločne – všetci poznáme neúspech, sklamanie, žiaľ, každý z nás niekedy zakopne, zažije niečo nepríjemné či bolestné. V takých situáciách nám zostávajú zranenia - odreté […]
 • Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%)25. listopadu 2016 Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%) Ak máte záľubu v dobrom jedle a zaujímajú vás recepty naň, potom upriamte pozornosť sem. Vezmite do ruky túto knihu a pozorne si ju pozrite. Pretože práve o naozaj dobrom jedle a naozaj […]
 • Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia3. července 2016 Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia Snívali ste niekedy o vlastnom koníkovi? Dankin najväčší sen je mať koníka. A jedného marcového dňa sa jej tento sen splní! Dostáva žriebätko od strýka Paľa, ktorý býva na farme. Danka, […]
 • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad.Na začiatok je […]
 • Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99%28. listopadu 2016 Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99% Konečne je tu 2. aktualizované vydanie publikácie, na ktoré netrpezlivo už dlhšiu dobu čakalo mnoho odborníkov pomáhajúcich profesií u nás i v Česku. Táto kniha, ktorá prehľadným a veľmi […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.