Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

George Simon:Vlci v rouše beránčím

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Slovem „mani­pu­lace“ se v psy­cho­lo­gii rozumí takové jed­nání, které má za důsle­dek přímé či nepřímé ovliv­nění dru­hých osob, aby jed­nali tak, jak se danému mani­pu­lá­to­rovi zamlouvá. Přímou mani­pu­laci snad není tak těžké roz­po­znat, ovšem zdatní mani­pu­lá­toři jsou schopni ovliv­ňo­vat nás tako­vým způ­so­bem, že ani nezpo­zo­ru­jeme, že mani­pu­lo­váni jsme. A právě roz­po­znání tako­vého cho­vání a způ­sobům, jak se mu brá­nit, se věnuje nová kniha Dr. George Simona.

Dr. Simon je stu­do­vaný kli­nický psy­cho­log, který se mani­pu­lací, mani­pu­lá­tory a obětmi jejich cho­vání zabývá celý život. O tomto tématu před­náší jak v sou­kro­mém, tak stát­ním sek­toru, pub­li­kuje články, a na roz­díl od růz­ných samozva­ných koučů a psy­cho­logů je tedy kom­pe­tent­ním člo­vě­kem, který by měl v této oblasti radit dru­hým. Už to dodává této pub­li­kaci určitý kre­dit důvě­ry­hod­nosti.

Předně nás pub­li­kace uvede do jádra pro­blému – ač by se snad mohlo zdát, že mani­pu­lá­toři nej­sou až tak moc nebez­peční lidé, autor nám hned ze začátku důrazně vysvětlí, že je situ­ace váž­nější, než bychom si mohli mys­let. Manipulátoři v pra­vém slova smyslu jsou naru­šení lidé, kteří bez ohledu na druhé tvrdě pro­sa­zují sami sebe, skrý­vaje to pod rouš­kou sta­rost­li­vosti a péče, pou­ží­vají efek­tivní tak­tiky, které nej­sou snadno roz­po­zna­telné a nevá­hají se uchý­lit k agre­siv­nímu jed­nání. Jednoduše řečeno, jsou to sobečtí lidé, kteří skrytě nutí druhé k tomu, aby jed­nali tak, jak chtějí oni, aniž byste je z toho mohli napřímo obvi­nit. A tako­výmto lidem je jistě záhodno se, když už ne vyhnout, ale­spoň efek­tivně brá­nit.

Další pod­stat­nou částí knihy je peč­livý popis těchto mani­pu­la­tiv­ních tak­tik, spolu s „pří­klady ze života“, které názorně uka­zují, jak tako­véto cho­vání vypadá v praxi. Většina těchto pří­kladů obsa­huje i řešení situ­ace s násled­ným hap­pyen­dem, jenž v reál­ném životě nej­spíš nebude tak snadné, jak je zde líčeno, ale posky­tuje ale­spoň naději, že i zdán­livě neře­ši­telná situ­ace řešení má.

Největší pří­nos této pub­li­kace však spo­čívá v části poslední (kon­krétně kapi­tola 10), kde se čte­nář dozví, jaké aspekty jeho osob­nosti mohou při­spět k tomu, že se jej druzí pokusí mani­pu­lo­vat, a jak se tako­vému jed­nání účinně brá­nit. Dalo by se říci, že je to již sto­krát omí­lané „desa­tero aser­tiv­ního cho­vání“, a nej­spíš tomu tak i je, ovšem velmi sro­zu­mi­telně napsané a vysvět­lené, a roz­hodně pro­spěšné. Schopnost jed­nat aser­tivně je totiž umění, které člo­věk vyu­žije neje­nom ve střetu s mani­pu­lá­tory. Sebeúcta, schop­nost jasně a důrazně vyjá­d­řit svůj vlastní názor a vyme­zit si osobní hra­nice je základ dobré komu­ni­kace, ať už proti Vám stojí mani­pu­lá­tor, či ne.

V knize Vlci v rouše berán­čím je člověk-manipulátor líčen pomalu jako mat­ko­vrah, ovšem prav­dou je, že není radno tako­véto lidi pod­ce­ňo­vat. Ačkoliv jsem po pře­čtení trpěla chvíli para­no­iou a obe­zřetně postu­po­vala kaž­dého člo­věka v mém okolí důklad­nému zkou­mání, zda není mani­pu­lá­tor, kte­rého je nutno vyhos­tit na Mars, knihu hod­no­tím velmi kladně. Byť není pří­liš ino­va­tivní, je snadno pocho­pi­telná, nabízí důkladný vhled do pro­ble­ma­tiky a též efek­tivní způ­soby řešení. Rozhodně stojí za pře­čtení.

Hodnocení: 70%


 • Autor: Simon George
 • Formát / stran: 14×21 cm, 176 stran
 • Datum vydání: 15.10.2015
 • Katalogové číslo: 3197
 • ISBN: 978-80-247-5653-0
 • Kategorie: Komunikační a mana­žer­ské doved­nosti

Kniha ke koupi na Grada.cz.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných fotografií poskytoval i srozumitelné návody na […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe. Když v roce 2006 […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se svou sestrou čekala, až se rodiče vrátí – možná […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem nás se zabývá jednotlivými obory alternativní […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, třeba ochutnáte ovčí sýr. Tyto pohádky doslova […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od nedalekého moře ji nikdo nezaslechl… Těmito věty […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková celebrita a Mia je nadaná cellistka na Julliardu. Ale […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám divit, jak mohla vymyslet něco tak geniálního. Svět […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.