Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

George Simon:Vlci v rouše beránčím

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Slovem „mani­pu­la­ce“ se v psy­cho­lo­gii rozu­mí tako­vé jed­ná­ní, kte­ré má za důsle­dek pří­mé či nepří­mé ovliv­ně­ní dru­hých osob, aby jed­na­li tak, jak se dané­mu mani­pu­lá­to­ro­vi zamlou­vá. Přímou mani­pu­la­ci snad není tak těž­ké roz­po­znat, ovšem zdat­ní mani­pu­lá­to­ři jsou schop­ni ovliv­ňo­vat nás tako­vým způ­so­bem, že ani nezpo­zo­ru­je­me, že mani­pu­lo­vá­ni jsme. A prá­vě roz­po­zná­ní tako­vé­ho cho­vá­ní a způ­sobům, jak se mu brá­nit, se věnu­je nová kni­ha Dr. George Simona.

Dr. Simon je stu­do­va­ný kli­nic­ký psy­cho­log, kte­rý se mani­pu­la­cí, mani­pu­lá­to­ry a obět­mi jejich cho­vá­ní zabý­vá celý život. O tom­to téma­tu před­ná­ší jak v sou­kro­mém, tak stát­ním sek­to­ru, pub­li­ku­je člán­ky, a na roz­díl od růz­ných samozva­ných koučů a psy­cho­lo­gů je tedy kom­pe­tent­ním člo­vě­kem, kte­rý by měl v této oblas­ti radit dru­hým. Už to dodá­vá této pub­li­ka­ci urči­tý kre­dit důvě­ry­hod­nos­ti.

Předně nás pub­li­ka­ce uve­de do jádra pro­blé­mu – ač by se snad mohlo zdát, že mani­pu­lá­to­ři nej­sou až tak moc nebez­peč­ní lidé, autor nám hned ze začát­ku důraz­ně vysvět­lí, že je situ­a­ce váž­něj­ší, než bychom si moh­li mys­let. Manipulátoři v pra­vém slo­va smys­lu jsou naru­še­ní lidé, kte­ří bez ohle­du na dru­hé tvr­dě pro­sa­zu­jí sami sebe, skrý­va­je to pod rouš­kou sta­rost­li­vos­ti a péče, pou­ží­va­jí efek­tiv­ní tak­ti­ky, kte­ré nej­sou snad­no roz­po­zna­tel­né a nevá­ha­jí se uchý­lit k agre­siv­ní­mu jed­ná­ní. Jednoduše řeče­no, jsou to sobeč­tí lidé, kte­ří skry­tě nutí dru­hé k tomu, aby jed­na­li tak, jak chtě­jí oni, aniž bys­te je z toho moh­li napří­mo obvi­nit. A tako­vým­to lidem je jis­tě záhod­no se, když už ne vyhnout, ale­spoň efek­tiv­ně brá­nit.

Další pod­stat­nou čás­tí kni­hy je peč­li­vý popis těch­to mani­pu­la­tiv­ních tak­tik, spo­lu s „pří­kla­dy ze živo­ta“, kte­ré názor­ně uka­zu­jí, jak tako­vé­to cho­vá­ní vypa­dá v pra­xi. Většina těch­to pří­kla­dů obsa­hu­je i řeše­ní situ­a­ce s násled­ným hap­pyen­dem, jenž v reál­ném živo­tě nej­spíš nebu­de tak snad­né, jak je zde líče­no, ale posky­tu­je ale­spoň nadě­ji, že i zdán­li­vě neře­ši­tel­ná situ­a­ce řeše­ní má.

Největší pří­nos této pub­li­ka­ce však spo­čí­vá v čás­ti posled­ní (kon­krét­ně kapi­to­la 10), kde se čte­nář dozví, jaké aspek­ty jeho osob­nos­ti mohou při­spět k tomu, že se jej dru­zí poku­sí mani­pu­lo­vat, a jak se tako­vé­mu jed­ná­ní účin­ně brá­nit. Dalo by se říci, že je to již sto­krát omí­la­né „desa­te­ro aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní“, a nej­spíš tomu tak i je, ovšem vel­mi sro­zu­mi­tel­ně napsa­né a vysvět­le­né, a roz­hod­ně pro­spěš­né. Schopnost jed­nat aser­tiv­ně je totiž umě­ní, kte­ré člo­věk vyu­ži­je neje­nom ve stře­tu s mani­pu­lá­to­ry. Sebeúcta, schop­nost jas­ně a důraz­ně vyjá­d­řit svůj vlast­ní názor a vyme­zit si osob­ní hra­ni­ce je základ dob­ré komu­ni­ka­ce, ať už pro­ti Vám sto­jí mani­pu­lá­tor, či ne.

V kni­ze Vlci v rou­še berán­čím je člověk-manipulátor líčen poma­lu jako mat­ko­vrah, ovšem prav­dou je, že není rad­no tako­vé­to lidi pod­ce­ňo­vat. Ačkoliv jsem po pře­čte­ní trpě­la chví­li para­no­i­ou a obe­zřet­ně postu­po­va­la kaž­dé­ho člo­vě­ka v mém oko­lí důklad­né­mu zkou­má­ní, zda není mani­pu­lá­tor, kte­ré­ho je nut­no vyhos­tit na Mars, kni­hu hod­no­tím vel­mi klad­ně. Byť není pří­liš ino­va­tiv­ní, je snad­no pocho­pi­tel­ná, nabí­zí důklad­ný vhled do pro­ble­ma­ti­ky a též efek­tiv­ní způ­soby řeše­ní. Rozhodně sto­jí za pře­čte­ní.

Hodnocení: 70%


 • Autor: Simon George
 • Formát / stran: 14×21 cm, 176 stran
 • Datum vydá­ní: 15.10.2015
 • Katalogové čís­lo: 3197
 • ISBN: 978-80-247-5653-0
 • Kategorie: Komunikační a mana­žer­ské doved­nos­ti

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných fotografií poskytoval i srozumitelné návody na […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe. Když v roce 2006 […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se svou sestrou čekala, až se rodiče vrátí – možná […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem nás se zabývá jednotlivými obory alternativní […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, třeba ochutnáte ovčí sýr. Tyto pohádky doslova […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od nedalekého moře ji nikdo nezaslechl… Těmito věty […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková celebrita a Mia je nadaná cellistka na Julliardu. Ale […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám divit, jak mohla vymyslet něco tak geniálního. Svět […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X