Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

František Kvíz: Houbařův sen


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
František Kvíz: Houbařův sen
Ohodnoťte člá­nek

Budete s vílou sbí­rat fial­ko­vý pyl, poslou­chat vozy potul­ných ciká­nů, ucí­tí­te pach vlků tak zblíz­ka, až se vám budou ježit chlu­py na zádech, nadý­chá­te na ruce zmrz­lým obrům a já nevím, tře­ba ochut­ná­te ovčí sýr. Tyto pohád­ky doslo­va nabí­ze­jí množ­ství smys­lo­vých zážit­ků. Autorovi se totiž úžas­ně poved­lo vykres­lit nejen oprav­do­vé reá­lie, kde se jeho pří­běhy ode­hrá­va­jí, inspi­ro­vá­ny oprav­du lido­vým vyprá­vě­ním, ale také pří­běhy samot­né. To, co se děje kolem. To, co vám tvo­ří v hla­vě tu skvě­lou atmo­sfé­ru, v níž se ode­hrá­va­jí fak­ta.

A mís­ta, kde se pří­běhy ode­hrá­va­jí, může­te jako bonus oprav­du navští­vit, pro­to­že exis­tu­jí!

„Dnes je dík pra­co­vi­tým lidem v Dolském mlýně odkry­ta spous­ta tako­vých mlýn­ských kame­nů. Těžko už někdo zjis­tí, kte­rý je ten z psí­ho oka. Když si je pro­hléd­ne­te, může­te si ale­spoň udě­lat před­sta­vu, jak obrov­ská ta psí obluda muse­la být. Jisté je ovšem to, že dokud bude ulo­že­no v mlýně, nemů­že vel­ký čer­ný pes zno­vu povstat z baži­ny. Běda ale tomu, kdo by ho do bažin pod Růžovým vrchem dopra­vil zpět…“

Tak, tohle je pros­tá pověst, pří­běh ze sta­ré kro­ni­ky nebo odvy­prá­vě­ný a pře­dá­va­ný po gene­ra­ce, občas jsou někde víly, skřít­ci, posta­vy nad­při­ro­ze­né… a někde je syro­vá pří­ro­da a pří­běhy, kte­ré jsou pro­tknu­ty moud­ros­tí pří­ro­dy. Tohle mi voně­lo jako Bílý tesák:

„Uběhly tři týd­ny a v hlu­bo­kém lese se zaho­ji­la vlčí­mu krá­li trž­ná rána po boji s med­vě­dem. Zlomená noha již také srost­la a král mohl sice kul­ha­vě, ovšem již jis­tě, cho­dit. Nebylo to ješ­tě  na lov, dlou­hý běh či něja­ký boj, ale oko­lo dou­pat se pohy­bo­vat mohl. Jaro pře­chá­ze­lo v léto a zvě­ře bylo dost, tak­že smeč­ka nehla­do­vě­la a nemu­se­la opouš­tět svůj les­ní revír. Wolfin i ostat­ní vlča­ta povy­rost­la a podo­ba­la se svým dospě­lým rodi­čům. Bérin vyros­tl také, ale vzhle­dem byl podo­ben psím rodi­čům. Vyšší a hou­žev­na­těj­ší než vlci. Nebojácný, neú­stup­ný, věr­ný a hrdý. Na dru­hou stra­nu mu chy­bě­la pruž­nost vlčí­ho těla, lep­ší čich, zrak, sluch a schop­nost pohy­bo­vat se neslyš­ně v les­ním pod­ros­tu. Zkrátka tam, kde vlča­ta vyni­ka­la, Bérin byl prů­měr­ný, tam kde se vlča­ta dostá­va­la do úzkých, Bérin neo­myl­ně tri­um­fo­val. Vzájemně se výteč­ně dopl­ňo­va­li a jako smeč­ka tvo­ři­li výbor­ný tým.

Život v lese šel dál svou ces­tou bez zášti ke komu­ko­liv a nikdo netu­šil, co se na ně chys­tá…“

S kaž­dou pohád­kou jsem se zasní­va­la jinak. Každá má totiž svůj oso­bi­tý styl, jiné vyprá­vě­ní, jiné kuli­sy, jinak autor vzal za pače­sy pří­le­ži­tost a námět, kte­rý dostal pod ruku. No, zpr­vu to na mne půso­bi­lo poně­kud neu­če­sa­ně, ale zhru­ba v polo­vi­ně kni­hy jsem si oddech­la s vědo­mím, že to asi byl záměr a že to byl záměr vel­mi rafi­no­va­ný a úspěš­ný. A jedi­neč­ný.

Nořila jsem se hlou­bě­ji a hlou­bě­ji do pří­bě­hů, kte­ré nenu­di­ly snad prá­vě pro­to, že byl kaž­dý napros­to jiný. Každý chut­nal jinak. Jako hos­ti­na o mno­ha cho­dech.

HOUBARUV_SEN_OBALKA_600X900

S tím také ke kni­ze pro­sím při­stu­puj­te. Nedá se snad ani pře­číst na jeden zátah, člo­věk by byl pře­je­de­ný, pře­plá­ca­ný a bylo by mu špat­ně. Každý pří­běh je oprav­du jiný a stej­ně, jako by vám někdo vyprá­věl na dobrou noc jeden, musí­te si hez­ky, opa­tr­ně a poma­lič­ku, vzít jeden pří­běh před kaž­dým spa­ním. Každou noc, kaž­dý večer. Jako lahůd­ku.

Je to sou­bor pří­bě­hů, jež jsou oprav­du jako vzác­né bon­bo­ny z bon­bo­ni­é­ru. Nepředvídatelné, ale lahod­né. Každý jiný. Děti bavi­ly obráz­ky, kte­ré jsou dět­skou rukou kres­le­né a dáva­jí tak pří­bě­hům tu duši, vědo­mí, že s nimi už někdo pra­co­val a dal si tu prá­ci k nim nakres­lit obrá­zek. Vnímal pří­běh. Můžete se na obráz­ky dívat a pře­mýš­let, jak asi děti měly před oči­ma to, co se jim podí­va­lo, čet­lo… Obři, cikán­ské kočov­né vozy, fial­ky, mly­ná­ře, pod­ze­mí Českého Švýcarska? Tolik magic­kých míst, tolik divo­kých a nezkrot­ných poví­da­ček, bájí… Je to poklad­ni­ce pro podob­né tvůr­čí psa­ní, a František Kvíz to vzal za ten správ­ný konec.

Vydalo nakla­da­tel­ství IFP Publishing, 2015, www.ifp-publishing.cz

Renata Petříčková

Knižní milov­ni­ce, kte­rá kni­hy ráda čte, upra­vu­je k doko­na­los­ti, ba i píše. Redaktorka časo­pi­so­vá, webo­vá i kniž­ní, copy­wri­ter­ka i spi­so­va­tel­ka. Vše pěk­né ve svém živo­tě pře­dá­vám dál....

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu?18. prosince 2017 A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu? První dětská knížka, která se na zvířátka dívá jiným způsobem. Roztomilým, leč důrazným.  Lidským. A hodně dětskýma očima. Takovým, že nebudete mít chuť je jíst. Protože vlastně vůbec […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […]
  • Bedekr: Rakousko11. září 2016 Bedekr: Rakousko Po zhlédnutí magazínu České televize jsem byla zvědavá na jeho knižní podobu. Televizní verze nebyla špatná, jen mi tam některé věci vadily, proto mě zajímalo, jak se popraly s knižní […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR