Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Frank Schätzing – Breaking News

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který roz­hodně nemá pro­blém napl­nit poža­do­vaný počet slov, se po něja­kém čase vrací na tuzem­ský knižní trh s novin­kou jmé­nem Breaking News, ve které popi­suje jak aktu­ální poli­tická témata na Blízkém východě, tak rodinné osudy lidí žijí­cích v této kon­flikty zpus­to­šené oblasti. To vše za pří­tom­nosti váleč­ného repor­téra Toma Hagena, kolem kte­rého se vše ode­hrává.

Německý autor Frank Schätzing vstou­pil na knižní scénu již v roce 1995, ale na větší úspěch si musel počkat až do roku 2004, kdy mu vyšla kniha Vzpoura oce­ánů (Der Schwarm). V Breaking News se autor snaží jak o his­to­rický obraz Izraele, tak o kom­plexní popis kon­fliktu ve zmi­ňo­vané oblasti.

Slavný repor­tér Tom Hagen už viděl téměř všechno. V kri­zo­vých oblas­tech světa se pro­hání za pří­běhy, které poté sepi­suje do svých vel­ko­le­pých repor­táží. Bohužel se za nimi pro­hání až tak bez­hlavě, že na ostatní, kteří nesmýšlí stejně, se dívá shora. Když jeho sen­za­cechti­vost způ­sobí smrt něko­lika rukojmí v Afghánistánu, je Tom nucen svoji kari­éru začít odz­novu skrze inter­ne­tové maga­zíny. O tři roky poz­ději se v Izraeli objeví malá šance, kte­rou Tom uchopí pevně do rukou a už nechce pus­tit, ale neu­vě­do­muje si, že už nejde jen o pověst, ale i život.

large

Jak již bylo řečeno, kniha roz­hodně nepo­strádá roz­sah. Přibližně 900 stran se sice může zdát jako obrov­ské množ­ství, kvůli kte­rému ji spousta čte­nářů hned na první pohled odmítne, ale to dělají chybu. Je sice pravda, že některé pasáže jsem četl pouze ze setr­vač­nosti a sezna­mo­vání s posta­vami a pro­stře­dím trvalo prv­ních asi 250 stran, ale Schätzing dokáže i přesto udr­žet váš zájem a touhu knihu dočíst, když už jste ji jed­nou roze­četli. Někdy je však tento rodinný epos – jak by se to, co Schätzing vytvo­řil, dalo nazvat – až pří­liš pro­tkán his­to­ric­kými infor­ma­cemi a sou­vis­lostmi, které až pří­liš naru­šují ply­nu­lost čtení.

Pokud si někdo myslí, že kniha je tvo­řena tak, aby zachy­tila Izrael pouze v nega­tiv­ním smyslu, tak se plete. Většina “špat­ných” situ­ací je sice zasa­zena do této země, Schätzing však podává objek­tivní kon­text celé situ­ace a tedy to určitě není tak, že by na Izrael uka­zo­val prs­tem a ozna­čo­val ho viní­kem.

Hrdinové knihy jsou nao­pak před­klá­dáni čte­náři tak, aby uká­zali mnoho tváří Izraele a aby zachy­tili jeho vnitřní orga­ni­zaci a způ­sob, jak se vypo­řá­dává s neu­stá­lým napě­tím. Vše do teď zmi­ňo­vané a sku­teč­nost, že se v knize prak­ticky nedá najít nějaká nesrov­na­lost, nasvěd­čuje tomu, že Schätzing vyu­ží­val zdroje přímo z oblasti ke zjiš­ťo­vání infor­mací potřeb­ných pro tvorbu díla.

Kniha by se dala dopo­ru­čit pře­de­vším těm, kteří tvrdí, že celou situ­aci v Izraeli znají a mají pře­čte­nou, a co víc, že řešení mají přímo na jazyku, jen dostat moc a pří­le­ži­tost k tomu, je rea­li­zo­vat. Schätzing toto vše popi­suje věro­hodně, stříz­livě a pře­de­vším zábavně, což je u knih to nej­dů­le­ži­tější (tedy pokud je zábava v tomto žánru vůbec možná).

Osobně dost dobře nemůžu zhod­no­tit, zda by se udá­losti popi­so­vané v knize mohly ve sku­teč­nosti ode­hrát a proto zůstane Breaking News fik­tiv­ním thrille­rem se spous­tou akce uvnitř. Celkové hod­no­cení tak může být jen kladné a jedi­ným mínu­sem zůstává již něko­li­krát zmi­ňo­vaná délka, bez které by se to v někte­rých pasá­žích obe­šlo. Fanoušci žánru však roz­hodně zkla­maní nebu­dou a knihu si vychut­nají plnými doušky.


 • EAN: 9788024249742
 • ISBN: 978-80-242-4974-2
 • Nakladatel: Knižní klub
 • Vazba: Pevná bez pře­balu lesklá
 • Počet stran: 888
 • Rok vydání: 2015
 • Rozměry: 155,0×235,0x55,0mm
 • Váha: 972g
 • Jazyk: Česky

Knihy k recenzi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si můžete knihu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila k smrti. V dnešním dravém světě platí, že co si […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima přicházejí na řadu veselé, hravé, přítulné, hrdé a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám divit, jak mohla vymyslet něco tak geniálního. Svět […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Atlasova vzpoura15. ledna 2016 Atlasova vzpoura „Identifikujte dominantní filosofii ve společnosti a můžete předvídat její budoucnost.“ Ayn Rand Jen příliš dlouhý společenský román nebo predikce, která se naplňuje? Filmové plátno a vlastně i literatura už nabídly slušný počet […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co je třeba. Odrazem silných zadních nohou se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe. Když v roce 2006 […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.