Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Frank Schätzing - Breaking News


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Frank Schätzing - Breaking News
Ohodnoťte člá­nek

Další pořád­ná bichle z díl­ny Franka Schätzinga je na svě­tě. Autor, kte­rý roz­hod­ně nemá pro­blém napl­nit poža­do­va­ný počet slov, se po něja­kém čase vra­cí na tuzem­ský kniž­ní trh s novin­kou jmé­nem Breaking News, ve kte­ré popi­su­je jak aktu­ál­ní poli­tic­ká téma­ta na Blízkém výcho­dě, tak rodin­né osu­dy lidí žijí­cích v této kon­flik­ty zpus­to­še­né oblas­ti. To vše za pří­tom­nos­ti váleč­né­ho repor­té­ra Toma Hagena, kolem kte­ré­ho se vše ode­hrá­vá.

Německý autor Frank Schätzing vstou­pil na kniž­ní scé­nu již v roce 1995, ale na vět­ší úspěch si musel počkat až do roku 2004, kdy mu vyšla kni­ha Vzpoura oce­á­nů (Der Schwarm). V Breaking News se autor sna­ží jak o his­to­ric­ký obraz Izraele, tak o kom­plex­ní popis kon­flik­tu ve zmi­ňo­va­né oblas­ti.

Slavný repor­tér Tom Hagen už viděl téměř všech­no. V kri­zo­vých oblas­tech svě­ta se pro­há­ní za pří­běhy, kte­ré poté sepi­su­je do svých vel­ko­le­pých repor­tá­ží. Bohužel se za nimi pro­há­ní až tak bez­hla­vě, že na ostat­ní, kte­ří nesmýš­lí stej­ně, se dívá sho­ra. Když jeho sen­za­cechti­vost způ­so­bí smrt něko­li­ka rukojmí v Afghánistánu, je Tom nucen svo­ji kari­é­ru začít odz­no­vu skr­ze inter­ne­to­vé maga­zí­ny. O tři roky poz­dě­ji se v Izraeli obje­ví malá šan­ce, kte­rou Tom ucho­pí pev­ně do rukou a už nechce pus­tit, ale neu­vě­do­mu­je si, že už nejde jen o pověst, ale i život.

large

Jak již bylo řeče­no, kni­ha roz­hod­ně nepo­strá­dá roz­sah. Přibližně 900 stran se sice může zdát jako obrov­ské množ­ství, kvů­li kte­ré­mu ji spous­ta čte­ná­řů hned na prv­ní pohled odmít­ne, ale to děla­jí chy­bu. Je sice prav­da, že někte­ré pasá­že jsem četl pou­ze ze setr­vač­nos­ti a sezna­mo­vá­ní s posta­va­mi a pro­stře­dím trva­lo prv­ních asi 250 stran, ale Schätzing doká­že i přes­to udr­žet váš zájem a tou­hu kni­hu dočíst, když už jste ji jed­nou roze­čet­li. Někdy je však ten­to rodin­ný epos - jak by se to, co Schätzing vytvo­řil, dalo nazvat - až pří­liš pro­tkán his­to­ric­ký­mi infor­ma­ce­mi a sou­vis­lost­mi, kte­ré až pří­liš naru­šu­jí ply­nu­lost čte­ní.

Pokud si někdo mys­lí, že kni­ha je tvo­ře­na tak, aby zachy­ti­la Izrael pou­ze v nega­tiv­ním smys­lu, tak se ple­te. Většina „špat­ných“ situ­a­cí je sice zasa­ze­na do této země, Schätzing však podá­vá objek­tiv­ní kon­text celé situ­a­ce a tedy to urči­tě není tak, že by na Izrael uka­zo­val prs­tem a ozna­čo­val ho viní­kem.

Hrdinové kni­hy jsou nao­pak před­klá­dá­ni čte­ná­ři tak, aby uká­za­li mno­ho tvá­ří Izraele a aby zachy­ti­li jeho vnitř­ní orga­ni­za­ci a způ­sob, jak se vypo­řá­dá­vá s neu­stá­lým napě­tím. Vše do teď zmi­ňo­va­né a sku­teč­nost, že se v kni­ze prak­tic­ky nedá najít něja­ká nesrov­na­lost, nasvěd­ču­je tomu, že Schätzing vyu­ží­val zdro­je pří­mo z oblas­ti ke zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí potřeb­ných pro tvor­bu díla.

Kniha by se dala dopo­ru­čit pře­de­vším těm, kte­ří tvr­dí, že celou situ­a­ci v Izraeli zna­jí a mají pře­čte­nou, a co víc, že řeše­ní mají pří­mo na jazy­ku, jen dostat moc a pří­le­ži­tost k tomu, je rea­li­zo­vat. Schätzing toto vše popi­su­je věro­hod­ně, stříz­li­vě a pře­de­vším zábav­ně, což je u knih to nej­dů­le­ži­těj­ší (tedy pokud je zába­va v tom­to žán­ru vůbec mož­ná).

Osobně dost dob­ře nemůžu zhod­no­tit, zda by se udá­los­ti popi­so­va­né v kni­ze moh­ly ve sku­teč­nos­ti ode­hrát a pro­to zůsta­ne Breaking News fik­tiv­ním thrille­rem se spous­tou akce uvnitř. Celkové hod­no­ce­ní tak může být jen klad­né a jedi­ným mínu­sem zůstá­vá již něko­li­krát zmi­ňo­va­ná dél­ka, bez kte­ré by se to v někte­rých pasá­žích obe­šlo. Fanoušci žán­ru však roz­hod­ně zkla­ma­ní nebu­dou a kni­hu si vychut­na­jí plný­mi douš­ky.


 • EAN: 9788024249742
 • ISBN: 978-80-242-4974-2
 • Nakladatel: Knižní klub
 • Vazba: Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
 • Počet stran: 888
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Rozměry: 155,0x235,0x55,0mm
 • Váha: 972g
 • Jazyk: Česky

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • Atlasova vzpoura15. ledna 2016 Atlasova vzpoura „Identifikujte dominantní filosofii ve společnosti a můžete předvídat její budoucnost.“ Ayn Rand Jen příliš dlouhý společenský román nebo predikce, která se naplňuje? Filmové plátno […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
 • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Recenze knih