Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Co všechno se můžete dově­dět ze sla­bi­káře eko­no­mie, ve kte­rém se od vydání nemu­sela změ­nit snad ani čárka?

Pokud se chce člo­věk dově­dět něco o eko­no­mii nebo eko­no­mice (eko­no­mie je samotná věda, eko­no­mika je kon­krétní hos­po­da­ření státu nebo firmy), má dnes docela dost mož­ností.

Jsou tu učeb­nice, popu­la­ri­zační knihy, před­nášky a na Youtube je mate­i­rálu taky cel­kem hodně. Něco z toho je rela­tivně jed­no­du­ché, ale vět­ši­nou to zabírá jen určitý pro­blém, určitý detail vývoje této vědy o cho­vání spo­leč­nosti.

Na dru­hou stranu pokud budete chtít poro­zu­mět eko­no­mii v cel­ko­vém měřítku, čeká vás docela dost práce a bude vás navíc trá­pit jedna věc – je to sku­tečně takhle? Vždycky se totiž najde někdo, kdo vám bude tvr­dit pravý opak. A čemu pak věřit, když každý má před jmé­nem i za jmé­nem hro­madu titulů?

Naštěstí je tu ale jedna mož­nost, která vám neza­bere ani den. Čte se totiž velmi jed­no­duše a při­tom při­náší infor­mace a myš­lenky, které dodnes nikdo nepře­ko­nal. Byly sice potí­rány, byly urá­ženy, ale na jejich plat­nosti se nic nezmě­nilo. Tato kniha totiž při­náší poro­zu­mění eko­no­mii skrze vyvra­cení jejich nej­vět­ších mýtů a omylů. V pod­statě učí upo­zor­ně­ním na to, čemu se vyhnout. Univerzální radou v tomto směru je vyhnout se myš­lení davu.

Ta kniha se jme­nuje Ekonomie v jedné lekci, jejím auto­rem je Henry Hazlitt a přes­tože byla napsána roku 1946, na jejím obsahu se do dneš­ních dnů nemu­selo nic změ­nit. Abychom pocho­pili proč tomu tak je, je potřeba začít tro­chu od autora.

Hazlitt byl ame­rický liber­ta­ri­a­nis­tický filo­sof, eko­nom a hlavně novi­nář pro Wall Street Journal, New York Times, Neewsweek a další listy. Na roz­díl od mnoha dal­ších eko­nomů neměl aka­de­mické vzdě­lání a strá­vil na New York Citys City College pouze rok a půl. Ale byl vyba­ven neko­neč­nou zvě­da­vostí a sna­hou při­chá­zet věcem na kloub. Právě jeho aka­de­mická nezka­že­nost, která mu zabrá­nila jis­tým způ­so­bem zkost­na­tět v nějaké názo­rové pozici a jeho novi­nář­ská praxe z něj činily člo­věka schop­ného vyhmát­nout to pod­statné a pojme­no­vat to tak, jak to opravdu je.

Ekonomie v jedné lekci nemá ani dvě stě stran. Je to opravdu věc, kte­rou si vez­mete večer do postele a dočtete ji nej­poz­ději druhý den. Je psána velmi pří­stup­ným jazy­kem, se spous­tou pří­kladů, které známe z den­ního života a ze zpráv.

Naučí vás poznat špat­ného a dob­rého eko­noma, naučí vás roze­znat bez­pro­střední i dlou­ho­dobé dopady vlád­ních opat­ření a naučí vás hlavně pát­rat po sku­teč­ném významu toho, co se kolem vás děje.

Po pře­čtení knihy hrozí lehká duševní nevol­nost. Způsobuje ji pocho­pení spousty omylů a chyb, které jsou v zájmu nej­růz­něj­ších sku­pin stále pro­vá­děny a ačkoli při­ná­šejí stále stejné výsledky, jsou obha­jo­vány zká­zo­nos­nou větou ,,Vždycky jsem to tak dělali.“ nebo ,,Je to i ve vašem zájmu.“

Ne, v zájmu kaž­dého schop­ného jed­not­livce je nor­málně fun­gu­jící eko­no­mika bez potla­čo­vání svo­body člo­věka a bez házení klacků pod nohy těm, kteří chtějí uspět.

Svazek roz­hodně není jedi­nou velmi lid­sky psa­nou eko­no­mic­kou kni­hou. Je ale jed­nou z těch, které na malém pro­storu nesou opravdu velké posel­ství.

Základ: shr­nutí prin­cipů libe­rální eko­no­mie

Navíc:

  • nestár­noucí sva­zek
  • velice sro­zu­mi­telné pojetí
  • demon­strace na pří­kla­dech, které lze najít v běž­ném životě

Blog autora: http://umenivyberu.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.