Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Ekonomie v jed­né lek­ci aneb Slabikář eko­no­mie
Ohodnoťte člá­nek

Co všech­no se může­te dově­dět ze sla­bi­ká­ře eko­no­mie, ve kte­rém se od vydá­ní nemu­se­la změ­nit snad ani čár­ka?

Pokud se chce člo­věk dově­dět něco o eko­no­mii nebo eko­no­mi­ce (eko­no­mie je samot­ná věda, eko­no­mi­ka je kon­krét­ní hos­po­da­ře­ní stá­tu nebo fir­my), má dnes doce­la dost mož­nos­tí.

Jsou tu učeb­ni­ce, popu­la­ri­zač­ní kni­hy, před­náš­ky a na Youtube je mate­i­rá­lu taky cel­kem hod­ně. Něco z toho je rela­tiv­ně jed­no­du­ché, ale vět­ši­nou to zabí­rá jen urči­tý pro­blém, urči­tý detail vývo­je této vědy o cho­vá­ní spo­leč­nos­ti.

Na dru­hou stra­nu pokud bude­te chtít poro­zu­mět eko­no­mii v cel­ko­vém měřít­ku, čeká vás doce­la dost prá­ce a bude vás navíc trá­pit jed­na věc – je to sku­teč­ně takhle? Vždycky se totiž najde někdo, kdo vám bude tvr­dit pra­vý opak. A čemu pak věřit, když kaž­dý má před jmé­nem i za jmé­nem hro­ma­du titu­lů?

Naštěstí je tu ale jed­na mož­nost, kte­rá vám neza­be­re ani den. Čte se totiž vel­mi jed­no­du­še a při­tom při­ná­ší infor­ma­ce a myš­len­ky, kte­ré dodnes nikdo nepře­ko­nal. Byly sice potí­rá­ny, byly urá­že­ny, ale na jejich plat­nos­ti se nic nezmě­ni­lo. Tato kni­ha totiž při­ná­ší poro­zu­mě­ní eko­no­mii skr­ze vyvra­ce­ní jejich nej­vět­ších mýtů a omy­lů. V pod­sta­tě učí upo­zor­ně­ním na to, čemu se vyhnout. Univerzální radou v tom­to smě­ru je vyhnout se myš­le­ní davu.

Ta kni­ha se jme­nu­je Ekonomie v jed­né lek­ci, jejím auto­rem je Henry Hazlitt a přes­to­že byla napsá­na roku 1946, na jejím obsa­hu se do dneš­ních dnů nemu­se­lo nic změ­nit. Abychom pocho­pi­li proč tomu tak je, je potře­ba začít tro­chu od auto­ra.

Hazlitt byl ame­ric­ký liber­ta­ri­a­nis­tic­ký filo­sof, eko­nom a hlav­ně novi­nář pro Wall Street Journal, New York Times, Neewsweek a dal­ší lis­ty. Na roz­díl od mno­ha dal­ších eko­no­mů neměl aka­de­mic­ké vzdě­lá­ní a strá­vil na New York Citys City College pou­ze rok a půl. Ale byl vyba­ven neko­neč­nou zvě­da­vos­tí a sna­hou při­chá­zet věcem na kloub. Právě jeho aka­de­mic­ká nezka­že­nost, kte­rá mu zabrá­ni­la jis­tým způ­so­bem zkost­na­tět v něja­ké názo­ro­vé pozi­ci a jeho novi­nář­ská pra­xe z něj čini­ly člo­vě­ka schop­né­ho vyhmát­nout to pod­stat­né a pojme­no­vat to tak, jak to oprav­du je.

Ekonomie v jed­né lek­ci nemá ani dvě stě stran. Je to oprav­du věc, kte­rou si vez­me­te večer do poste­le a dočte­te ji nej­poz­dě­ji dru­hý den. Je psá­na vel­mi pří­stup­ným jazy­kem, se spous­tou pří­kla­dů, kte­ré zná­me z den­ní­ho živo­ta a ze zpráv.

Naučí vás poznat špat­né­ho a dob­ré­ho eko­no­ma, nau­čí vás roze­znat bez­pro­střed­ní i dlou­ho­do­bé dopa­dy vlád­ních opat­ře­ní a nau­čí vás hlav­ně pát­rat po sku­teč­ném význa­mu toho, co se kolem vás děje.

Po pře­čte­ní kni­hy hro­zí leh­ká dušev­ní nevol­nost. Způsobuje ji pocho­pe­ní spous­ty omy­lů a chyb, kte­ré jsou v zájmu nej­růz­něj­ších sku­pin stá­le pro­vá­dě­ny a ačko­li při­ná­še­jí stá­le stej­né výsled­ky, jsou obha­jo­vá­ny zká­zo­nos­nou větou „Vždycky jsem to tak děla­li.“ nebo „Je to i ve vašem zájmu.“

Ne, v zájmu kaž­dé­ho schop­né­ho jed­not­liv­ce je nor­mál­ně fun­gu­jí­cí eko­no­mi­ka bez potla­čo­vá­ní svo­bo­dy člo­vě­ka a bez háze­ní klac­ků pod nohy těm, kte­ří chtě­jí uspět.

Svazek roz­hod­ně není jedi­nou vel­mi lid­sky psa­nou eko­no­mic­kou kni­hou. Je ale jed­nou z těch, kte­ré na malém pro­sto­ru nesou oprav­du vel­ké posel­ství.

Základ: shr­nu­tí prin­ci­pů libe­rál­ní eko­no­mie

Navíc:

 • nestár­nou­cí sva­zek
 • veli­ce sro­zu­mi­tel­né poje­tí
 • demon­stra­ce na pří­kla­dech, kte­ré lze najít v běž­ném živo­tě

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • Kiršův Milionový email7. prosince 2015 Kiršův Milionový email O Davidu Kiršovi jsem se možná už někdy zmiňoval. Ačkoli mám o jeho osobě stále některé pochybnosti, jeho knížka Milionový email mne mile překvapila. Je fakt, že si mohl odpustit to […]
 • Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu4. února 2016 Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud budete někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pamatujte na jednu věc: tvaruje se ve flétnách na sekt […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
 • Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]25. listopadu 2015 Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%] "Ústa jsou podivné místo." Tak začíná třetí kniha z dílny mladého amerického spisovatele Joshua Ferrise, autora, "který se v posledních letech prosazuje jako jeden z nevýraznějších […]
 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
 • Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný7. prosince 2015 Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný „V rozporu s tím, co občas slyšíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůli nebo přání. Lze s ním jen lépe nebo hůře naložit.“ To jsou úvodní slova knihy Jana Urbana Jak lépe […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání31. ledna 2016 Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání Opravdu se tu člověk doví, co potřebuje, nebo jde jen o stránky prázdných slov? Příruček o podnikání, které shrnují poznatky a postřehy světových miliardářů a historii jejich impérií, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR