Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

E. L. James: Grey – 52 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čte­nářů, kteří si velmi oblí­bili její tri­lo­gii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů tem­notyPadesát odstínů svo­body.

Této audi­o­na­hrávce pro­půj­čil hlas Michal Slaný, člen čino­hry Národního diva­dla v Praze a před­sta­vi­tel něko­lika fil­mo­vých rolí.

Audiokniha se navrací k prv­nímu dílu tri­lo­gie. Má formu deníku, jenž začíná 9.5. 2011, tedy ve stejný den, kdy dochází k osu­do­vému setkání stu­dentky Anastasie Steeleové s ředi­te­lem Grey Enterprises Holdings s.r.o., a končí 9.6. 2011. Děj je líčen z pohledu hlav­ního hrdiny pří­běhu.

Oproti dív­čímu pohledu na svět, jenž byl jem­nější, tomuto dílu domi­nuje snaha o muž­ský styl vyja­d­řo­vání. Pánský pohled se pro­je­vuje zejména čas­tým opa­ko­vá­ním vul­ga­rismů a vět­ším zamě­ře­ním na pudové sig­nály. Anastasiin idol zde odkládá kul­ti­vo­va­nost i důstoj­nost. Přestože by měl být touto upřím­ností poslu­cha­čům bližší, místy může půso­bit odpu­divě.

Autorka se pokouší o psy­cho­lo­gic­kou ana­lýzu Greyovy naru­šené osob­nosti, což činí pro­střed­nic­tvím jeho zne­po­ko­ju­jí­cích snů se vzpo­mín­kami na dět­ství do čtvr­tého roku života. E.L. Jamesová se snaží pře­svěd­čit čte­náře, že je Christian kladná postava, která se pouze své­ráz­ným způ­so­bem vyrov­nává s tra­gic­kou minu­lostí.

Hrdinovi lze při­číst k dobru, že nezku­še­nou stu­dentku nej­prve sám před sebou varuje, přes­tože touží po její blíz­kosti a vyhle­dává ji. Nízké sebe­vě­domí se snaží kom­pen­zo­vat luxu­sem i nej­růz­něj­šími výstřelky. Přestože tvrdí, že mu psy­cho­te­ra­pe­u­tova léčba pomáhá, zlep­šení na jeho psy­chice není pří­liš zna­telné. Na poslu­chače může půso­bit jako zhýč­kaný boháč, jehož hlav­ním pro­blé­mem je dosta­tek peněz a čas na pře­mýš­lení o svých poci­tech. Pisatelka vyzdvi­huje jeho pra­co­vi­tost, navzdory ní však hrdina v sobě nena­lezl ani dost vytr­va­losti k úspěš­nému dokon­čení stu­dia na vysoké škole.

Grey působí roz­pol­ceně. Přestože poci­ťuje k Anastasii lásku, má touhu ji trestat.  Sám před sebou to omlouvá těž­kou minu­lostí, čímž však pozbývá oné rytíř­skosti a snahy o sebeza­pření, které by mu slu­šely více.

Velký důraz je zde kla­den na nedo­sta­tek jídla, který zaží­val v bato­le­cím věku. Z tohoto důvodu hrdinku neu­stále nutí, aby vše dojí­dala, což je pro ni trau­ma­tické. Sám tak může být pří­či­nou psy­chic­kých pro­blémů, které by se mohly u zpo­čátku křehké stu­dentky pro­je­vit. Rozporuplný je i jeho vztah k penězům. Dary zahr­nuje pouze Anastasii, jinak štěd­rostí neo­plývá a je velmi přís­ným, nároč­ným i nála­do­vým zaměst­na­va­te­lem. Navzdory jeho aro­gant­nímu cho­vání jej mají zaměst­nanci rádi a trpě­livě sná­šejí jeho vrto­chy. Nejvíce s ním sou­cítí řidič Taylor či hos­po­dyně Jonesová, které je líto, jak se po odchodu Any Christian trápí a pustne. Rozchod s pří­tel­kyní těžce nese mimo jiné i z poně­kud sobec­kého důvodu, jeli­kož jej znovu začí­nají pro­ná­sle­do­vat noční můry, které, když byl s ní, zázračně zmi­zely.

Některé pasáže jsou zdlou­havé, napří­klad hrdi­nova řeč k pro­mo­va­ným stu­den­tům či popis plachtění ve větroni. Rovněž vět­šina dia­logů děj zpo­ma­luje. Greyova part­nerka se marně snaží zjis­tit, proč se Christiana nesmí dotknout a ptá se na jeho minu­lost. On jí nechce nic pro­zra­dit, ale tápe i sám poslu­chač, když hrdina v sobě bolestné vzpo­mínky potla­čuje a nechce si je při­znat ani sám před sebou. Záhada je objas­něna až na samém konci děje pro­střed­nic­tvím dal­šího živého snu. Také se zde vysky­tuje pří­liš mnoho ero­tic­kých scén, což dílu ubírá na ele­ganci a působí roz­vláč­nost pří­běhu.

Nejzdařilejší je oproti tomu roz­ho­vor s dok­to­rem Flynnem v jedné ze závě­reč­ných kapi­tol, jenž posu­nuje děj dopředu a napo­máhá hrdi­novi k lepší sebe­re­flexi. Závěr je, dle mého názoru, poměrně zda­řilý a tryská z něj naděje v lepší budouc­nost. Chvályhodná je i snaha o věro­hod­nou dět­skou sty­lis­tiku v pří­padě noč­ních děsů se střípky vzpo­mí­nek na krutý život s vlastní mat­kou, které mají při­blí­žit hrdi­novo myš­lení v dané době.

Na této audi­o­na­hrávce oce­ňuji, že při líčení snů, jež osvět­lují moti­vaci hlavní postavy pří­běhu, je pou­žita ozvěna, což napo­máhá odli­šit před­stavy od sku­teč­nosti. Hlas Michala Slaného působí mla­distvě a vzhle­dem k tomu, že se jedná o popis života sedm­a­dva­ce­ti­le­tého muže, nahrávku vhod­ným způ­so­bem dopl­ňuje.

Tuto audi­ok­nihu dopo­ru­čuji těm, kte­rým se líbil první díl tri­lo­gie Padesát odstínů šedi. Připomenou si v ní mnoho momentů, které již znají, ale z jiného úhlu pohledu. Audiokniha Grey dopl­ňuje infor­mace, které čte­nář neměl mož­nost dosud zjis­tit.


  • Autor:E L James
  • Interpret:Michal Slaný

Kniha ke koupi na : http://audioteka.cz

Knihu k recenzi poskytl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.