Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dragonlance…Sága dračích kopí

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí.
Kéž tvé brnění nikdy nezre­ziví.
Kéž tři měsíce vedou tvoji magii.
Kéž jsou tvé mod­litby vysly­šeny.
Kéž je tvůj vous dlouhý.
Kéž ti tvůj Životní úkol nikdy neu­razí nos.
Kéž tvá pra­kovka zpívá.
Kéž tvá vlast vzkvétá.
Kéž draci nikdy nepře­sta­nou vzlé­tat do tvých snů.

Věnování Krynnským pout­ní­kům, Draci let­ního žáru

O sérii DragonLance by se dalo mlu­vit nebo psát velmi dlouho. Za dobu svého trvání si tato série, herní svět a další při­po­jené pro­dukty vydo­byly stejně sta­bilní místo na fan­tasy obloze jako samotná pra­vi­dla Dungeons and Dragons, série Magic the Gathering nebo třeba knihy Forgotten Realms. Je to zkrátka další svět, se kte­rým je potřeba za všech okol­ností počí­tat a je chy­bou se o něm nezmí­nit.

Narazil jsem na ně před mnoha lety. U kama­ráda jsem pro­chá­zel velmi dobře záso­be­nou fan­tasy kni­hovnu a zau­jaly mne obálky s draky. Draky má tak nějak rád každý. Měl jsem tak v ruce tři díly Dračích kro­nik v původ­ních vyni­ka­jí­cích obál­kách, které už dneska skoro nejde sehnat. Tím neří­kám, že nové obálky a další díly jsou mizerné, ale člo­věk často nerad opouští vydání, se kte­rým se setkal poprvé. Je to to samé, jako původní obálky Feistova Mága.

Zpět k dra­kům. Měl jsem tak v ruce Draky pod­zim­ního sou­mraku, Draky zimní noci a Draky jar­ního úsvitu. Na všech obál­kách něko­lik mne zatím nezná­mých postav a za nimi draka jed­nou čer­ve­ného, pak mod­rého a nako­nec zele­ného. A čekalo mne asi 1200 stran fan­tasy četby…po jejímž absol­vo­vání dodá­vám fan­tasy četby jako řemen!

DoATwp2_800x600

Po letech se mi stalo, že jsem u jedné knihy řval smí­chy, pla­kal doje­tím a hrdi­nům přál vše dobré i s nimi napro­sto sou­cí­til v oka­mži­cích jejich smutku.

Série samotná vychází z kla­sic­kých pra­vi­del DnD a drží se tudíž jejich záko­ni­tostí. Ne tím, že byste v poznám­kách pod tex­tem měli v sou­bo­jo­vých scé­nách zapsány hody kost­kou na útok, ale respek­tují napří­klad nut­nost učení se kouz­lům a nekom­pa­ti­bi­litu magií kněží, dru­idů a čaro­dějů, stejně jako roz­dě­lení mágů podle nau­tra­lity, dobra nebo zla.

A pak je tu Raistlin. Raistlin Majere, čaro­děj se zla­tou kůží a zor­nič­kami ve tvaru pře­sý­pa­cích hodin. Prošel mno­hými časy i světy, vidí osud každé bytosti a jediná věta reálné osoby dala vznik­nout jeho cha­rak­teru. Abych tro­chu při­blí­žil atmo­sféru, dovolte úry­vek z před­mluvy knihy Procitnutí mága:

,,JE TOMU UŽ VÍCE NEŽ DESET LET, KDY JSME SE poprvé sešli v mém malém bytě, abychom si zahráli hru. V té době Dragonlance znala jenom malá hrstka z nás, byla to pro nás novinka plná pří­slibů, jejíž hod­notu jsme dosud nedo­ce­nili. Hráli jsme první dob­ro­druž­ství, které se po čase uká­zalo být nád­her­nou zku­še­ností pro mili­ony dal­ších — ale tu noc, jak si vzpo­mí­nám, jsme vlastně ani nevě­děli, co vůbec děláme.

Já jsem hru hrál podle svých narychlo sesta­ve­ných pozná­mek. Moje žena a Margaret byly tehdy také mezi ostat­ními hosty, kteří se ze všech sil sna­žili vytvo­řit své postavy z pou­hých nejas­ných obrysů, jež jsme jim dali. Kdo byli ti Hrdinové Kopí? A jací ve sku­teč­nosti vlastně byli?

Začali jsme hrát hru a já se tehdy obrá­til na svého dob­rého pří­tele Terryho Phillipse a zeptal jsem se ho, co dělá jeho hrdina. Terry pro­mlu­vil… a svět Krynnu se tak navždy změ­nil. Jeho chraplavý hlas, jeho sar­kas­mus a hoř­kost, mas­ku­jící aro­ganci a sílu, která nikdy nepo­tře­bo­vala být zdů­raz­ňo­vána, to vše bylo náhle tak sku­tečné.

Všichni v míst­nosti byli ochro­mení i vydě­šení záro­veň. Margaret do dneška tvrdí, že Terry na sobě tehdy na tom večírku měl černé rou­cho.

Terry Phillips si vybral za svou postavu Raistlina a touto osu­do­vou vol­bou dal vznik­nout té nej­zá­sad­nější postavě z Dračích kopí. Terry dokonce napsal i game­book o Raistlinově zkoušce, jež měla stejný název jako kniha, kte­rou nyní držíte v ruce.

Krynn – a to už vůbec nemlu­vím o Margaret a o mně samot­ném – dluží Terrymu podě­ko­vání za to, že nám Raistlina při­vedl.

Ostatní postavy z Dračích kopí mají jiné tvůrce, ale Margaret dávala od samého začátku všem zain­te­re­so­va­ným oso­bám na vědomí, že Raistlin je výhradně a jen její. My ostatní jsme jí nikdy tohoto tem­ného mága nezá­vi­děli – zdálo se totiž, že ona jediná dokáže zjem­nit jeho vlast­nosti a uti­šit jeho neklid­nou duši. Pravdou je, že Raistlin nás ostatní děsil tak, že jsme se před ním raději drželi zpátky. Jedině Margaret věděla, jak tuto hlu­bo­kou pro­past pře­ko­nat.


Raistlin Majere a Usha, ang­lická obálka Času bra­tr­ství

Raistlin Majere je asi nej­zá­sad­nější posta­vou série, ale roz­hodně ne jedi­nou, která stojí za pozor­nost. Tanis Půlelf s jeho milostné pro­blémy, Tas Bosonožka jako šotek neschopný cítit strach (u šotků je to bio­lo­gická vlast­nost, ne poru­cha), skle­ro­tický a senilní čaro­děj Fišpán při­ka­zu­jící dra­kům či nemi­lo­srdná Kitiara Uth Mather…

Krásu všem kni­hám při­dává také to, že volně vychází se ze sku­tečně ode­hra­ných dob­ro­druž­ství autorů samot­ných. Asi ne celý jejich prů­běh, ale část roz­hodně ano.

Je pak jen dobře, že české pře­klady začaly opět vychá­zet a opět se tak obje­vily na pul­tech. V tro­chu jiném for­mátu, s jinými obál­kami, ale stále DragonLance. Vzhledem k tomu, že celý svět zahr­nuje si zatím asi 49 sérií, kaž­dou v počtu 3 – 7 svazků, máme se roz­hodně ještě na co těšit.

original

Nakonec není od věci zmí­nit fil­mo­vou verzi.

Ta se sice vydala ces­tou ani­máku v kom­bi­naci kla­sic­kého kres­lení a počí­ta­čové ren­de­race, ale upřímně si mys­lím, že tahle kom­bi­nace má ve fan­tasy a scifi dílech něco do sebe. Rozhodně mi neva­dila a je to zase něco tro­chu jiného. Osobně jsem měl pocit, jako kdy­bych to spíš hrál než viděl jako film, což je u fan­tasy filmu milé.

Hudba se povedla a volba hlasů pro jed­not­livé postavy taky. Film zpra­co­vává pří­běh Draků pod­zim­ního sou­mraku a o dal­ším snímků z tohoto uni­verza nevím.

Základ: anglo ame­rická fan­tasy zalo­žená na pra­vi­dlech Dungeons and Dragons

Navíc:

  • cha­rak­tery, které při­ros­tou k srdci
  • držení se záko­ni­tosti DnD
  • velmi podrobně navr­žený svět

Blog autora: http://umenivyberu.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.