Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdamiPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Detektivní kan­ce­lář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězda­mi
Ohodnoťte člá­nek

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“

Vítězslav Nezval, Básně noci

Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i dal­ší kusy pořád­ný nářez?

O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se popr­vé dově­děl už před lety. Tehdy jsem se vysky­tl na něja­kém kniž­ním fes­ti­va­lu, kde mimo jiné v rám­ci pro­mo akce roz­dá­va­li ochut­náv­ku v podo­bě prv­ní­ho čís­la časo­pi­su Pevnost. A pokud mne paměť nekla­me, byl tam s ní roz­ho­vor nebo něja­ká repor­táž, cosi o lar­pech nebo let­ních tábo­rech zamě­ře­ných na tvůr­čí psa­ní. Už si to přes­ně nevy­ba­vu­ju a zůsta­lo mi v pamě­ti jen jmé­no a spo­je­ní s lite­ra­tu­rou a fan­tas­ti­kou.

Druhé setká­ní nasta­lo cca před půl rokem. Napadlo mě, že by neby­lo od věci udě­lat si tro­chu pře­hled o čes­ké fan­tas­ti­ce, hlav­ně té zatím nepro­fe­si­o­nál­ní, tedy napří­klad o sou­těž­ních povíd­kách ve sbor­ní­cích.

Netrvalo dlou­ho a měl jsem v ruce tři roč­ní­ky Drakobijců. Z časo­vých důvo­dů jsem pře­louskal jen jeden…ale mys­lím, že ten správ­ný. Proč? Protože kro­mě jiných kusů se zde vyskyt­la povíd­ka „Brána“, kte­rá, upřím­ně, ve spo­leč­nos­ti ostat­ních poví­dek těž­ce vyční­va­la.

Pak jsme si s Lucií rea­go­va­li na něko­lik komen­tá­řů na face­boo­ku ve sku­pi­ně pro budou­cí spi­so­va­te­le a teh­dy jsem si řekl, že by neby­lo od věci pře­číst si od ní něco dal­ší­ho…

Čekal jsem, že to bude dobré…a sple­tl jsem se, pro­to­že ta kni­ha je zatra­ce­ně dob­rá. Z něko­li­ka důvo­dů, díky kte­rým by se Sirius dle mého názo­ru nemu­sel sty­dět ani v dal­ších jazy­cích ani před zahra­nič­ním pub­li­kem.

Za prvé nejde o nesou­vi­se­jí­cí pří­pa­dy, kte­ré by byly pro­po­je­ny jen ústřed­ní­mi posta­va­mi detek­ti­vů s tajem­ným zaměst­na­va­te­lem ope­ru­jí­cícm kde­si v poza­dí. Ne, Sirius gra­du­je jako dob­ře navr­že­ný seri­ál, kte­rý postup­ně roz­ví­jí jak cha­rak­te­ry postav, tak hroz­by na dru­hé stra­ně, kte­rým je potře­ba čelit.

Ty se nescho­vá­va­jí za por­tá­ly, ale jsou pří­tom­né v růz­ných podo­bách pří­mo v našem svě­tě. Protože dal­ší svě­ty jsou koli­krát vel­mi blíz­ko, sta­čí pro­jít přes vhod­ný stín nebo kresbou na ulici…a ne vždyc­ky jso to mýty přá­tel­ské, vel­mi čas­to jsou to mini­mál­ně tvr­dí obchod­ní­ci, kte­ří oplát­kou za své služ­by chtě­jí kus vaší osob­nos­ti, pří­pad­ně minu­los­ti.

Ze sty­lu psa­ní je vel­mi dob­ře a při­ro­ze­ně znát to, čím mne okouz­li­la už Brána – Lucie si na nic nehra­je. Nesnaží se zavdě­čit té či oné sku­pi­ně čte­ná­řů, ale pros­tě při­chá­zí s mýty a legen­da­mi a ply­nu­le je zaplé­tá do akce, psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­la­ce i pro­stře­dí. A přes­ně jako podti­tul její­ho webu zní „Představ si něco, co nee­xis­tu­je.“ tak i tady si cel­kem čas­to při­pa­dá­te, jako když ved­le vás sto­jí Morfeus, vlád­ce snů, nata­hu­je k vám ruku s a úsmě­vem na tvá­ří říká: „Tohle je jen začá­tek, pojď se mnou a uká­žu ti víc.“

A to způ­so­bem, kdy jsem si za prvé kni­hu uží­val jako poma­lé popí­je­ní dob­ré whis­ky (a pro­to ji četl tak dlou­ho), za dru­hé si při čte­ní vzpo­mněl na Vzor Amberu, Pratchettův Svobodnej národ i Doctora Who nebo seri­ál Hranice nemož­né­ho.

Nevím, jest­li se něčím ze zmí­ně­né­ho Lucie oprav­du inspi­ro­va­la, ale já si na ně při čte­ní vzpo­mněl – v nej­lep­ším slo­va smys­lu – a byl jsem u podob­né­ho vytr­že­ní jako když se Matt Smith pro­há­ní s TARDISem nad Londýnem. Ani Sirius, ani Lucka se nebo­jí vyšláp­nout si vlast­ní ces­tič­ku a jít po ní s hrdos­tí, kte­rá krás­ně fun­gu­je a urči­tě ješ­tě dlou­ho bude.

Dalším obrov­ským kla­dem kni­hy je uvě­ři­tel­nost a tvor­ba atmo­sfé­ry skr­ze drob­né detai­ly. Už jen při pro­lo­gu slo­že­né­mu ze čtyř roč­ních obdo­bí jsem cítil jak moř­ské pobře­ží, mra­zi­vou plí­ži­vou hroz­bu v hlouč­ku dětí i tem­no­tu opuš­tě­né­ho domu někde v Paříži.

Napadá mě snad jedi­ná drob­ná výt­ka. Ze začát­ku jsem měl leh­ké potí­že uvě­řit mož­ná pří­liš spi­sov­ným dia­lo­gům i vnitř­ním mono­lo­gům postav, ale to je jen drob­ný detail.

Tým dvou sle­čen a dvou pánů a jejich šéfa, kte­rý jako šedá emi­nen­ce hýbě někte­rý­mi udá­lost­mi a se svý­mi zaměst­nan­ci komu­ni­ku­je téměř výluč­ně elek­tro­nic­ky.

Každý tu má svo­je síly a schop­nos­ti a kaž­dý má i něja­kou tu tem­nou minu­lost a věci, u kte­rých se nebu­de zlo­bit, když zůsta­nou hez­ky scho­va­né. Ale všich­ni jsou ochot­ni posta­vit se výzvě, ať jsou to oživlé dět­ské hry, osvo­bo­ze­ní taj­né­ho věz­ně nebo jen člo­věk, kte­ré­ho pro­vá­zí bří­mě minu­lých živo­tů.

A svět kolem vás se může vždyc­ky změ­nit, ať už jde­te lesem, nebo se jen podí­vá­te pozor­ně na hvězdy na oblo­ze…

Základní šab­lo­na: pří­pa­dy detek­tiv­ní kan­ce­lá­ře zamě­ře­né na nad­při­ro­ze­no

Navíc:

 • čes­ká tvor­ba
 • vrs­tev­na­tost tex­tu
 • odka­zy na mýty, legen­dy, pověs­ti
 • jed­no­tí­cí pří­běh pro­stu­pu­jí­cí celou kni­hou
 • hut­ný a čitel­ný text, kte­rý chce­te číst poma­lu a pozor­ně, pro­to­že si ho chce­te užít

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 10. října 2015 Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše "Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů." Vítězslav Nezval, Básně noci O Lucii Lukačovičové, autorce Siria, jsem se poprvé dověděl už před lety. Tehdy jsem se vyskytl na […]
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
 • Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!31. ledna 2016 Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole! Zábavně podaná etiketa nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to. Když se řekne etiketa, mnoha lidem asi naskočí jméno doktora Ladislava Špačka. Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla […]
 • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • Menna van Praag: Dům v ulici Naděje4. března 2016 Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako na chvíli, kdy otevřete sladkou bonboniéru vonící těžkou čokoládovou vůní a vezmete si… Bylo mi […]
 • Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku2. února 2016 Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku Nabízí kniha autora Zen a hotovo něco nového, nebo jen opáčko lekcí minulých? S osobou Lea Babauty jsem se setkal už před lety. Tehdy jsem narazil někde na webech na jeho drobný svazek […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.