Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Ve škol­ce na pres­tiž­ní atwo­od­ské ško­le se zro­di­lo pev­né přá­tel­ství – pou­to na celý život. Gabby, Izzie, Andy, Billy a Sean jsou hlav­ní­mi hrdi­ny posled­ní­ho romá­nu Danielle Steel, zařa­ze­né­ho do zla­té­ho boxu. Nechala jsem si ho napo­sled, pro­to­že prá­vě ten­to mě zau­jal nej­ví­ce.

Přátelství Velké pět­ky, jak je dětem pře­zdí­vá­no, spo­ju­je i jejich rodi­ny a sle­du­je jejich dět­ská léta, dospí­vá­ní a ranou dospě­lost se vše­mi zvra­ty, kte­ré toto zhru­ba dva­ce­ti­le­té obdo­bí při­ná­ší, se vzle­ty, pády, zis­ky i pro­hra­mi. Osudy dětí se pro­plé­ta­jí, roz­chá­ze­jí a jsou ovliv­ňo­vá­ny vzta­hy v jejich rodi­nách.

Na pev­ném přá­tel­ství nemě­ní ani fakt, že Gabby, kte­rá má „našlápnu­to“ na kari­é­ru model­ky, začne cho­dit s Billym, jemuž mno­zí před­po­ví­da­jí zář­nou kari­é­ru hrá­če ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. Jejich lás­ka, trva­jí­cí od tři­nác­ti let, by byla jis­tě zpe­če­tě­ná sňat­kem, kdy­by Gabby o sedm let poz­dě­ji nesra­zi­lo auto. Billy, stu­du­jí­cí tou dobou na uni­ver­zi­tě a hra­jí­cí fot­bal na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni se zaple­te s dro­ga­mi a i jeho život nako­nec kon­čí smr­tí. Na život si sáh­ne i dal­ší z par­ty – mla­dý lékař Andy. Neustojí ambi­ce, jež do něho vklá­dal otec a vaz mu doslo­va sra­zí prv­ní neú­spě­ch. Sean, jež má vel­ký smysl pro spra­ve­dl­nost, půso­bí jako agent FBI, stý­ká se s Izzie, kte­rá stá­le hle­dá své mís­to v živo­tě. Jen zázra­kem Sean unik­ne smr­ti a dojde mu, na čem v živo­tě nej­ví­ce zále­ží – svůj život se roz­hod­ne pro­žít po boku obě­ta­vé Izzie.

Ztráty a hod­no­ta přá­tel­ství – to jsou hlav­ní náměty romá­nu Přátelé navždy. Inspiraci autor­ka hle­da­la opět ve svém živo­tě – stej­ně jako Andy ukon­čil její syn svůj mla­dý život vlast­ní rukou. Jako mat­ka deví­ti dětí se Steelová jis­tě doká­že vcí­tit do jejich duší a umě­la tak čte­ná­ře pro­vést vše­mi obdo­bí­mi, jež si hrdi­no­vé její­ho romá­nu pro­ži­li – od „škol­ko­vých“ let po zod­po­věd­nost, kte­rou s sebou při­ná­ší nástup do prv­ní­ho zaměst­ná­ní.

V pří­pa­dě romá­nu Přátelé navždy se jed­ná o kni­hu, v níž se pro­lí­na­jí osu­dy takřka dva­cít­ky postav. Dětí, rodi­čů, jejich nových part­ne­rů. Ačkoli někte­ré posta­vy jsou upo­za­dě­ny, nemá čte­nář pocit, že by je dlou­ho­do­bě ztra­til z dohle­du, Steel dobře ví, kdy je do hry vrá­tit.  Kompozičně jde dle mého sou­du o jed­no z nej­zda­ři­lej­ších Steelových děl a na roz­díl od někte­rých jejích romá­nů, tenhle sku­teč­ně nutí čte­ná­ře k zamyš­le­ní.

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.