Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Ve školce na pres­tižní atwo­od­ské škole se zro­dilo pevné přá­tel­ství – pouto na celý život. Gabby, Izzie, Andy, Billy a Sean jsou hlav­ními hrdiny posled­ního románu Danielle Steel, zařa­ze­ného do zla­tého boxu. Nechala jsem si ho napo­sled, pro­tože právě tento mě zau­jal nej­více.

Přátelství Velké pětky, jak je dětem pře­zdí­váno, spo­juje i jejich rodiny a sle­duje jejich dět­ská léta, dospí­vání a ranou dospě­lost se všemi zvraty, které toto zhruba dva­ce­ti­leté období při­náší, se vzlety, pády, zisky i pro­hrami. Osudy dětí se pro­plé­tají, roz­chá­zejí a jsou ovliv­ňo­vány vztahy v jejich rodi­nách.

Na pev­ném přá­tel­ství nemění ani fakt, že Gabby, která má „našlápnuto“ na kari­éru modelky, začne cho­dit s Billym, jemuž mnozí před­po­ví­dají zář­nou kari­éru hráče ame­ric­kého fot­balu. Jejich láska, trva­jící od tři­nácti let, by byla jistě zpe­če­těná sňat­kem, kdyby Gabby o sedm let poz­ději nesra­zilo auto. Billy, stu­du­jící tou dobou na uni­ver­zitě a hra­jící fot­bal na pro­fe­si­o­nální úrovni se zaplete s dro­gami a i jeho život nako­nec končí smrtí. Na život si sáhne i další z party – mladý lékař Andy. Neustojí ambice, jež do něho vklá­dal otec a vaz mu doslova srazí první neú­spěch. Sean, jež má velký smysl pro spra­ve­dl­nost, působí jako agent FBI, stýká se s Izzie, která stále hledá své místo v životě. Jen zázra­kem Sean unikne smrti a dojde mu, na čem v životě nej­více záleží – svůj život se roz­hodne pro­žít po boku obě­tavé Izzie.

Ztráty a hod­nota přá­tel­ství – to jsou hlavní náměty románu Přátelé navždy. Inspiraci autorka hle­dala opět ve svém životě – stejně jako Andy ukon­čil její syn svůj mladý život vlastní rukou. Jako matka devíti dětí se Steelová jistě dokáže vcí­tit do jejich duší a uměla tak čte­náře pro­vést všemi obdo­bími, jež si hrdi­nové jejího románu pro­žili – od „škol­ko­vých“ let po zod­po­věd­nost, kte­rou s sebou při­náší nástup do prv­ního zaměst­nání.

V pří­padě románu Přátelé navždy se jedná o knihu, v níž se pro­lí­nají osudy takřka dva­cítky postav. Dětí, rodičů, jejich nových part­nerů. Ačkoli některé postavy jsou upo­za­děny, nemá čte­nář pocit, že by je dlou­ho­době ztra­til z dohledu, Steel dobře ví, kdy je do hry vrá­tit.  Kompozičně jde dle mého soudu o jedno z nej­zda­ři­lej­ších Steelových děl a na roz­díl od někte­rých jejích románů, tenhle sku­tečně nutí čte­náře k zamyš­lení.

Knihy k recenzi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si můžete knihu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X